نسخه چاپی
كتابهاي افغانستان


سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1898
دوم ، 1395
پوهنوال محمدعثمان بابری
978-600-02-0153-1
قيمت : 240000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1897
دوم ، 1395
پوهندوی میرمحمد ظاهر حیدری
978-600-02-0152-4
قيمت : 110000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1896
دوم ، 1395
دوکتور اسرارالدین گلزاد ، پوهنوال دوکتور نورمحمد زمانی
978-660-02-0151-7
قيمت : 220000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1895
دوم ، 1395
پوهنوال نورمحمد همتا
978-600-02-0150-0
قيمت : 160000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1871
دوم ،‌ 1395
دوکتور اسرارالدین گلزاد
978-600-02-0118-0
قيمت : 90000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1868
دوم ، 1395
پوهندوی عبدالعظیم نوربخش
978-600-02-0114-2
قيمت : 130000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1867
دوم ، 1395
خیبر سیفی
978-600-02-0113-5
قيمت : 50000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1866
دوم ، 1395
پوهنمل اسرارالدین گلزاد ، پوهنوال دوکتور نورمحمد زمانی
978-600-02-0112-8
قيمت : 30000 (فروش خارج از ایران) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1854
دوم ، 1395
محمد اعظم طارق
978-600-02-0100-5
قيمت : 180000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1811
اول ، 1393
پوهندوی صالح محمد دوراندیش
978-600-02-0042-8
قيمت : 45000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1810
اول ، 1393
پوهیالی گل زمان (عامر)
978-600-02-0041-1
قيمت : 50000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 1809
اول ، 1393
پوهیالی محمدکبیر (نبیل)
978-600-02-004-4
قيمت : 25000 ريال
 
سمت

چاپ شده
Analysis and Evaluation of the Major Islamic Economic Issues
كد كتاب : 1633
اول ، 1391
سرمحقق عبدالباری راشد
978-964-530-816-0
قيمت : 60000 ريال
 
سمت

چاپ شده
Private International Law
كد كتاب : 1630
سوم ، 1397
عبدالواحد افضلی ، محمد اسحق رحیمی
978-600-02-0621-5
قيمت : 300000 ريال
 
