نسخه چاپی

كد كتاب : 1793/ گروه تخصصي : بخش بين الملل ,Коранические науки

علوم قرآني

برگزیده بهترین کتاب سال در انجمن ناشران روسیه ، 2014 و برگزیده شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب آثار تفکری (نان فیکشن) روسیه ، 2014

نويسنده : Мухаммад Хади Марифат

<#f:267/>

مترجم : Ш. МИРЗОЕВА

<#f:281/>

طرف مشارکت داخلی : <#f:25/>

طرف مشارکت خارجی : ندارد

چاپ : -

تعداد صفحه : 0 ص

-

قيمت : - ريالمرحله تولید کتاب : New

شرح :

<#f:20/>

چكيده :

Коранические науки изучают познание Корана. Коранические науки отличаются от коранических учений тем, что коранические науки охватывают внешнюю сторону Корана, а коранические учения относятся к содержательной стороне Корана. В коранических науках рассматриваются вопросы, связанные с откровением, ниспосланием Корана, временем и порядком ниспослания, средствами ниспослания, собиранием сур Корана, писателями Откровения, появлением людей, читающих Коран, истоками появления разногласий в чтении Корана, и чудом Корана. Необходимость изучения коранических наук заключается в том, что пока не познается Коран, не будет понятно его содержание. На самом деле, данная книга – это реферат и пересмотр книг "Ал Тамхид фи Олум Горан и Сианат Горан мен Тахриф". Переписывание книги было сделано таким образом, чтобы она соответствовала общему уровню обучения в медресе и университетах по степени бакалавра. Книга состоит из введения, материалы книги содержат десять глав отражающие области деревнях и диких интерпретаций, срок действия Корана, подразумевая Корана, Коран средств и тому подобное, надежно и аналогичные; копий Корана, Коран чудом, Коран историй, клятвы Корана, Коран и т.д. предлагает. В конце книги приводится библиография. Данная книга рекомендуется в качестве учебника для обучающихся в области наук, специализирующихся по специальности Коранических наук и хадисов.

درباره نويسنده :

<#f:35/>

فهرست :

<#f:52/>


نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد

نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: