شورای سازمان

جلسات شورای «سازمان» دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیمهای آن با رأی اکثریت (نصف به علاوه يك کل اعضای شورا) معتبر است و اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شوراست.

اعضای شورای سازمان

•  دکتر احمد احمدی

•  دکتر محمدکریم خداپناهی

•  دکتر شهره روغنی

•  دکتر محمدرضا سعیدی

•  دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

•  دکتر مسعود فکری

•  دکتر عبدالکریم گلشنی

•  دکتر سید طاها مرقاتی

•  دکتر حسین هاجری


وظایف و اختیارات شورای سازمان

1ـ تصويب آيين‌نامه داخلي شورا؛

2ـ تعيين خط مشي و برنامه‌هاي علمي و پ‍‍ژوهشي «سازمان» در چارچوب سياستها و مصوبات «وزارت»؛

3ـ تصويب آيين‌نامه‌هاو شيوه‌نامه‌هاي پژوهشي «سازمان»؛

4ـ بررسي وتصويب طرحهاي پژوهشي «سازمان» و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي آنها؛

5- بررسي و نظارت بر پيشرفت طرحهاي پژوهشي طبق برنامه زمان‌بندي مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها؛

6ـ تعيين داور يا هيأت داوران طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته كه از سوي معاون پژوهشي «سازمان» معرفي می‌شود؛

7ـ ارزيابي نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي «سازمان»؛

8ـ تأييد پيشنهاد تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي و مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌هاي مورد نياز به منظور ارسال به هيأت امنا براي تأييد و طي مراحل قانوني؛

9ـ برنامه‌ريزي براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

10ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

11ـ بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي كاركنان «سازمان» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

12ـ بررسي امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) «سازمان» و تعيين كمبودها و پيشنهاد تأمين آنها به رئيس «سازمان»؛

13ـ بررسي و تصويب خدمات و تسهيلات رفاهي و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط؛

14ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي تأليف، ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار فعاليتهاي علمي و پژوهشي «سازمان»؛

15ـ انجام ساير اموري كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيأت امنا يا رئيس «سازمان» به شورا محول می‌شود.