نسخه چاپی

سفرها و مهمان‌ها

 


- سفرها


- مهمان‌ها

        ١. داخلی

        ٢. خارجی

 

سفرها

•   سال ۱۳٩۱

١. جمهوری خلق چین
تاریخ سفر: ١٨/٠٥/١٣٩١ لغایت ٢٩/٠٥/١٣٩١
اعضای هیأت: دکتر محمد جواد ابوالقاسمی (معاون بین‌الملل)
٢. جمهوری عراق
تاریخ سفر: ٠۶/٠٩/١٣٩١ لغایت ١٢/٠٩/١٣٩١
اعضای هیأت: دکتر محمد جواد ابوالقاسمی (معاون بین‌الملل)
٣. جمهوری آذربایجان
تاریخ سفر: ٢٢/١٢/١٣٩١ لغایت ٢٥/١٢/١٣٩١
اعضای هیأت: دکتر محمد جواد ابوالقاسمی (معاون بین‌الملل)

•   سال ١٣٩٠

١. جمهوری اسلامی افغانستان
تاریخ: ٢۶/٠٢/١٣٩٠ لغایت ٠٢/٠٣/١٣٩٠
اعضای هیأت: دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)
٢. جمهوری آذربایجان
تاریخ: ٠۶/٠٤/١٣٩٠ لغایت ٠٩/٠٤/١٣٩٠
اعضای هیأت: دکتر مرقاتی قائم مقام سازمان (سمت)
٣. فدراسیون روسیه
تاریخ سفر : ١۶/٠٥/١٣٩٠ لغایت ٢٠/٠٥/١٣٩٠
اعضای هیأت: دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)، دکتر محمدرضا سعیدی(معاون اجرایی)، دکتر سیدحسن زهرایی(مدیر گروه پژوهشی زبان و ادبیات روسی)
٤. ترکیه
تاریخ: ٢٩/٠۶/١٣٩٠ لغایت ٠٥/٠۷/١٣٩٠
اعضای هیأت: دکتر سید طه مرقاتی (قائم مقام سازمان) ، آقای کاوس باریکانی (مدیر امور اداری و اداره بازاریابی و فروش)
٥. لبنان
تاریخ سفر :١٠/٠٩/١٣٩٠ لغایت ١٩/٠٩/١٣٩٠
اعضای هیأت : دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)
۶. جمهوری عربی سوریه
تاریخ سفر : ١٤/١٠/١٣٩٠ لغایت ١۶/١٠/١٣٩٠
اعضای هیأت: دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)
۷. جمهوری عراق
تاریخ سفر : ١٩/١٠/١٣٩٠ لغایت ٢٨/١٠/١٣٩٠
اعضای هیأت : دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)

•   سال ۱۳٨٩

١.    جمهوری عراق
تاریخ سفر: ١٣٨٩
اعضای هیأت: دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)
٢.    جمهوری اسلامی افغانستان
تاریخ سفر: ٠٨/٠٥/١٣٨٩ لغایت ١٣/٠٥/١٣٨٩
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)
٣.    جمهوری تاجیکستان
تاریخ سفر : ١٠/٠۷/١٣٨٩ لغایت ١۶/٠۷/١٣٩٠
اعضای هیأت : دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر محمد جواد ابوالقاسمی(معاون بین الملل)

•   سال ١٣٨٨

١.    جمهوری آذربایجان
تاریخ سفر: ٠۷/٠٢/١٣٨٨ لغایت ١٠/٠٢/١٣٨٨
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر سید طه مرقاتی (قائم مقام سازمان)
٢.    فدراسیون روسیه
تاریخ سفر : ١١/٠۶/١٣٨٨ لغایت ١٥/٠۶/١٣٨٨
اعضای هیأت : دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر سیدحسن زهرایی(مدیر گروه پژوهشی زبان و ادبیات روسی)
٣.    فدراسیون روسیه
تاریخ سفر: آبان ١٣٨٨
اعضای هیأت: دکتر سید حسن زهرایی(مدیر گروه پژوهشی زبان و ادبیات روسی)
٤.    جمهوری آذربایجان
تاریخ سفر: ١٩/١٢/١٣٨٨ لغایت ٢١/١٢/١٣٨٨
اعضای هیأت: دکتر سید طه مرقاتی(قائم مقام سازمان) و دکتر سید شمس الدین شهیدی(مسئول حوزه آذری معاونت بین الملل)

