نسخه چاپی
 

نخستين همايش هم انديشي بازنگري و تدوين برنامه هاي درسی دانشگاهها

۱۷ و ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۵، دانشگاه اصفهان
برگزار کننده : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه اصفهان
با همكاري : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

پس از گذشت ربع قرن از انقلاب فرهنگي با توجه به پيشرفتها و تحولات عظيم و گسترده در زمينه هاي علوم پايه،‌ علوم انساني و علوم فني مهندسي در سالهاي اخير، و نيز ايجاد فضايي باز و مناسب براي گسترش و بهبود آموزش و به ويژه پژوهش بر پايه نيازهاي كنوني و آتي جامعه در پرتو انقلاب اسلامي، تجديد نظر مستمر در برنامه هاي درسي امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

«سمت» به عنوان متولي تحقيق و تدوين منابع درسي و دانشگاهي علوم انساني، با حمايت از اين همايش تلاش دارد تا با درك ضرورت فوق، تعامل مناسبي را با دانشگاهها و مراكز پژوهشي، به منظور باز سنجي مناسب سرفصلهاي علوم انساني،‌داشته باشد.

اهداف :
۱- بررسي رويكردهاي نوين در راستای تدوين برنامه‌هاي درسي آموزش عالي در جهان
۲- هم انديشي و هماهنگي در زمينه برنامه‌هاي تدوين شده در گروههاي مختلف دانشگاههاي سراسر كشور
۳- بررسي و شناخت محدوديتها و مشكلات اجرايي در زمينه بازنگري برنامه‌هاي درسي در دانشگاههاي كشور
۴- ارائه راهكارها و رهنمودهاي مناسب براي روزآمد كردن برنامه هاي درسي آموزش عالي در كشور.