اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
English for the Students of Natural Resources Engineering ، Combating Desertification and Watershed Management
كد كتاب : 786
دوم ، 1387
محمود بهره مند ، رمضان طهماسبي ، علي اكبر دماوندي
978-964-459-824-1
قيمت : 26000 ريال
طرف مشاركت : مؤسسه آموزش عالي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزي