اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Taziyeh : Ritual and Drama in Iran
كد كتاب : 926
دوم ، 1389
پيتر جي. چلكووسكي
978-964-459-974-3
قيمت : 40500 ريال
طرف مشاركت : شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سمت

چاپ شده
What Is This Thing Called Science
كد كتاب : 341
هفدهم ، 1396
آلن اف. چالمرز
978-964-459-342-0
قيمت : 110000 ريال
طرف مشاركت : شركت انتشارات علمي و فرهنگي