هیأت رئیسه

اعضای هیأت رئیسه

•  دکتر محمد ذبیحی (سرپرست سازمان و معاون پژوهشی)

•  دکتر ابراهیم  رضایی (معاون اجرایی)

•  دکتر محمدرضا سعیدی (معاون نظارت علمی و فنی)

وظایف و اختیارات

1ـ مشاركت و همكاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی «سازمان» مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه كشور،  نقشه جامع علمی كشور و برنامه‌های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا؛

2ـ فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی «سازمان»؛

3ـ فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی «وزارت» و سایر مراجع ذی‌صلاح؛

4ـ بررسی آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونتها و شورای «سازمان» به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛

5ـ پیشنهاد بودجه سالیانه «سازمان» به‌هیأت امنا از طریق رئیس «سازمان»؛

6ـ تنوع‌بخشی به منابع مالی «سازمان» با جذب كمكهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات پژوهشی، فناوری و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و سایر مراجع ذی‌صلاح؛

7ـ پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های كوتاه‌مدت پژوهشی داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی تعلق می‌گیرد از طریق رئیس «سازمان» به «وزارت»؛

8ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیتهای تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی كه بر اساس تقویم سالیانه «سازمان» ارائه گردیده است؛

9ـ نظارت و پیگیری گزارشهای تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاههای ذی‌ربط تا حصول نتیجه؛

10ـ بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه‌های مختلف «سازمان» و نظارت بر عملكرد آنان؛

11ـ ارزیابی عملكرد حوزه‌های مختلف «سازمان» و بررسی گزارشهای ادواری در شورای «سازمان»؛

12ـ ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف «سازمان».

به روز رسانی : دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩۷