نسخه چاپی

ساختار علمی و پژوهشی


  شورای علمی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور بین‌الملل
    وظیفه اصلی این شورا برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیریهای نهایی فعالیتهای كلان در حوزه بین‌الملل است.

  كمیته علمی، نظارتی و اجرایی
    وظیفه اصلی این كمیته بررسی و انتخاب نهایی از میان آثار ارسالی از سوی دانشمندان و استادان سایر كشورها و آثار منتخب سمت جهت ترجمه و تألیف براساس نتیجه نیازسنجیهای انجام‌شده در حوزه‌های اقلیمی و زبانی و همچنین نتایج حاصله از پروسه پژوهشی است.
  
 
حوزه‌های اقلیمی و زبانی
    وظیفه اصلی این حوزه‌های علاوه بر بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و چگونگی زمینه‌های فعالیت در سایر كشورها؛ انجام نیازسنجی و شناسایی نیازها و تقاضاهای موجود در مراكز دانشگاهی و پژوهشی سایر كشورهاست.
 
    1. حوزه زبان و ادبیات فارسی (شامل فارسی، دری و تاجیکی)
    2. حوزه زبان عربی
    3. حوزه زبان انگلیسی
    4. حوزه زبان روسی
    5. حوزه زبان ترکی (آذربایجانی و استانبولی)
    6. سایر زبانها