اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
English for the Students of Fisheries
كد كتاب : 635
دهم ، 1396
محمود بهره مند ، مهران ياسمي
978-964-459-670-4
قيمت : 90000 ريال
طرف مشاركت : مجتمع آموزشي وزارت جهاد كشاورزي