نسخه چاپی

معاونت نظارت علمی- فنی

معاون نظارت علمی - فنی «سمت»: دکتر محمدرضا سعیدی

مرتبه علمی: استادیار

پست الكترونيك: saeedi@samt.ac.ir

تلفن:

نمابر:


معرفی

 

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

مدیریت طراحی و تدوین

نشر الکترونیک

مدیریت نظارت فنی