اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management
كد كتاب : 778
دوازدهم ، 1397
دكتر رضا راعي ، علي سعيدي
978-964-459-816-6
قيمت : 210000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تهران,دانشكده مديريت دانشگاه تهران
سمت

چاپ شده
Mathematical Modeling
كد كتاب : 734
هفتم ، 1396
دكتر محمدرضا مهرگان
978-600-02-0176-0
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تهران,دانشكده مديريت دانشگاه تهران
سمت

چاپ شده
Local Government Administration, The Councils and Municipalities Management
كد كتاب : 728
نهم ، 1397
سيدمحمد مقيمي
978-964-459-765-7
قيمت : 210000 ريال
طرف مشاركت : دانشگاه تهران,دانشكده مديريت دانشگاه تهران