اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Research Critic on Some Important Problems of Rhetorics
كد كتاب : 1286
چهارم ، 1394
دكتر محمد فاضلي
978-964-386-200-8
قيمت : 120000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه فردوسي مشهد