اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
The Rules of Islamic Jurisprudence (Vol . 3): Public Law
كد كتاب : 1130
چهارم ، 1396
استاد عباسعلي عميد زنجاني
978-964-530-203-8
قيمت : 190000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي
سمت

چاپ شده
The Rules of Islamic Jurisprudence : Criminal Law (Vol. 2)
كد كتاب : 1109
پنجم ، 1391
استاد عباسعلي عميد زنجاني
978-964-530-180-2
قيمت : 45000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي
سمت

چاپ شده
The Rules of Islamic Jurisprudece : Private Law (Vol. 1)
كد كتاب : 1108
هفتم ، 1397
استاد عباسعلي عميد زنجاني
978-964-530-179-6
قيمت : 360000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي