نسخه چاپی
 

چهارمين همايش ادبيات تطبيقی
(خودي از نگاه ديگري)

 ٣٠/٠٦/٨٥ و ٣١/٠٦/٨٥، دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران
برگزار کننده: دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران
با همکاري :
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني (سمت)

اهداف :
- نگاه هنري و ادبي غرب به ايران
- نگاه از ديدگاه ادبيات غير بومي
- ديگران از ديدگاه جهانگردان و سياحان
- سرزمين ميزبان از نگاه مهاجر
- نگاه مردم شناسنامه در ادبيات بيگانه
- تصوير سرزمين در ديگر ادبيات
- نگاه نو به ادبيات غير بومي
- نگاه در ادبيات استعماري