•   سال ۱۳۸۷

١.    سوریه
تاریخ سفر: ٢٨/١٢/١٣٨۷ لغایت ٠۶/٠١/١٣٨٨
اعضای هیأت: دکتر حسین عیوض‌لو(استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق) و دکتر سید حسین میر جلیلی (رئیس پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نمایندگان حوزه اقتصاد اسلامی سازمان (سمت) در کنفرانس دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق

•   سال ۱۳۸۶

١.    سوریه
تاریخ سفر: ١٨/٠٤/١٣٨۶
اعضای هیأت: دکتر سید طه مرقاتی

•   سال ١٣٨٥

١.    سوریه
تاریخ سفر: ٢٠/٠٨/١٣٨٥ لغایت ٢۶/٠٨/١٣٨٥
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان)، دکتر کیانی، دکتر صدقی
٢.    اندونزی
تاریخ سفر: بهمن ١٣٨٥
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) به همراه دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
٣.    افغانستان
تاریخ سفر: ١٨/١٢/١٣٨٥ لغایت ٢٢/١٢/١٣٨٥
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان)، دکتر سید طه مرقاتی، آقای عبدالرضا محمدی (سرپرست روابط عمومی «سمت»)

•   سال ۱۳۸٤

١.    افغانستان
تاریخ سفر: ١٩/٠٤/١٣٨٤
اعضای هیأت: دکتر محمد رضا سعیدی (معاون اجرایی «سمت»)
٢.    سوریه
تاریخ سفر: ٠٤/٠۷/١٣٨٤ لغایت ٠٨/٠۷/١٣٨٤
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر صدقی

•   سال ۱۳۸٣

١.    افغانستان
تاریخ سفر: ٢٥/٠٢/١٣٨٣ لغایت ٢٨/٠٢/١٣٨٣
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی (رئیس سازمان)

•   سال ۱۳۸٢

١.    افغانستان
تاریخ سفر: ٠٣/٠٤/١٣٨٢
اعضای هیأت: دکتر محمد رضا سعیدی (عضو هیئت علمی و مشاور اجرایی «سمت»)
٢.    افغانستان
تاریخ سفر: ١١/٠۷/١٣٨٢ لغایت ١٥/٠۷/١٣٨٢
اعضای هیأت: دکتر سید طه مرقاتی (عضو هیئت علمی و قائم مقام «سمت»)
٣.    لبنان
تاریخ سفر: مهر ١٣٨٢
اعضای هیأت: دکتر پروینی (مدیر گروه زبان و ادبیات عربی «سمت»)
٤.    افغانستان
تاریخ سفر: ٠۷/٠٨/١٣٨٢ لغایت ١٤/٠٨/١٣٨٢
اعضای هیأت: آقای یعقوبی (مدیر چاپ و نشر)

•   سال ۱۳۸۱

١.    انگلستان، شهر لندن
تاریخ سفر: ١٥/١٢/١٣٨١ لغایت ٢٢/٠٢/١٣٨١
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی (رئیس سازمان)
٢.    افغانستان
تاریخ سفر: ٢٣/٠٤/١٣٨١ لغایت ٣٠/٠٤/١٣٨١
اعضای هیأت: دکتر سید طه مرقاتی(عضو هیئت علمی و قائم مقام «سمت»)

