اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
The Philosophy of Education (Westerrn & Islamic)
كد كتاب : 2154
اول ، 1396
دکتر سید احمد رهنمایی
978-600-02-0552-2
قيمت : 210000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
The Principles of Values
كد كتاب : 2153
اول ، 1396
دکتر سید احمد رهنمایی
978-600-02-0551-5
قيمت : 180000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
A Textbook on the History of the Interpretation of the Quran ( Vol. 1 ) from the Time of Its Revelation to the End of the Minor Occultation ( Ghaybat al-Sughra )
كد كتاب : 2060
اول ، 1392
علی اکبر بابایی
978-964-411-734-3
قيمت : 100000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره),پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سمت

چاپ شده
An Introduction to Hermeneutics
كد كتاب : 1989
دوم ، 1396
دکتر صفدر الهی‌ راد
978-600-02-0293-4
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to the Protestant Church
كد كتاب : 1973
سوم ، 1396
عباس رسول‌ زاده ، جواد باغبانی
978-600-02-0354-2
قيمت : 260000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
Decision - Making in Management Based on Islamic Teachings
كد كتاب : 1956
دوم ، 1396
دکتر محسن منطقی
978-600-02-0247-7
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol.III)
كد كتاب : 1887
دوم ، 1395
جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری
978-600-02-0137-1
قيمت : 270000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to the Catholic Church
كد كتاب : 1776
اول ، 1393
جواد باغبانی ، عباس رسول ‌زاده زیر نظر : حسین توفیقی
978-964-530-982-2
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

New
خطوط كلي حكمت متعاليه: برگرفته از كتاب درآمدي به نظام حكمت صدرائي
كد كتاب : 1767
مسكو
Абдулрасул Обудият
-
قيمت : - ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
Self-taught of Research , the Preliminaries
كد كتاب : 1739
پنجم ، 1396
دکتر حسن اسلام پور کریمی ، زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی
978-964-530-951-8
قيمت : 230000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to the History of Islamic Philosophy ( Vol. 2 )
كد كتاب : 1738
سوم ،‌ 1396
جمعی از نویسندگان : زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری
978-964-530-950-1
قيمت : 270000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
The Language of the Quran ( With a Glance at the Theological Challenges of Interpratation )
كد كتاب : 1737
اول ، 1392
حجة الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی
978-964-530-949-5
قيمت : 80000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
A Textbook in Philosophical Psychology ( Lessons of : Hujjat-al-Islam wa-al-Muslimin Professor Golam Reza Fayyazi )
كد كتاب : 1736
چهارم ، 1397
محمد تقی یوسفی
978-964-530-980-8
قيمت : 180000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره),مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
سمت

چاپ شده
Fundamentals and Principles of Practical Mysticism in Islam
كد كتاب : 1735
اول ، 1392
دکتر احمدحسین شریفی
978-964-530-981-5
قيمت : 105000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
Islamic Ethics ( Adopted from the Works of Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi )
كد كتاب : 1675
اول ، 1392
حجة الاسلام حسن صادقی زیر نظر حجة الاسلام محمود فتحعلی
978-964-530-865-8
قيمت : 75000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to Mullā Sadrāʼs Theosophical System (Vol.3) : Anthropology
كد كتاب : 1642
چهارم ، 1395
عبدالرسول عبودیت
978-964-530-828-3
قيمت : 210000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to the History of Islamic Philosophy (Vol. 1)
كد كتاب : 1520
چهارم ، 1396
جمعی از نویسندگان : زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری
978-964-530-674-6
قيمت : 260000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
The Pathology of the Islamic Revolution : on the Basis of Imam Khomeini's Political-Divine Testament
كد كتاب : 1461
اول ، 1390
حجت الاسلام دكتر قاسم شبان‌ نيا
978-964-411-665-0
قيمت : 38000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
Précis of Transcendent Wisdom : from An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System
كد كتاب : 1339
ششم ، 1396
عبدالرسول عبوديت
978-964-530-931-0
قيمت : 110000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
New Theology
كد كتاب : 1337
ششم ، 1397
دكتر حسن يوسفيان
978-964-530-432-2
قيمت : 220000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to Philosophy (Derived from the Works of Professor Shaheed Mortaza Motahhari)
كد كتاب : 1267
ششم ، 1394
عبدالرسول عبوديت
978-964-411-793-0
قيمت : 190000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System
كد كتاب : 1134
ششم ، 1393
عبدالرسول عبوديت
978-964-530-210-6
قيمت : 95000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
Managing Across Cultures : Issues and Perspectives
كد كتاب : 1055
سوم ، 1393
پت جوينت ، ملکم وارنر
978-964-530-113-0
قيمت : 98000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
An Introduction to Mullā Sadrā's Theosophical System
كد كتاب : 1029
هشتم ، 1395
عبدالرسول عبوديت
978-964-530-080-5
قيمت : 180000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سمت

چاپ شده
Sociological Paradigms and Organisational Analysis : Elements of the Sociology of Corporate Life
كد كتاب : 792
نهم ، 1397
گيبسون بوريل ، گارت مورگان
978-600-02-0337-5
قيمت : 310000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)