نسخه چاپی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای

**********************************

·  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) در نظر دارد ملک خود را شامل (سوله ، سرایداری و باغ در ابعاد حدوداً 85×59 متر) به مساحت 5007 متر مربع واقع در شهریار روبروی پمپ بنزین وحیدیه به مبلغ پایه کارشناسی 40.155.450.000 ریال را از طریق مزایده مطابق شرایط خصوصی و عمومی مندرج در اسناد مزایده بفروش برساند.

·  متقاضیان جهت دریافت اسناد می‌توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز در وقت اداری به آدرس:‌ جلال آل‌احمد، غرب پل یادگار امام ‌، طبقه اول، دفتر حقوقی مراجعه کنند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر تلفن: 44263316 ، samt.ac.ir.

·   جهت شرکت در مزایده ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ سه میلیارد ریال الزامی است.

·  سایر اطلاعات مربوط در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

دریافت شرایط عمومی مزایده