•   سال ١٣۷٤

١.    لبنان
تاریخ سفر: ١۶/٠۷/١٣۷٤ لغایت ٢٤/٠۷/١٣۷٤
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر سید طه مرقاتی
٢.    اردن
تاریخ سفر: ٢٣/٠۷/١٣۷٤ لغایت ٢٨/٠۷/١٣۷٤
اعضای هیأت: دکتر احمد احمدی(رئیس سازمان) و دکتر سید طه مرقاتی

 

مهمان‌ها

١. داخلی

•   مهمانان ایرانی سال ۱۳٩۱

١.    آقای اباذری، رایزن فرهنگی ایران در جمهوری عراق؛ ١٩/٠١/٩١
٢.    آقای اسماعیلی، محقق ایرانی مقیم در کشور تاجیکستان؛ ٢٠/٠١/٩١
۳.    آقای دکتر بهمن پور، رئیس کالج اسلامی لندن؛ ١۳/٠٢/٩١
٤.    آقای دکتر میرزایی، استاد اعزامی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان؛ ١۷/٠٢/٩١
٥.    آقای دکتر ابراهیمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه؛ ١٨/٠٢، ١٠/٠۷ و ٢٠/٠٩/٩١
۶.    آقای دربندی، رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ ٢٠/٠٢/٩١
۷.    آقای بصام، نماینده مجمع جهانی اهل البیت در کشور تانزانیا؛ ٢٠/٠٢/٩١
٨.    آقای سرمدی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان؛ ٢٤/٠٢/٩١
٩.    آقای شبستری، رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان؛ ٢٤/٠٢/٩١
١٠.    آقای دکتر خیاط، رایزن فرهنگی ج.ا. ایران در جمهوری عربی سوریه؛ ٢٥/٠٢/٩١
١١.    آقای دکتر نجفی، معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیأت همراه؛ ٠٨/٠۳/٩١
١٢.    حجت الاسلام والمسلمین آقای احمد عالمی، سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو؛ ٠٤/٠٤/٩١
١۳.    آقای ابوطالبی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استرالیا؛ ٠٤/٠٤/٩١
١٤.    آقای دکتر هادوی، رئیس بنیاد مطالعات اسلامی در فدراسیون روسیه؛ ٢۶/٠٤/٩٢
١٥.    حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی، رئیس مرکز الآکادیمی للابحاث در نجف اشرف جمهوری عراق؛ ٠۷/٠٥، ٠٩/٠٥، ١٥/٠٥، ٢١/٠۶ و ٢۶/٠۶/٩١
١۶.    آقای خانی، کارشناس رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین؛ ٠٥/٠۶/٩١
١۷.    حجت الاسلام و المسلمین آقای سبحانی، مدیر مرکز الحضارة للتنمیة الفکر الاسلامی؛ ١٢/٠۶/٩١
١٨.    آقای اسدی، نماینده آکادمی علوم تاجیکستان؛ ١٩/٠۶/٩١
١٩.    آقای جواب‌بخت، مدیر کل پیگیری و نظارت شورای ایرانیان خارج از کشور نهاد ریاست جمهوری؛ ٢٩/٠۶/٩١
٢٠.    آقای دکتر فخر روحانی، از مؤلفان  مترجمان به نام کتب شیعی؛ ٠۶/٠٨/٩١
٢١.    جناب آقای دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری عراق؛ ۳٠/٠٨/٩١

