اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
The Persian Poetry from 6th to 9th Century (H)
كد كتاب : 1676
اول ، 1392
دکتر ناصر نیکوبخت
978-964-530-867-2
قيمت : 30000 ريال
طرف مشاركت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
سمت

چاپ شده
The Persian Poetry From the Beginning to the 6th Century (H)
كد كتاب : 1629
اول ، 1391
دکتر ناصر نیکوبخت
978-964-530-811-5
قيمت : 30000 ريال
طرف مشاركت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌ مدرس,مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی