نسخه چاپی

طرح مشاركت

اواسط سال ٧٦ در يكي از گردهماييهاي معاونان پژوهشي دانشگاهها و رؤساي مراكز پژوهشي طرح مشاركت با دانشگاهها و مراكز پژوهشي با اين سازمان مطرح گرديد و مورد استقبال قرار گرفت. اجمال طرح مذكور اين بود كه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در اين كشور روز به روز گسترش مي‌يابد و از جمله نيازهاي دانشجويان كتاب و منبع درسي است كه بايد عمدتاً به دست استادان همين دانشگاهها تدوين گردد. لذا براي تأمين سريع اين نياز مبرم بسيج همگاني لازم است تا با به كار بستن امكانات مراكز علمي و پژوهشي با سرعت و دقت بيشتر متوني كه فراخور مراكز آموزش عالي باشد تهيه گردد و در سطح وسيع در اختيار دانشجويان و اساتيد محترم قرار گيرد.

از اوايل سال ٧٧ اين طرح در دانشگاهها مطرح گرديد و سازمان براي راه اندازی آن از هيچ اقدامی فروگذار نکرد و با تشكيل جلسات متعدد و توجيه مسئولان آن مراكز توانست اهميت چنين كار بزرگي را تبيين كند. اثر اين توجيحات زماني ملموس شد كه آثاري با آرم مشترك دانشگاهها و سازمان در اختيار دانشجويان قرار گرفت و برخي از آنها در عرض ٦ ماه با دهها هزار نسخه در مجامع علمي با سرعت زايدالوصفي جذب شد و دانشگاهها در عمل ملاحظه كردند كه مي‌توانند با اين همكاري محصول علمي استاد خود را كه پيش تر نمي‌توانستند به خوبي توزيع كنند و بايد سالها در انبار نگاه مي‌داشتند با بهره گرفتن از شبكه وسيع توزيع اين سازمان در كوتاه‌ترين زمان ممكن به دست دانشجويان سراسر كشور برسانند. از اين رو روز به روز دامنه اين همكاري گسترش يافت و اميداوريم در آينده ای نه چندان دور دست همكاري همه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را بفشاريم و با همدلي و همكاري صميمانه اين بار سنگين و رسالت بزرگ را به انجام برسانيم و ثابت كنيم كه امكان با هم كار كردن كاري ناشدني نيست و ضرورت دارد در همه كارهاي بزرگ از توان يكديگر مدد بگيريم تا كار درخور، عرضه نماييم.
در همين راستا تاكنون با 136 مركز آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه همكاري مشترك به امضا رسيده و در مجموع 345 قرارداد چاپ مشترك منعقد شده كه از اين تعداد 284 عنوان كتاب در تیراژ بیش از  25 میلیون به چاپ رسيده است و 61 عنوان در مراحل مختلف آماده‌سازي قرار دارد.

تاریخ به روزرسانی 95/3/22

ليست كتابهای مشاركتی


سرپرست: رضا عبدالرسولی  

پست الکترونیک:  abdolrasouli@samt.ac.ir

تلفن:  44246250-021 داخلی 307


کارشناس: عبدالرضا محمدی 

پست الکترونیک:  a.mohammadi@samt.ac.ir

تلفن:  44246250-021 داخلی 364


کارشناس مالی: محمدعلی ناصری

تلفن:  44246250-021 داخلی 348