•   مهمانان ایرانی سال ١٣٩٠

١.    آقای گنجی رئیس مؤسسه خرد ورزان ملل؛ ٢٩/٠١/١۳٩٠
٢.    آقای دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران درکشور روسیه ؛ ٠۳/٠۳/١۳٩٠
۳.    آقای دکتر نادری مدیر کل ترجمه و نشر بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ؛ ٠٨/٠۳/١۳٩٠
٤.    آقای دکتر موسوی معاون بین الملل دانشگاه تهران ؛ ١٨/٠۳/١۳٩٠
٥.    آقای پاک آئین رئیس ستاد افغانستان در وزارت امور خارجه ؛ ٢١/٠۳/١۳٩٠     
۶.    آقای دکتر ابطحی قائم مقام و آقای دکتر نوروز شاد مدیر بین الملل مؤسسه فرهنگی اکو  ؛ ٠۷/٠٤/١۳٩٠
۷.    آقای اباذری رایزن فرهنگی ایران در کشور عراق ؛ ١۳/٠٤/١۳٩٠
٨.    آقای دکتر سعیدی مهر معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ؛ ٠١/٠٥/١۳٩٠
٩.    آقای دکتر ایمانی پور معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ؛ ٢۶/٠٥/١۳٩٠
١٠.    آقای بابالو وابسته پیشین ایران در ترکمنستان ؛ ٢۷/٠۶/١۳٩٠
١١.    آقای دکتر دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
١٢.    آقای بهمن اکبری رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ؛ ٠۳/١٠/١۳٩٠
١۳.    آقای احمدی رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ؛ ٠۳/١٠/١۳٩٠
١٤.    آقای دربندی رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ؛ ٠٤/١٠/١۳٩٠
١٥.    آقای سلطانی سرپرست انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛ ٠۶/١٠/١۳٩٠
١۶.    آقای دکتر بهمن پور رئیس و آقای دکتر طوسی معاون پژوهشی دانشکده علوم اسلامی لندن ؛ ٠٩/١١/١۳٩٠
١۷.    آقای علی طاهایی کارشناس فرهنگی رایزنی جمهوری اسلامی ایران در بغداد ؛  ١١/١٠/١۳٩٠
١٨.    خانم دکتر نجمه دُری استاد اعزامی زبان و ادبیات فارسی در کشور سوریه ؛ ٠۷/١٢/١۳٩٠

 

٢. خارجی

•   مهمانان خارجی سال ۱۳٩۱

١.    آقای امیری، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران؛ ٢١/٠١/٩١
٢.    آقای شریعتی، مدیر انتشارات عرفان افغانستان؛ ٢٩/٠١/٩١
٣.    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رضایی، رئیس دانشگاه خصوصی خواجه نصیر افعانستان؛ ٣٠/٠١/٩١
٤.    آقای دکتر ماجد، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری عراق در ایران؛ ٠٢/٠٢، ٢٤/٠٣، ٣١/٠٣، ٢٩/٠۶، ١٥/٠٨ و ٢٩/٠٨ سال ١٣٩١
٥.    آقای دکتر امان ا... حمید زی، رئیس دانشگاه تعلیم و تربیه کابل جمهوری اسلامی افعانستان و هیئت همران؛ ٢٣/٠٢/٩١
۶.    آقای ناصر جان سلیم اف، رئیس کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان و عیئت همران؛ ٢٤/٠٢/٩١
۷.    آقای احمد نجد المرزوقی، سفیر اتحادیه کومور در ایران؛ ٢۷/٠٣/٩١
٨.    آقای محمد زین الدین (ابو ابراهیم)، دستیار معاون اجرایی دانشگاه معرف لبنان و هیئت همراه؛ ٠١/٠٤ و ٢۷/٠٤ سال ١٣٩١
٩.    آقای رامون گاژه، فارغ التحصیل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی (فرانسوی) در ایران؛ ١٠/٠٤ و ٣١/٠٤ سال ١٣٩١
١٠.  آقای دکتر مارکوس مهدی گرهولد، استاد اسلام شناس دانشگاه منستر جمهوری فدرال آلمان؛ ٢٥/٠٥/٩١
١١.  آقای حسینی، مدیر مؤسسه صبح امید افغانستان؛ ٣١/٠٥ و ٠٤/٠۶/٩١
١٢.  آقای دکتر السراج، مدیر کل تحقیق و توسعه وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی عراق و هیئت همراه؛ ٠١/٠۷ تا ٠٨/٠۷/١٣٩١
١٣.  آقای رازوی، دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی (افغانی) در ایران؛ ٢۷/٠٨/٩١
١٤.  آقای دکتر منصف بن سالم، وزیر آموزش عالی جمهوری تونس و هیئت همران؛ ١٥/٠٩/٩٢
١٥. خانم پروفسور مونا بیکر، «استاد مصری الاصل مقیم انگلستان مرکز بین‌المللی مطالعات ترجمه دانشگاه منچستر»، «نایب رئیس انجمن بین‌المللی مطالعات بین فرهنگی» و «مؤسس انتشارات St. Jerome» و «نشریه جهانی مترجم»؛ ٠٥/١٠/٩١
١۶.  آقای دکتر عبید ا... عبید، وزیر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه؛ ٠۶/١٠/٩١

