نسخه چاپی
مقدمه

سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي در علوم اسلامي و انساني «سمت» وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به منظور پاسخگویی به نیازدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي کشور در زمینه پژوهش، تألیف، تصنيف، و ترجمه مآخذ مبنايي، درسي، كمك درسي و ساير منابع علمي در رشته‌هاي مختلف علوم اسلامي و انساني بر اساس مصوبه سيزدهمين جلسه مورخ 1363/12/7 شورای عالي انقلاب فرهنگي تأسیس شده است، طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1383/5/18)، بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شود.
در این اساسنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اختصار «وزارت» و سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي در علوم اسلامي و انساني (سمت) به اختصار «سازمان» ناميده می‌شود.

ماده 1 - اهداف

1ـ مطالعه و پژوهش در زمينه‌هاي علوم اسلامي و انساني به منظور برطرف ساختن نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به مآخذ مبنايي، درسي و كمك درسي و سایر منابع علمی غيرمعارض با مباني اسلامي؛
2ـ زمينه‌سازي مناسب براي ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي مرتبط.

ماده 2 - وظايف و اختيارات

1ـ بررسي و شناسائي نيازهاي پژوهشي آموزش عالی به منابع علمي، مبنايي، درسي وكمك درسي در زمينه علوم اسلامي و انساني؛
2ـ اجراي طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‍اي به منظور تحقق اهداف «سازمان»؛
3ـ فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليتهاي پژوهشي مرتبط؛
4ـ همكاري پژوهشي ميان علماي حوزه‌هاي ديني و استادان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل و خارج كشور به منظور بررسي مباحث علوم انساني از حيث ارتباط آنها با علوم اسلامي در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف «سازمان» با رعايت ضوابط و مقررات؛
5ـ ارائه خدمات مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي انجام شده در «سازمان»؛
6ـ انتشار مجله، كتاب، جزوه آموزشي، توليد نرم‌افزار و برنامه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي متناسب با اهداف «سازمان»  طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
7ـ برگزاري همايشهاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاههاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛
8 ـ اقدام براي تصنيف، تأليف و ترجمه مآخذ مبنایی، درسي و كمك‌درسي و سایر منابع علمی به زبان فارسي و غيرفارسي متناسب با برنامه‌هاي مصوب؛
9ـ رصد جريانات فكري و انديشه‌هاي مطرح در منابع درسي و علمي دانشگاهي در حوزه علوم انساني و بررسي و نقد آنها از حيث ارتباط آنها با مباني و مسائل علوم اسلامي در راستاي تحول و ارتقاي علوم انساني؛
10ـ طبع، نشر و فروش کتب، مآخذ، مجلات و سایر تولیدات علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور.
11ـ ایجاد ارتباط و توسعه همکاری و تعامل با صاحب‏نظران، اندیشمندان، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مراکز مشابه (حقیقی و حقوقی) در داخل و خارج از کشور، در راستای تحقق اهداف «سازمان».

ماده 3 -

«سازمان»  داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي و معاملاتی و وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

ماده 4 -

محل فعاليت «سازمان» در شهر تهران است.
تبصره: «سازمان» مجاز است بنا به ضرورت و تشخيص رئيس «سازمان»، نسبت به تأسيس دفتر «سازمان» در شهرستان قم اقدام نمايد.

ماده 5 - ارکان

1ـ هیأت امنا؛
2ـ رئیس؛
3ـ هيأت رئيسه؛
4ـ شورای «سازمان».

ماده 6 - تركيب هیأت امنا

1ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس هيأت امنا)؛
2ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (يا نماينده وي) يا معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (يا نماينده وي) حسب مورد؛
3ـ رئيس «سازمان» (دبير هيأت امنا)؛
4ـ چهار تا شش تن از شخصيتهاي علمي ـ فرهنگي كشور كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت «سازمان» داشته باشند.
تبصره 1: حد اقل دو تن از شخصيتهاي مذكور در بند 4 بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور باشند.
تبصره 2: اعضاي مذكور در بند 4 با تأييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب می‌شوند و در يك زمان حداكثر می‌توانند عضو دو هيأت امنا باشند . انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زماني كه افراد جديدي به جاي آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه می‌دهند.

