اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
An Introduction to Electronic and Printing Sources and References in Persian Literature
كد كتاب : 1694
اول ، 1392
دکتر غلامحسین غلامحسین‌ زاده ، دکتر احمد رضی
978-964-530-894-8
قيمت : 40000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
Iranology
كد كتاب : 1604
دوم ، 1396
دکتر محمد رضا سعیدی ، بهزاد بلمکی
978-964-530-778-1
قيمت : 320000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
Persian Grammar
كد كتاب : 1487
سوم ، 1391
دکتر عباسعلي وفايي
978-964-530-634-0
قيمت : 25000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
Iranian Contemporary Poetry (Up To Islamic Revolution)
كد كتاب : 1459
چهارم ، 1396
دکتر صابر امامي
978-964-530-596-1
قيمت : 80000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
A General History of Persian Literature
كد كتاب : 1416
سوم ، 1393
دكتر محمدجعفر ياحقي
978-964-530-543-5
قيمت : 55000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
Persian Simple Poetry
كد كتاب : 1402
سوم ، 1397
دكتر محمد دانشگر
978-964-530-526-8
قيمت : 100000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
An Introduction to Persian Language Writing
كد كتاب : 1401
دوم ، 1391
دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده
978-964-530-525-1
قيمت : 34000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
Persian Simple Prose
كد كتاب : 1389
سوم ، 1396
دكتر مهبود فاضلي
978-964-530-505-3
قيمت : 80000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
Analyzing Persian Poetry
كد كتاب : 1388
سوم ، 1393
دكتر ناصر نيكوبخت
978-964-530-504-6
قيمت : 55000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
Academic Writing Instruction
كد كتاب : 1384
دوم ، 1391
دكتر غلامحسين غلامحسين‌ زاده
978-964-530-494-0
قيمت : 30000 ريال
طرف مشاركت : شوراي گسترش زبان فارسي,انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی