نسخه چاپی
 

  همايش علمی بيواتيک (اخلاق زيستی)

 ٠٣/٠٩/٨٣ و ٠٤/٠٩/٨٣ ، دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه علامه طباطبايی
برگزار کننده: دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی
با همکاري: سازمان «سمت » ، بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ايران
در اين همايش حدود ١٠ مقاله از طرف استادان ايراني و ٥ مقاله از استادان فرانسوي درخصوص شبيه سازي از منظر رويکردهاي اخلاقي و حقوقي ، ملاحظات اخلاقي در پيوند اعضا و اهداي جنين به زوجين نابارور، جنبه هاي اخلاقي و قانوني استفاده از سلولهاي بنيادي ، شبيه سازي و مفهوم مرگ مغزي در فقه عرضه شد.

   
همچنين مجموعه اي از مقالات اين همايش با عنوان «اخلاق زيستی (بيواتيک) از منظر حقوقی، فلسفی و علمی، مجموعه مقالات ١» با همکاری «سمت» به چاپ رسيده و بقيه مقالات پس از تاييد هيئت علمی همايش در مجلدی ديگر با عنوان «مجموعه مقالات ٢» چاپ خواهد شد.