ماده 7 - وظايف و اختيارات هيأت امنا

1ـ تصويب آيين‏نامه داخلي هيأت امنا؛
2ـ تصويب نمودار سازماني و تشکيلات «سازمان» بر اساس ضوابط و مقررات مربوط كه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود؛
3ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي «سازمان» (از جمله آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي) كه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود؛
4ـ بررسي و تصويب بودجه ساليانه و تفصيلي «سازمان» كه توسط رئيس «سازمان» پس از تأييد شوراي «سازمان» پيشنهاد می‌شود.
5 ـ تصويب حسابها و ترازنامه ساليانه «سازمان»؛
6ـ تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛
7ـ تصويب دريافت كمكهاي مالي و امکانات از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛
8 ـ پيشنهاد ميزان فوق العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسینهاي فني) «سازمان» به «وزارت» براي تأييد؛
9ـ تعيين ميزان آموزانه، پژوهانه، نويسانه، ترجمانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات «وزارت»؛
10ـ پيشنهاد توسعه يا انحلال گروههاي پژوهشي و پژوهشكده‌هاي «سازمان» به «وزارت» براي طي مراحل قانوني؛
11ـ بررسي گزارش عملكرد ساليانه «سازمان» كه توسط رئيس «سازمان» ارائه می‌شود و اظهار نظر نسبت به آن.

ماده 8 - رئيس

رئيس «سازمان»، كه نماينده قانوني «سازمان» نزد مراجع حقيقي و حقوقي است، از ميان اعضاي هيأت علمي در حوزه و دانشگاه كه صاحب‌نظر در علوم اسلامي و علوم انساني و آشنا به مسائل دانشگاهي و با مرتبه حداقل دانشياري باشد، با پیشنهاد وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال به اين سمت منصوب می‌شود.
تبصره 1: پيشنهاد و انتصاب مجدد وي بطور متوالي فقط براي يك دوره امكان پذير است. در موارد  استثنا، انتخاب مجدد وی براي دوره بعدي پس از تأييد و اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی امكان پذير است.
تبصره 2: وزير علوم،تحقيقات و فناوري تا تأييد نهايي حكم رئيس پيشنهادي «سازمان» می‌تواند وي را حداكثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست «سازمان» منصوب نمايد.
تبصره 3: پذيرش استعفا يا عزل رئيس «سازمان» باحكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري انجام می‌پذيرد.

ماده 9 - وظايف و اختيارات رئيس

1ـ برنامه‌ريزي براي «سازمان»، هدايت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجراي همه فعاليتهاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
2ـ پيشنهاد نمودار سازماني و تشکيلات «سازمان» پس از تصويب هيأت امنا به «وزارت» براي تأييد و طي مراحل قانوني؛
3ـ صدور احكام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفيع، ارتقا، مأموريت، اخراج و ... اعضاي هيأت علمي و كارمندان «سازمان» در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛
4ـ انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران، و مسئولان «سازمان» بر اساس نمودار سازماني و تشكيلات مصوب «سازمان» و عزل آنان؛
5- امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالي، اداري ومكاتبات «سازمان» در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
6ـ افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز «سازمان» و معرفي دارندگان حق امضاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛
7ـ تنظيم بودجه ساليانه و تفصيلي «سازمان» و پيشنهادآن به «وزارت» براي تأييد و طي مراحل قانوني؛
8 ـ تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي اداري، رفاهي و اجرايي «سازمان» و همچنين تغيير و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به‌هيأت امنا براي طي مراحل قانوني؛
9ـ تنظيم آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد تصويب آنها به شوراي «سازمان»؛
10ـ ارائه گزارش عملكرد ساليانه «سازمان» به‌هيأت امنا و «وزارت»؛
11ـ پيشنهاد تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌هاي مورد نياز به شوراي «سازمان»؛
12ـ استيفاي منافع و حفظ حقوق «سازمان» در مراجع قانوني (اعم از قضایي، اجرائي، اداري و ..) به نمايندگي از «سازمان»؛
13ـ اجراي مصوبات هيأت امنا و شوراي «سازمان» در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛
14ـ ارسال صورت‌جلسات هیأت امنای «سازمان» به مركز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه «وزارت».
تبصره: رئیس «سازمان» می تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به معاونان «سازمان» تفویض نماید.

ماده 10 - تركيب هيأت رئيسه

1ـ رئيس «سازمان»؛
2ـ معاونان «سازمان».

