نسخه چاپی

نشریه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»

فصلنامه مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی

 

صاحب امتياز : وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (سازمان سمت)

مدير مسئول و سردبير: دكتر احمد احمدی

دبير تحريريه : دكتر مهدی زارع بهرام آبادی 

مدير اجرايي : دکتر ابراهیم رضائی

 

هیئت تحریریه

1.    دکتر احمد احمدی
2.    دکتر محمد آرمند
3.    دکتر ابراهیم برزگر
4.    دکتر بهمن حاجی پور
5.    دکتر ملیحه صابری نجف آبادی
6.    دکتر حامد صدقی
7.    دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
8.    دکتر هاشم فردانش
9.    دکتر آرین قلی پور
10.  دکتر عباسعلی گائینی
11.  دکتر حسین کلباسی اشتری
12.  دکتر مصطفی محقق داماد
13.  دکتر شکوه نوابی نژاد

کارشناس: مریم کشوری

ویراستار: مرجان رئیس میرزایی