اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Teaching Arabic Morphology
كد كتاب : 1478
سوم ، 1395
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
978-964-530-624-1
قيمت : 255000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
An Introduction of Nahj al - Balaghe
كد كتاب : 1398
ششم ، 1397
احمد غلامعلي
978-964-530-522-0
قيمت : 170000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
Typology of Hadith Books
كد كتاب : 1316
دوم ، 1390
مهدي غلامعلي
978-964-530-409-4
قيمت : 47500 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
The Hisotry of Shi`ite Hadith (1) : During the Presence of the Infallibles
كد كتاب : 1290
چهارم ، 1397
سيد محمد كاظم طباطبايي
978-964-530-370-7
قيمت : 180000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
The Hadith Fabrication and Criticism
كد كتاب : 1284
پنجم ، 1396
عبدالهادي مسعودي
978-964-530-364-6
قيمت : 150000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
Hadith- Oriented Study of Ethics
كد كتاب : 1250
سوم ، 1390
عباس پسنديده
978-964-530-326-4
قيمت : 29000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
Kalam and Islamic Doctrines (Gnosticism & Justice)
كد كتاب : 1170
هشتم ، 1397
دكتر رضا برنجكار
978-964-530-249-6
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
The Collections of Shiite Hadith
كد كتاب : 1162
نهم ، 1397
دكتر هادي حجت
978-964-530-241-0
قيمت : 130000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
Dirayat al-hadith: A Reconsideration of Hadith Terminology in View of the Shi`a and the Sunni
كد كتاب : 1153
یازدهم ، 1397
دكتر شادي نفيسي
978-964-530-230-4
قيمت : 190000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
An Introduction to Shi‘i : Biography Books (Kutub Rijāl)
كد كتاب : 1035
ششم ، 1393
محمدكاظم رحمان ‌ستايش
978-964-530-088-1
قيمت : 85000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
The Way of Hadith Comprehension
كد كتاب : 901
دوازدهم ، 1397
عبدالهادي مسعودي
978-964-459-949-1
قيمت : 160000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث
سمت

چاپ شده
The Collections of Sunnite Hadith
كد كتاب : 801
هشتم ، 1397
دكتر مجيد معارف
978-600-02-0360-3
قيمت : 140000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده علوم حديث