ماده 11 - وظايف و اختيارات هيأت رئيسه

1ـ مشاركت و همكاري فعالانه در تنظيم برنامه‌هاي راهبردي «سازمان» مبتني بر سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه كشور،  نقشه جامع علمي كشور و برنامه‌هاي تقديمي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي، به منظور ارائه و تصويب در هيأت امنا؛
2ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي راهبردي «سازمان»؛
3ـ فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت امنا، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي «وزارت» و ساير مراجع ذي‌صلاح؛
4ـ بررسي آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و ساير موارد ارائه شده از سوي معاونتها و شوراي «سازمان» به منظور طرح در هيأت امنا و يا ساير مراجع ذي‌صلاح؛
5ـ پيشنهاد بودجه ساليانه «سازمان» به‌هيأت امنا از طريق رئيس «سازمان»؛
6ـ تنوع‌بخشي به منابع مالي «سازمان» با جذب كمكهاي مردمي و افزايش درآمدهاي اختصاصي از طريق ارائه خدمات پژوهشي، فناوري و ساير منابع ديگر پس از اخذ مجوزهاي لازم از هيأت امنا و ساير مراجع ذي‌صلاح؛
7ـ پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه‌مدت پژوهشي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي هيأت علمي تعلق می‌گيرد از طريق رئيس «سازمان» به «وزارت»؛
8 ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تربيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تربيت بدني كه بر اساس تقويم ساليانه «سازمان» ارائه گرديده است؛
9ـ نظارت و پيگيري گزارشهاي تربيتي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و ... با هماهنگي ديگر دستگاههاي ذي‌ربط تا حصول نتيجه؛
10ـ بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه توسط حوزه‌هاي مختلف «سازمان» و نظارت بر عملكرد آنان؛
11ـ ارزيابي عملكرد حوزه‌هاي مختلف «سازمان» و بررسي گزارشهاي ادواري در شوراي «سازمان»؛
12ـ ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف «سازمان».

ماده 12 - معاونان «سازمان»

تعداد معاونان «سازمان» بر اساس تشکیلات «سازمان» تعیین می‌گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

ماده 13 - ترکیب شوراي «سازمان»

1ـ رئیس «سازمان» (رئیس شورا)؛
2ـ معاونان «سازمان»؛
3ـ رؤساي پژوهشكده‌ها و مراکزپژوهشی و مديران گروههاي پژوهشي مستقل؛
4ـ دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی.
تبصره 1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 باید از میان پژوهشگران و صاحب‌نظران خارج از «سازمان» باشند.
تبصره 2: اعضای مذکور در بند 4 با انتخاب و حكم رئيس «سازمان» براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 14 - جلسات شورای «سازمان»

جلسات شورای «سازمان» دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیمهای آن با رأی اکثریت نصف به علاوه يك کل اعضای شورا معتبر است.
تبصره: اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شورا است.

ماده 15 - وظایف و اختیارات شورای «سازمان»

1ـ تصويب آيين‌نامه داخلي شورا؛
2ـ تعيين خط مشي و برنامه‌هاي علمي و پ‍‍ژوهشي «سازمان» در چارچوب سياستها و مصوبات «وزارت»؛
3ـ تصويب آيين‌نامه‌هاو شيوه‌نامه‌هاي پژوهشي «سازمان»؛
4ـ بررسي وتصويب طرحهاي پژوهشي «سازمان» و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي آنها؛
5- بررسي و نظارت بر پيشرفت طرحهاي پژوهشي طبق برنامه زمان‌بندي مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها؛
6ـ تعيين داور يا هيأت داوران طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته كه از سوي معاون پژوهشي «سازمان» معرفي می‌شود؛
7ـ ارزيابي نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي «سازمان»؛
8 ـ تأييد پيشنهاد تأسيس و انحلال گروههاي پژوهشي و مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌هاي مورد نياز به منظور ارسال به هيأت امنا براي تأييد و طي مراحل قانوني؛
9ـ برنامه‌ريزي براي ايجاد وتعميق ارتباط علمي با ساير مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور برابر ضوابط ومقررات مربوط؛
10ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
11ـ بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي كاركنان «سازمان» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
12ـ بررسي امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) «سازمان» وتعيين كمبودها و پيشنهاد تأمين آنها به رئيس «سازمان»؛
13ـ بررسي و تصويب خدمات و تسهيلات رفاهي و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط؛
14ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي تأليف، ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار فعاليتهاي علمي و پژوهشي «سازمان»؛
15ـ انجام ساير اموري كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيأت امنا يا رئيس «سازمان» به شورا محول می‌شود.

ماده 16 -

«سازمان» از نظر مالي ـ معاملاتي تابع آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي است كه به تصويب هيأت امنا و تأييد وزير علوم،تحقيقات و فناوري می‌رسد.

