اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
English for the Students of Electrical Engineering : Telecommunications
كد كتاب : 1482
دوم ، 1392
جمال‌ الدين جلالي ‌پور ، دکتر رامين دهدشت حيدري
978-964-2651-91-7
قيمت : 50000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي