نسخه چاپی

امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی

هر گروه تخصصی، حسب نوع وظایف پیش بینی شده و فعالیتهایی که بر انجام این وظایف مترتب می گردد، نیازمند مجموعه ای ستادی و پشتیبانی است؛ تا امور اجرایی و جاری گروه را رفع و رجوع کند و از این طریق بتواند پاسخگوی انتظارات سازمان باشد. بر این اساس، لازم است واحد تشکیلاتی ویژه‌ای با عنوان: «ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی» در مدیریت پژوهشی سازمان لحاظ شود.

با تشکیل و استقرار «ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی» در مدیریت پژوهشی سازمان، طبعاً کلیۀ امور اجرایی و پشتیبانی مترتب بر مجموعۀ شرح وظایف و اختیارات گروههای تخصصی، به عنوان شرح وظایف ادارۀ یاد شده تلقی می‌شود؛ که انجام آنها عمدتاً برعهدۀ کارشناسان ادارۀ مذکور است. از این رو لازم است در تشکیلات تفصیلی این اداره ظرفیتها و پستهای سازمانی لازم برای استقرار و فعالیت دو دسته از کارشناسان لحاظ ‌شود:

    الف- به ازای هر گروه، متناسب با حجم و گستردگی کارها، یک یا بخشی از یک پست کارشناسی اختصاص می یابد تا به صورت اختصاصی به انجام امور جاری گروه بپردازد. اهم وظایف این کارشناس در صفحه کارشناسان پژوهشی ذکر گردید.

     ب- در ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی، تعدادی کارشناس دیگر هم فعالیت دارند که وظیفۀ آنها پشتیبانی همۀ گروهها در امور و موضوعاتی است که جنبۀ مشترک و عمومی دارد و تمامی گروهها، حسب اقتضاء، از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند. این دسته از کارشناسان که زیر نظر رئیس ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروهها انجام وظیفه می‌کنند، وظایفی به شرح ذیل را برعهده دارند:

        ١. تدوین و تنظیم برنامه‌های بلند مدت، پنج ساله و سالانۀ گروهها؛

        ٢. انجام اقدامات لازم برای غنی‌سازی و روزآمد‌سازی بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز و مرتبط با وظایف گروه‌های تخصصی؛

        ٣. تهیه، روزآمد سازی و تحلیل داده‌ها و آمار عوامل آموزش عالی از قبیل: دانشگاه، استاد، رشته‌، دانشجو و... و اطلاعات مربوط به عناوین دروس و سرفصلهای مصوب ؛

        ٤. انجام اقدامات لازم برای سازمان‌دهی و توسعۀ شبکۀ ارتباطی با علما، استادان، اندیشمندان و مراکز پژوهشی؛

        ٥. همکاری لازم با بخشهای ذی‌ربط سازمان برای برگزاری نشستها و همایشهای علمی و تخصصی؛

        ٦. همکاری و ارائۀ خدمات علمی و پژوهشی لازم، در چارچوب وظایف تعیین شده، به حوزۀ روابط بین‌الملل سازمان؛

        ٧. رهگیری کتابهای در دست تولید، در فرایندهای تعریف شده و تهیۀ گزارشهای تحلیلی و کاربردی لازم از روند تولید کتابها؛

        ٨. همکاری با بخشهای مرتبط با سیستم اطلاعات مدیریت سازمان و ارائۀ بازخورد از کارآمدی سیستم ؛

        ٩. دریافت گزارش فعالیتهای انجام گرفته در گروه‌ها و تنظیم و ارائۀ دوره‌ای و منظم گزارشهای عملکرد به بخشها و حوزه‌های ذی‌ربط.

 

کارشناسان امور هماهنگی و پشتیبانی


محمدرجاء صاحبدل

پست الكترونيك: sahebdel@samt.ac.ir

تلفن: ٤٤٢٤٦٢٥٠   داخلی ٣٧٩