ماده 17 -

نحوه گزينش عمومي داوطلبان عضويت در هيأت علمي «سازمان» تابع ضوابط و مقررات «وزارت» و ساير مراجع ذي‌صلاح است.

ماده 18 -

صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيأت علمي «سازمان» طبق ضوابط و مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و «وزارت» تعيين می‌شود.

ماده 19 -

«سازمان» تابع کليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مؤسسات پژوهشي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و«وزارت» و ساير قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 20 -

فضا، امکانات و تجهيزات پژوهشي «سازمان» بايد مطابق ضوابط «وزارت» باشد.

ماده 21 -

«وزارت» بر کليه فعاليتهاي «سازمان» نظارت می‌نمايد و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال «سازمان» اقدام می‌کند.

ماده 22 -

سال مالي «سازمان» عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردین ماه ‌هر سال شروع و به پايان اسفند ماه‌ همان سال ختم می‌شود.

ماده 23 -

منابع مالي «سازمان»
1ـ اعتبارات بودجه عمومي كه در رديف مستقل ذيل بودجه ساليانه «وزارت» پيش‌بيني می‌شود؛
2ـ درآمدهاي حاصل از اجراي طرحهاي پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره‌اي، برگزاري كارگاههای آموزشی و عرضه و فروش محصولات علمي (كتاب، مجله، ..) با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛
3ـ كمكهاي دريافتي از وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط؛
4ـ هدايا و کمکهاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

ماده 24 -

انحلال «سازمان»
«سازمان» در موارد زير پس از تصويب نهايي شوراي گسترش آموزش عالي منحل می‌شود:
1ـ به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري؛
2ـ در صورت عمكرد ضعيف و تخلف «سازمان» از مقررات اساسنامه، مصوبات «وزارت» و ساير قوانين و مقررات جاري کشور به تشخيص «وزارت».

ماده 25 -

درصورتي كه شوراي گسترش آموزش عالي «وزارت» با انحلال «سازمان» موافقت اوليه نمايد، «سازمان» موظف است:
1ـ تمامی تعهدات خود در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانکها، شهرداريها، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي (اعم از اعضاي هيأت علمي و کارمندان خود) را انجام دهد يا «وزارت» با توافق صاحبان حق، تعهدات «سازمان» را رأساً بپذيرد.
2- تمامی امتيازات و اموالي را که از منابع عمومي و دولتي و بانکها و شهرداريها و غيره در اختيار «سازمان» قرار گرفته است مسترد نماید يا موافقت صاحبان حق را مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذکور به «وزارت» ارائه دهد.

ماده 26 -

پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 25 و حل و فصل امور اداري، مالي وحقوقي و تصويب نهايي انحلال «سازمان» توسط شوراي گسترش آموزش عالي، هيأت تصفيه‌اي مركب از:
1ـ نماينده حقوقي «وزارت»؛
2ـ نماينده حقوقي «سازمان»؛
3ـ رئيس وقت «سازمان» (در غياب رئيس وقت «سازمان»، يكي از معاونان وقت «سازمان» بنا به تشخيص وزير علوم، تحقيقات وفناوري)؛
تشكيل و با رعايت مقررات قانوني در مدتي كه شوراي گسترش آموزش عالي تعيين می‌كند، امر تصفيه «سازمان» را بر عهده خواهد داشت.

ماده 27 -

پس از احراز اجراي تعهدات مذکور در ماده26 و حل و فصل امور پژوهشي و حقوقي «سازمان» و تصويب نهايي انحلال «سازمان» توسط شوراي گسترش آموزش عالي «وزارت»، تأديه تمامي ديون و اعلان ختم تصفيه توسط هيأت تصفيه، باقيمانده دارايي «سازمان» به «وزارت» منتقل می‌شود.
تبصره: هيأت تصفيه موظف است در مورد فوق صورت‌مجلسي که به امضاي کليه اعضاي هيأت می‌رسد تنظيم و يک نسخه از آن را به «وزارت» تسليم نمايد.

ماده 28 -

مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب «وزارت» و ساير ضوابط و مقررات مربوط است.

ماده 29 -

هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ابلاغ وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا معاون آموزشي «وزارت» امکان‌پذير است.

ماده 30 -

اين اساسنامه در 30 ماده و 11 تبصره، به استناد رديف 12 «بازنگري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص آموزش عالي مصوب جلسه 430 مورخ 77/8/5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي»، در جلسه مورخ 1391/2/9 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ معتبر و جايگزين اساسنامه «سازمان»، مصوب 1364/5/6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات بعدي آن، می‌شود.