نسخه چاپی

نمایشگاه‌ها

 

نمایشگاه‌های داخلی

١. بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت ١٣٩١)

٢. بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت ١٣٩٢)

نمایشگاه‌های خارجی

١. حوزه روسی

٢. حوزه افغانستان

٣. حوزه عربی

٤. حوزه انگلیسی

 

نمایشگاه‌های حوزه روسی

١. بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو
 نوع شرکت: به واسطه بنیاد مطالعات اسلامی       تاریخ : شهریور ١٣٩٢

٢. چهاردهمین نمایشگاه سالانه ادبیات نواندیشی مسکو
 نوع شرکت: به واسطه بنیاد مطالعات اسلامی       تاریخ : آذر ١٣٩١

٣. یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کی‌یف
 نوع شرکت: به واسطه بنیاد مطالعات اسلامی       تاریخ : شهریور ١٣٩١

٤. بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو
 نوع شرکت: به واسطه بنیاد مطالعات اسلامی       تاریخ : شهریور ١٣٩١

٥. بیست و چهار مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو
 نوع شرکت: به واسطه رایزنی ج. ا. ایران در مسکو       تاریخ : شهریور ١٣٩٠

٦. بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو
 نوع شرکت: مستقل       تاریخ : شهریور ١٣٨٨

نمایشگاه‌های افغانستان

١. نمایشگاه کتاب افغانستان
 نوع شرکت: با واسطه جناب آقای سعادت       تاریخ : اردیبهشت ١٣٩١

٢. نمایشگاه دوره ای کتاب در شهرهای مختلف افغانستان
 نوع شرکت: با واسطه رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در کابل       تاریخ : نیمه دوم سال ١٣٩٠

٣. نمایشگاه کتاب دانشگاهی کابل
 نوع شرکت: مستقل و با اعزام یک نماینده از سازمان       تاریخ : آذر ١٣٩٠

٤. نمایشگاه کتاب مشترک ایران و افغانستان با عنوان دوستی
 مستقل و با اعزام دو نماینده از سازمان       تاریخ : اسفند ١٣٨٩

نمایشگاه‌های حوزه عربی

١. نمایشگاه کتاب بیروت
 تاریخ : آذر ١٣٩٠

نمایشگاه‌های حوزه انگلیسی

١. چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب لندن
 تاریخ : فروردین ١٣٩١