هیأت رئیسه

اعضای هیأت رئیسه

•  دکتر احمد احمدی (رئیس)

•  دکتر سید رسول موسوی (مشاور رئیس سازمان در امور بین‌الملل)

•  دکتر محمدرضا سعیدی (معاون اجرایی)

•  دکتر حسین هاجری (معاون پژوهشی)

•  دکتر مسعود فکری (مشاور رئیس سازمان)

وظايف و اختيارات

1ـ مشاركت و همكاري فعالانه در تنظيم برنامه‌هاي راهبردي «سازمان» مبتني بر سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه كشور،  نقشه جامع علمي كشور و برنامه‌هاي تقديمي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي، به منظور ارائه و تصويب در هيأت امنا؛

2ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي راهبردي «سازمان»؛

3ـ فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت امنا، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي «وزارت» و ساير مراجع ذي‌صلاح؛

4ـ بررسي آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و ساير موارد ارائه شده از سوي معاونتها و شوراي «سازمان» به منظور طرح در هيأت امنا و يا ساير مراجع ذي‌صلاح؛

5ـ پيشنهاد بودجه ساليانه «سازمان» به‌هيأت امنا از طريق رئيس «سازمان»؛

6ـ تنوع‌بخشي به منابع مالي «سازمان» با جذب كمكهاي مردمي و افزايش درآمدهاي اختصاصي از طريق ارائه خدمات پژوهشي، فناوري و ساير منابع ديگر پس از اخذ مجوزهاي لازم از هيأت امنا و ساير مراجع ذي‌صلاح؛

7ـ پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه‌مدت پژوهشي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي هيأت علمي تعلق می‌گيرد از طريق رئيس «سازمان» به «وزارت»؛

8ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تربيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تربيت بدني كه بر اساس تقويم ساليانه «سازمان» ارائه گرديده است؛

9ـ نظارت و پيگيري گزارشهاي تربيتي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و ... با هماهنگي ديگر دستگاههاي ذي‌ربط تا حصول نتيجه؛

10ـ بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه توسط حوزه‌هاي مختلف «سازمان» و نظارت بر عملكرد آنان؛

11ـ ارزيابي عملكرد حوزه‌هاي مختلف «سازمان» و بررسي گزارشهاي ادواري در شوراي «سازمان»؛

12ـ ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف «سازمان».

آخرین به روز رسانی 94/05/05