نسخه چاپی
> بانک کتاب ها > مديريت

تحقيق در عمليات : مفاهيم و كاربردهاي برنامه‌ ريزي خطي

Operations Research : Concepts & linear Programming Applications

كد كتاب : 1036

چاپ ششم ، 1394

چاپ اول : 1385

دكتر عادل آذر

978-964-530-090-4

قيمت : 230000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


توفيق‌ طلبي در تمدن ايران اسلامي

Achievement Motivation in Islamic Iran Civilization

كد كتاب : 1033

چاپ اول ، 1385

چاپ اول : 1385

دكتر سيدعلي علوي ، زهرا محجوب جهرمي

964-530-085-1

قيمت : 26000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


زمينه‌ هاي روش‌ شناختي تئوري سازمان

Methodological Grounds of Organization Theory

كد كتاب : 1031

چاپ دوم ، 1386

چاپ اول : 1385

دكتر حسين ميرزائي اهرنجاني

964-530-083-5

قيمت : 16000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت گردشگري

Tourism Management

كد كتاب : 1028

چاپ هفتم ، 1392

چاپ اول : 1385

دكتر مهدي كاظمي

978-964-530-079-9

قيمت : 65000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


كاربرد روان‌ شناسی در آموزش مديريت

Using Psychology in Management Training

كد كتاب : 1026

چاپ سوم ، 1392

چاپ اول : 1385

ديويد ا. استات

978-964-530-076-8

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مباني فلسفي تئوري سازمان

Philosophical Foundations of Organization Theory

كد كتاب : 1023

چاپ پنجم ، 1396

چاپ اول : 1385

دكتر حسين ميرزائي اهرنجاني

978-964-530-073-7

قيمت : 160000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


كسب و تجارت الكترونيكی : رويكردی مديريتی

E-Business & Commerce : A Managerial Approach

كد كتاب : 1014

چاپ چهارم ، 1396

چاپ اول : 1385

دكتر سيد حميد خداداد حسينی ، شهريار عزيزی ، حسين ميرحسينی

978-964-530-063-8

قيمت : 110000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني

English for the Students of Business Administration

كد كتاب : 974

چاپ یازدهم ، 1396

چاپ اول : 1384

دكتر محمدعلي بابايي زكليكي

978-964-530-019-5

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نهادها و سازمانها ( اكولوژي نهادي سازمانها )

Institutions and Organizations (Institutional Ecology of Organizations)

كد كتاب : 942

چاپ دوم ، 1392

چاپ اول : 1384

دكتر آرين قلي‌ پور

978-964-459-988-0

قيمت : 70000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


انتظار عدالت و عدالت در سازمان ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )

Anticipatory and Organizational Justice (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 923

چاپ هشتم ، 1395

چاپ اول : 1384

دكتر علي رضائيان

978-964-459-970-5

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي ( سيستم اطلاعات مديريت )

Human-Information System Interface

كد كتاب : 906

چاپ هشتم ، 1393

چاپ اول : 1384

دكتر علي رضائيان

978-964-459-952-1

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت سرمايه‌ گذاري پيشرفته

Advanced Investment Management

كد كتاب : 866

چاپ یازدهم ، 1396

چاپ اول : 1383

دکتر رضا راعي ، دکتر احمد پویان‌ فر

978-964-459-911-8

قيمت : 280000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت فشار رواني ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )

Stress Management (Advanced Organizational Behavior Management)

كد كتاب : 863

چاپ هشتم ، 1394

چاپ اول : 1384

دكتر علي رضائيان

978-600-02-0129-6

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت پروژه

Project Management

كد كتاب : 851

چاپ هشتم ، 1396

چاپ اول : 1383

دكتر محمد جواد عاصمي‌ پور

978-600-02-0185-2

قيمت : 220000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت راهبردي ( برنامه‌ ريزي ، اجرا و كنترل )

Strategic Management ( Formulation , Implementation , and Control )

كد كتاب : 839

چاپ هشتم ، 1396

چاپ اول : 1383

جان اي. پيرس ، ريچارد بي. رابينسون

978-600-02-0038-1

قيمت : 170000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت تحول سازماني پيشرفته

Managing Organizational Change

كد كتاب : 838

چاپ دوم ، 1393

چاپ اول : 1383

روي مك لنن

978-964-459-882-1

قيمت : 155000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران

Supervision and Control pattern in Administration System of I.R.I

كد كتاب : 828

چاپ اول ، 1383

چاپ اول : 1383

دكتر سيدمحمد ميرمحمدي

964-459-872-5

قيمت : 13000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان ( مديريت رفتار سازماني پيشرفته )

Management of Political Behavior in Organization (Advanced organizational Behavior Management)

كد كتاب : 807

چاپ نهم ، 1393

چاپ اول : 1383

دكتر علي رضائيان

978-964-459-847-0

قيمت : 25000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


انگليسي براي دانشجويان رشته‌ هاي مديريت جهانگردي و هتلداري

English for the Students of Tourism and Hotel Management

كد كتاب : 795

چاپ دهم ، 1392

چاپ اول : 1383

دكتر غلامرضا كياني ، مريم خضري‌ نژاد

978-964-459-834-0

قيمت : 35000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


نظريه‌ هاي كلان جامعه شناختي و تجزيه و تحليل سازمان : عناصر جامعه شناختي حيات سازماني

Sociological Paradigms and Organisational Analysis : Elements of the Sociology of Corporate Life

كد كتاب : 792

چاپ هشتم ، 1396

چاپ اول : 1383

گيبسون بوريل ، گارت مورگان

978-600-02-0337-5

قيمت : 260000 ريال

اطلاعات بیشتر ->

مرحله تولید کتاب : چاپ شده


 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 6 7 8 ]   صفحه بعدی >>