نسخه چاپی
 

نكوداشت استاد و حقوقدان برجسته، دكتر حسين صفايي

٢١ آبان ماه ١٣٨٦، تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
برگزار کنندگان : دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و مؤسسه حقوق تطبيقي
با همكاري : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

 
به مناسبت اين نكوداشت مجموعه مقالاتي در دو جلد با عنوان تأملاتي در حقوق تطبيقي و حقوق تطبيقي مدني با همكاري مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت» در عرصه علمي حقوق منتشر و به جامعه علمي كشورمان تقديم شده است.