نسخه چاپی
 

 

سمينار «اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري از ديدگاه پزشكي، فقهي، حقوقي، جامعه شناسي و روانشناسي»

 ١٠/١٢/٨٤ - ١١/١٢/٨٤ ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
برگزار کننده :
پژوهشكده ابن سيناي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (مؤسسه حقوق تطبيقي)
با همکاري :
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني (سمت)

به طور كلي بحث توليد مثل حساسيت و محدوديتهاي قانوني و شرعي و اجتماعي خاصي را در فتاوا و قوانين و فرهنگ اسلامي دارد. اين تحولات و پيشرفتها، به‌ويژه در باروري با دخالت عامل بيگانه، ديدگاههاي مختلف اخلاقي، شرعي و قانوني را در رد يا پذيرش آن فراهم آورده و در اين ارتباط نقش مذهب به‌عنوان عاملي تعيين‌كننده در مباحث مربوط به حقوق توليد مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوري جديد با سرعتي سرسام‌آور به پيش مي‌رود و در اين رابطه فتاوا و قوانين و محدوديتهاي اخلاقي، نياز به اظهار نظر و تدوين دارد.
پژوهشكده فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ـ ابن‌سينا با برگزاري اولين سمينار جامع مسائل فقهي ـ حقوقي اهداي جنين در دانشكده حقوق دانشگاه تهران، در بهمن‌ماه ۱۳۷۷، با مشاركت و همكاري آن دانشكده و با هدف برنامه‌ريزي جهت شناخت ابعاد متنوع اين حوزه و رفع چالشهاي حقوقي و باورهاي مذهبي و اجتماعي آن، زمينه را براي گامهاي بعدي فراهم نمود. انتشار كتاب
روشهاي نوين توليد مثل انساني با مشاركت سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) در سال ۱۳۸۰ و انتشار چاپهاي دوم و سوم آن طي چهار سال اخير بيانگر نياز جامعه و توجه علما، دانشمندان و محققان به اين حوزه از علوم بوده است. تصويب قانون و آيين‌نامه اجرايي نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، ضمن مشاركت و پيگيري مداوم اين پژوهشكده، حاكي از لزوم توجه جدي قانون‌گذار و دولت در تدوين مقررات جامع در زمينه لقاح خارج رحمي و باروري جايگزين است. مبحث اهداي جنين از معدود موارد مورد نياز در اين حوزه درماني است، كه به جهت دستيابي به اجماع نظر فقها و دانشمندان ديني و سهولت رسيدن به آراء مشترك در تصميم‌گيري و قانوني شدن آن مورد توجه قرار گرفت.
موضوع اهداي گامت يكي از ضروري‌ترين و بحث‌انگيزترين درمانهاي باروري جايگزين است كه ابعاد مختلف پزشكي، فقهي، حقوقي، اخلاقي، جامعه‌شناختي و روان‌شناختي آن در سمينار «اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري» كه در تاريخ ۱۰ و ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۴ برگزار ‌شد بررسي و خوشبختانه با همكاري صاحبان مقالات و اهتمام برگزاركنندگان سمينار و همكاري پژوهشكده و «سمت» اين امكان فراهم گشت كه بخش عمده مقالات عرضه شده در اين سمينار به صورت مجموعه مقالات با عنوان
اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري از ديدگاه پزشكي، فقهي، حقوقي، اخلاقي، روان شناختي و جامعه شناسي، هم‌زمان با برگزاري سمينار به انتشار برسد.


   
آدرس سايت پژوهشكده ابن سينا : http://avesina.ac.ir