نسخه چاپی

اسامی کارشناسان مدیریت پژوهشی و شرح وظایف آنها

نام کارشناس گروه‌های تخصصی شماره داخلی پست الکترونیکی
خانم زرندار   ٢٩١  
خانم برهمند علوم اجتماعی – هنر ٢٨٠ M.berahmand @samt.ac.ir
خانم صادقیان تربیت بدنی – مدیریت – حسابداری ٢٨٧ sadeghian @samt.ac.ir
خانم شجاعی زبان و ادبیات فارسی – تاریخ – حقوق ٢٣٤ Fshojaei @samt.ac.ir
خانم قراگوزلو زبان و ادبیات روسی ٣٢١ gharagoozloo @samt.ac.ir
خانم شرف فلسفه – فلسفه و کلام – علم اطلاعات و دانش‌شناسی ٢٩١ Sharaf @samt.ac.ir
آقای محمودی ادیان و عرفان ٣٤٣ mahmoodi @samt.ac.ir
خانم کشوری زبانشناسی – اقتصاد - باستانشناسی ٢٠٦ Keshvari @samt.ac.ir
خانم گودرزی علوم تربیتی – روانشناسی ٣٢٣ Goodarzi @samt.ac.ir
خانم مستوفی علوم سیاسی – زبانهای خارجی ٣١٦ mostofi @samt.ac.ir
خانم معیری جغرافیا – زبان و ادبیات عربی – علوم قرآن و حدیث- زبان و ادبیات فرانسه – فقه و حقوق- تاریخ و تمدن ملل اسلامی ٢٠٧ Moayeri @samt.ac.ir


وظایف کارشناسان گروه‌های تخصصی

به منظور تسریع در انجام کارها و شفاف سازی فعالیتها، و فراهم شدن بستر برنامه ریزی، مجموعه ای از وظایف و فعالیتها برای کارشناسان گروههای تخصصی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

• همکاری با مدیر گروه برای تدوین و تنظیم پیش نویس برنامه‌های بلند مدت، پنج ساله و سالانۀ گروه؛

• همکاری با مدیر گروه برای تدوین پیش نویس «درخواست پورپوزال کتابهای درسی» (RFP) برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت بندی شدۀ مصوبِ مرتبط با گروه، در چارچوبها و فرمتهای مربوط؛

• تعامل و ارتباط با صاحبان اثر، پژوهشگران و ارزیابان برای پیشبرد امور  گروه؛

• انجام اقدامات اطلاع‌رسانی، فراخوان و... در فرایند انتخاب صاحب اثر و پژوهشگر برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت بندی شدۀ مصوبِ مرتبط با گروه؛

• جستجو در مورد نقدهای انجام شده در خصوص کتابهای منتشر شدۀ گروه، ثبت و ضبط و مستند سازی آنها و تدوین گزارشهای لازم در این خصوص برای گروه؛

• گردآوری و مستند سازی داده ها و اطلاعات اختصاصی گروه و همکاری با کارشناسان عمومی ذی ربط در ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی در امر غنی‌سازی و به روزآوری بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز؛

• همکاری با کارشناسان عمومی ذی‌ربط در ادارۀ امور هماهنگی و پشتیبانی گروههای تخصصی برای تقویت شبکۀ ارتباطی با علما، استادان، اندیشمندان و مراکز پژوهشی؛

• همکاری لازم با بخشهای ذی‌ربط سازمان برای برگزاری نشستها و همایشهای علمی و تخصصی، حسب ارتباط با حوزۀ فعالیت گروه‌؛

• همکاری و ارائۀ خدمات علمی و پژوهشی لازم، در حیطۀ وظایف گروه‌، به حوزۀ روابط بین‌الملل سازمان؛

• رهگیری کتابهای گروه که در فرایندهای تعریف شده در مرحلۀ تولید قرار دارند؛

• ثبت اطلاعات مراحل تولید محتوای کتابهای گروه در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان؛

• اقدام، همکاری و پیگیری لازم برای به سرانجام رسیدن امور اجرایی گروهها از قبیل: عقد قراردادها: پرداخت حق‌الزحمه‌های عوامل همکار و مرتبط با گروه، ارسال کتب سهمیۀ صاحبان اثر و اهدایی و ...، از طریق بخشهای ذی‌ربط سازمان و در چارچوب ضوابط مربوط؛

• انجام امور دبیرخانه‌ای و مکاتبات داخلی گروه؛

• تمهید مقدمات و برگزاری جلسات گروه و انجام امور دبیری آن از قبیل: هماهنگی و تعیین زمان تشکیل، دعوت اعضا، تنظیم، به امضا رساندن و ارسال صورت جلسات، پیگیری اقدامات لازم در خصوص مصوبات جلسات و... ؛

• ثبت و ضبط مستندات و گزارش فعالیتهای انجام گرفته در گروه‌ و تنظیم و ارائۀ دوره‌ای و منظم گزارشهای عملکرد به بخشها و حوزه‌های ذی‌ربط.

 

آخرین به روز رسانی  1395/05/18