•   مهمانان خارجی سال ١٣٩٠

١.    آقای خلیل اف مترجم زبان آذری؛ ٢٢/٠١/١٣٩٠
٢.    آقای عزیزی رئیس انتشارات دارالتعارف کشور لبنان؛ ٢٨/٠١/١٣٩٠
٣.    آقای حسین خلیفه مدیر انتشارات دارالولاء لبنان و هیأت همراه ؛ ١٩/٠٢/١٣٩٠
٤.    اساتید و دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی اشراق شهر هرات کشور افغانستان؛ ١٩/٠٢/١٣٩٠
٥.    آقای حسین اختر رضوی از کشور هندوستان؛ ١٩/٠٢/١٣٩٠
۶.    آقای کاظم سلیم؛ ٢١/٠٢/١٣٩٠
۷.    آقای دکتر ایوانف استاد زبان فارسی کشور روسیه؛ ٠٨/٠٣/١٣٩٠
٨.    آقای دکتر یعقوب اف از کشور آذربایجان؛ ٢٢/٠٣/١٣٩٠
٩.    آقای دکتر ماجد وابسته فرهنگی سفارت عراق در ایران؛ ٢٩/٠٣/١٣٩٠
١٠.  آقای نظریان مدیر فروشگاه مؤسسه تحصیلات عالی اشراق شهر هرات کشور افغانستان؛ ٠١/٠٤/١٣٩٠
١١. آقای دکتر عبدالعظیم نوربخش رئیس مطبوعات و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و اعضای هیأت علمی ١٢ دانشگاه دولتی کشور افغانستان؛ ١٥/٠٤/١٣٩٠
١٢.   آقای مهندس حسیب مدیر انتشارات ذهاب کشور افغانستان؛ ٢١/٠٤/١٣٩٠
١٣.   آقای یحیی عبید استاد دانشگاه صنعای کشور یمن؛ ٠١/٠٥/١٣٩٠
١٤.   آقای دکتر نوین ون خان رئیس دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی هانوی کشور ویتنام و هیأت همراه؛ ٠٩/٠٥/١٣٩٠
١٥.   آقای شریعتی انتشارات عرفان کشور افغانستان؛ ١٥/٠٥/١٣٩٠
١۶.   آقای دکتر علی الادیب وزیر آموزش عالی و پژوهشهای علمی کشور عراق و هیأت همراه؛ ٢٢/٠۶/١٣٩٠
١۷.   خانم دکتر نعیمه حسوکی استاد زبان فارسی دانشگاه حلب کشور سوریه؛ ٢٨/٠۶/١٣٩٠
١٨.   آقای پروفسور واسیلینوف (شمس الدین) از کشور بلغارستان؛ ٢٣/٠۷/١٣٩٠
١٩.  آقای دکتر آراکلیان سفیرجمهوری ارمنستان در تهران،آقای دکتر آرام سیمونیان رئیس دانشگاه دولتی ایروان کشور ارمنستان و هیأت همراه؛ ٢٤/٠۷/١٣٩٠
٢٠.   آقای دکتر مارکوس گرهولد اسلام شناس و شرق شناس دانشگاه بوخوم کشور آلمان؛ ٠٩/٠٨/١٣٩٠
٢١.   آقای سرگی سوش کوف دبیر سوم سفارت فدراسیون روسیه در تهران؛ ١٥/٠٨/١٣٩٠
٢٢.   آقای فرهاد رحیم اف معاون اول وزیر معارف کشور تاجیکستان و هیأت همراه؛ ٢٩/٠٨/١٣٩٠
٢٣.   آقای دکتر عبدالرحیم احمد علی دبیر محترم مجمع اساتید و تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان ذی قار کشور عراق؛  ٠۶/٠٩/١٣٩٠
٢٤.   آقای الکسی گریشین مشاور ارشد دفتر ریاست جمهوری کشور روسیه و هیأت همراه؛ ٠٩/٠٩/١٣٩٠
٢٥.   آقای دکتر محمد عبد عطیه السراج مدیر کل مرکز تحقیق و توسعه و آقای دکتر ولید امین محمود مدیر کل بورسهای تحصیلی و روابط فرهنگی وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی کشور عراق؛  ٠۶/١٠/١٣٩٠
٢۶.   شرکت کنندگان در دومین كارگاه تخصصی تربیت مترجم؛ ١٢/١١/١٣٩٠
٢۷.  آقای دکتر عبدالباری راشد رئیس آکادمی علوم کشور افغانستان؛ ٢٣/١١/١٣٩٠
٢٨.  آقای دکتر مراد الله دولت اف رئیس مرکز اسلام شناسی ریاست جمهوری کشور تاجیکستان؛  ٠۷/١٢/١٣٩٠

