اداره همکاری‌های علمی

معرفی
طرف‌های مشاركت
نسخه چاپی

سمت

چاپ شده
Reflections on Comparative Law
كد كتاب : 1126
ششم ، 1396
گروهی از مؤلفان (با مقدمه دكتر عباس كريمی)
978-964-530-198-7
قيمت : 240000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده حقوق و علوم سياسي (مؤسسه حقوق تطبيقي)
سمت

چاپ شده
Comparative Civil Law
كد كتاب : 1091
هفتم ، 1397
گروهي از مؤلفان (با مقدمه دكتر عباس كريمي)
978-964-530-159-8
قيمت : 170000 ريال
طرف مشاركت : دانشكده حقوق و علوم سياسي (مؤسسه حقوق تطبيقي)