سمت

چاپ شده
Nazem Herawi : The Famous Eloquent of the Eleventh Century
كد كتاب : 1564
اول ، 1390
معاون سر محقق شاه‌ محمد مصلح
978-964-530-727-9
قيمت : 30000 ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 881
دوم ، 1395
پوهنوال شاه محمد بسمل
978-964-459-927-9
قيمت : 140000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 880
دوم ، 1395
پوهاند عبدالواحد (ضيا)
978-964-459-926-2
قيمت : 100000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 879
اول ، 1383
معادلات تفاضلي ، پوهندوي صابره «حليم»
964-459-925-x
قيمت : (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 878
دوم ، 1395
پوهاند عبدالواحد (ضيا)
978-964-459-924-8
قيمت : 160000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 877
سوم ، 1395
پوهاند دكتور فضل مولا رؤفي
978-964-459-923-1
قيمت : 160000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 876
سوم ، 1395
پوهاند دكتور فضل مولا رؤفي
978-964-459-922-4
قيمت : 220000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 875
دوم ، 1395
دكتور مراد علي ((اصيل))
978-964-459-921-7
قيمت : 160000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 874
دوم ، 1395
دكتور نذير احمد شهيدي
978-964-459-920-0
قيمت : 90000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 873
دوم ، 1395
پوهنمل دكتور محمد داوود راوش
978-964-459-919-4
قيمت : 40000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 871
دوم ، 1395
پوهندوي محمد طيب
978-964-459-917-0
قيمت : 50000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 869
دوم ، 1395
پوهاند دكتور رمضان پاينده
978-964-459-915-6
قيمت : 110000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 858
سوم ، 1395
پوهنمل غلام يحيي ((فرهنگ هروي))
978-600-02-0021-3
قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 847
دوم ، 1395
پوهنوال دكتور هدايت ا... صالحي
978-964-459-891-3
قيمت : 130000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 846
دوم ، 1395
پوهندوي دكتور چراغعلي
978-964-459-890-6
قيمت : 220000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 845
دوم ، 1395
داويد، بي، زاكر، ام، دي ، جيروم، دي، واي، ام، دي ، بلير، اس، لويس، ام، دي
978-964-459-889-0
قيمت : 190000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 834
سوم ، 1395
پوهنوال محمدحسين گرزيواني
978-600-02-0117-3
قيمت : 210000(فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 830
دوم ، 1395
پوهاند دوكتور گل محمد طنين
978-964-459-874-6
قيمت : 80000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 818
دوم ، 1395
پوهنوال دكتور محمد معصوم (عزيزي)
978-964-459-860-9
قيمت : 200000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 811
دوم ، 1395
پوهاند دوكتور گل محمد طنين
964-459-852-0
قيمت : 80000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 808
دوم ، 1395
پوهندوي شاه محمد بسمل
978-964-459-848-7
قيمت : 140000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 787
دوم ، 1395
پوهندوي دكتور محمد انور (دوست)
978-964-459-825-8
قيمت : 90000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 783
دوم ، 1393
دكتور محمد افضل بنووال
978-964-459-821-0
قيمت : (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 781
دوم ، 1395
پوهندوي دكتور غلام فاروق نجرابي
978-964-459-819-7
قيمت : 100000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 773
دوم ، 1395
پوهنوال انجينر غلام نقشبند ناصري
978-964-459-810-4
قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 764
سوم ، 1395
پوهنوال محمد عثمان بابري
978-600-02-0110-4
قيمت : 210000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 763
سوم ، 1395
پوهاند غلام محمد (امين) ، پوهنمل امان ا... ((فقيري)) ، دپلوم انجينر محمد اسمعيل
978-964-459-801-2
قيمت : 200000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 762
دوم ، 1395
پوهندوي محمدعارف ((تني وال))
978-964-459-800-5
قيمت : 150000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 761
دوم ، 1395
پوهاند عبدالعزيز
978-600-02-0393-1
قيمت : 120000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 756
دوم ، 1395
پوهاند دكتور ودير صافی
978-964-459-794-7
قيمت : 70000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 755
دوم ، 1395
پوهنيار گلرحمن
978-964-459-793-0
قيمت : 80000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 754
دوم ، 1395
پوهنيار گلرحمن
978-964-459-792-3
قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 750
دوم ، 1395
پوهندوي غلام سنائي
978-964-459-788-6
قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 744
دوم ، 1395
پوهندوي نجيب ا... ((سايس))
978-964-459-782-4
قيمت : 80000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 743
دوم ، 1395
پوهندوي عبدالظاهر حبيبي
978-964-459-781-7
قيمت : 90000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 739
دوم ، 1395
پوهاند دكتور غلام قادر (غفوري)
978-964-459-777-0
قيمت : 120000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 723
دوم ، 1395
پوهاند غلام محي‌الدين ((دريز))
978-964-459-760-2
قيمت : 50000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 720
دوم ، 1395
پوهنمل سيد فاروق ((فرياد))
978-964-459-757-2
قيمت : 50000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 717
دوم ، 1395
پوهنيار محمدعظيم حسين‌زاده
978-964-459-754-1
قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 716
دوم ، 1395
پوهيالي محمداشرف انحورگر ، پوهندوي عبدالرحيم كروخي
978-964-459-753-4
قيمت : 30000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 713
دوم ، 1395
پوهيالي جاويده احمدي
978-964-459-750-3
قيمت : 50000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 703
دوم ، 1395
پوهندوي دكتور عبدالواسع (سلطاني) ، پوهنمل دكتور احمد وحيد (وائب)
978-964-459-739-8
قيمت : 60000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 702
سوم ، 1395
دكتور محمد افضل بنووال
978-964-459-738-1
قيمت : 70000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 698
دوم ، 1395
پوهاند غلام محي الدين ((دريز))
978-964-459-736-7
قيمت : 40000 (فروش در خارج از کشور) ريال
 
سمت

چاپ شده
كد كتاب : 693
سوم ، 1395
دكتور محمد افضل بنووال
978-964-459-731-2
قيمت : 40000 (فروش در خارج از کشور) ريال