•   مهمانان خارجی سال ١٣٨٨

١.   پروفسور كری یر استاد دانشگاه كشور فرانسه همراه همسر؛ اردیبهشت ٨٨؛
٢.  آقای دکتر واصف السلامی معاون دانشگاه دمشق و گروهی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دمشق، آقای علی اصغر ارمكان مدرس زبان فارسی رایزنی ج.ا.ا. در سوریه؛ ١٠/٠٥/٨٨
٣.  دكترمحمدصابررئیس دانشگاه ننگرهار جلال آباد افغانستان ،  دكتر وقار معاون آموزشی ، رازقی معاون مالی ، همدرد معاون دانشجویی و مندوزی رئیس دانشكده مهندسی؛ ٠۷/٠٨/٨٨
٤.  پروفسور ایوانف، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده آسیا و افریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو کشور روسیه؛ ١٩/١٢/٨٨

•   مهمانان خارجی سال ۱۳۸۷

١.   آقای دكتر موسوی استاد دانشگاه اهل البیت كربلا؛ ١٢/٠٤/٨۷
٢.   آقای دكتر امین طربوش رئیس دانشكده ادبیات و خانم دكتر ندی حسون یكی از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دمشق؛ ١٩/٠٥/٨۷
٣.   رئیس دانشگاه البعث و گروهی از  دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه های مختلف كشور سوریه و آقای علی اصغر ارمكان مدرس زبان فارسی رایزنی ج.ا.ا. در سوریه؛ ٢١/٠٥/٨۷
٤.  دكترمحمدناصررئیس دانشكده اقتصاد و دكتر محمد جمیل رئیس بخش اقتصاد دانشگاه دمشق و دكتر موسی غریر رئیس مركز فرهنگی سوریه در تهران؛ ٢٩/٠٨/٨۷

•   مهمانان خارجی سال ۱۳۸۶

١.  دكترحسین علی جمعه رئیس اتحادیه نویسندگان عرب سوریه و دكترموسی الغریر رئیس مركز فرهنگی سوریه ؛تهران؛ ٠٣/٠٣/٨۶
٢.  دكتر محتسب زاده معاون دانشجوئی دانشگاه هرات و شماری از مسؤلان و رؤسای چند دانشكده دانشگاه هرات؛١١/٠٤/٨۶
٣.  آقای شیخ حسن الهادی رئیس مركز تخطیط لبنان به همراه آقای علی حرب معاون مركز و از مدرسان حوزه علمیه رسول اكرم (ص)لبنان؛ ٠٣/٠٥/٨۶
٤.  آقای رامون گاژه دانشجوی اسپانیایی شاغل به تحصیل دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی در ایران؛ ٠٣/١١/٨۶

