اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Kalām (2) : Islamic Theology
كد كتاب : 1881
اول ، 1394
دکتر محمد سعیدی‌ مهر
978-600-02-0128-9
قيمت : 125000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
Kalām (1) : Islamic Theology
كد كتاب : 1340
سوم ، 1395
دكتر محمد سعيدي‌ مهر
978-964-530-437-7
قيمت : 165000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
Tahrir-ur-Rawdah fi Sharh-el-Lom`ah
كد كتاب : 658
بیستم ، 1396
عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي ، با مقدمه ابوالقاسم گرجي
978-964-459-694-0
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
Tahrir-ur-Rawdeh fi Sharh-el-Lom`ah
كد كتاب : 657
بیست و دوم ، 1397
عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي؛ با مقدمه ابوالقاسم گرجي
978-964-459-693-3
قيمت : 110000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
Philosophy of Science in the Twentieth Century
كد كتاب : 563
ششم ، 1394
دانالد گليس
978-964-459-595-0
قيمت : 95000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
Practical Logic
كد كتاب : 447
سیزدهم ، 1396
علي‌ اصغر خندان
978-964-530-777-4
قيمت : 180000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
A Companion to Great Religions
كد كتاب : 401
هفدهم ، 1397
حسين توفيقي
978-964-530-509-1
قيمت : 190000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
A Companion to Islamic Sciences Kalâm , Philosophy , Mysticism
كد كتاب : 377
دوازدهم ، 1397
رضا برنجكار
978-964-459-392-5
قيمت : 90000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
Tahrir-u Osul-el-Feqh
كد كتاب : 285
نهم ، 1397
عليرضا اميني ، سيد محمد رضا آيتي
978-964-530-365-3
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه
سمت

چاپ شده
Tahrir-ur-Rawdeh fi Sharh-el-Lom`ah
كد كتاب : 284
چهارم ، 1380
عليرضا اميني ، سيد محمدرضا آيتي
964-459-695-1
قيمت : 14250 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه فرهنگي طه