•   مهمانان خارجی سال ١٣٨٥

١.   آقای دكتر محمد نعیم اسد رئیس دانشگاه هرات و تعدادی از رؤسای دانشكده های آن دانشگاه؛ ٠۶/٠٢/٨٥
٢.  آقای مهندس غسان كامل ونوس مدیر امور شعبات  اتحادیه نویسندگان عرب  و آقایان مصطفی الصمودی ، ابراهیم عبدالرحمن الخریط از اعضای اتحادیه مذكور و دكتر موسی الغریر رئیس مركز فرهنگی سوریه در تهران؛ ١١/٠٢/٨٥
٣.   هیأت عالی رتبه قضایی كشور افغانستان؛ ١٩/٠٢/٨٥
٤.   دکتر یاسر حوریه عضو رهبری    کشوری حزب بعث سوریه؛ ١٨/٠٣/٨٥ تا ٢٥/٠٣/٨٥
٥.   آقای دكترقمرالدین سیفی رئیس دانشگاه قندهار  و  تعدای از رؤسای دانشكده های آن دانشگاه؛ ٠۷/٠٥/٨٥
۶.  آقای فخری هاشم خلف رئیس مركز ایران شناسی دانشگاه بصره كشور عراق و تعدادی از مدیران آن مركز و آقای عبدالحسین واعظ از دانشگاه شهید چمران اهواز؛ ٢٣/٠٥/٨٥
۷.  سلیمان عثمان محمد رئیس دانشگاه قرآن كریم و مطالعات اسلامی در خرطوم سودان به همراه دبیر اول سفارت سودان در تهران و یكی از هنرمندان تجسمی این كشور؛ مهر ٨٥
٨. آقای دكتر غیاث بركات وزیر آموزش عالی كشور سوریه ، تعدادی از رؤسای دانشگاه های سوریه ، دكتر حامد حسن سفیر سوریه در تهران و دكتر موسی الغریر رئیس مركز فرهنگی سوریه در تهران؛ ٠٤/١٠/٨٥
٩.  استادان و دانشجویان دوره دانش افزائی كشورهای خارجی؛ ١٩/١١/٨٥

•   مهمانان خارجی سال ۱۳۸٤

١.    استادان کشور سوریه: آقای دکتر محمد التونجی، آقای دکتر محمد قجه و آقای دکتر قتیبه الشهابی؛ ٠٩/٠٣/٨٤
٢.    آقای حسین شیخ زین الدین، سرکنسول ج.ا.ایران در قندهار در کشور افغانستان؛ ١٨/٠٣/٨٤
٣.    آقای دکتر حامد حسن، سفیر کشور سوریه در ایران؛ ٢٣/٠٣/٨٤
٤.    آقای مجید محمد الشیخ، سفیر کشور عراق در ایران؛ مهر ٨٤
٥.    استادان و دانشجویان دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای کشور تاجیکستان؛ مهر
۶.   آقای دكتر مالك علی مسؤل سیاسی دانشگاه بعث ، دكترمحمد عیسی رئیس دانشكده ادبیات و مركز ایران شناسی و دكتر موسی الغریر رئیس مركز فرهنگی سوریه در تهران؛ دی ١٣٨٤
۷.   آقای دكتر علی ابوزید معاون اداری – مالی و دانشجوئی دانشگاه دمشق ،  خانم دكتر ندی حسون مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دمشق و دكتر موسی الغریر رئیس مركز فرهنگی سوریه در تهرا ن؛ ٢۶/١١/٨٤

•   مهمانان خارجی سال ۱۳۸٣

١.    دکتر سید مخدوم رهین، وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان؛ ١۷/٠٥/٨٣

•   مهمانان خارجی سال ١٣۷٥

١.    آقای جرج جرداق نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس مسیحی لبنانی و استاد ادبیات و فلسفه در دانشگاه بیروت