نسخه چاپی

همكاري با مركز تحقيق و توسعه
 در اجراي طرحهاي پژوهشي و ترجمه

پژوهشگر ارجمند

از جمله برنامه هاي مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت»، پشتيباني طرحهاي پژوهشي و ترجمه مبنايي، فرا درسي و كمك درسي در عرصهٔ علوم انساني و انتشار آنها به صورت كتابهاي مبنايي، فرادرسي و كمك درسي دانشگاهي است.
طرحهاي پيشنهادي شما پس از ارزيابي صاحب نظران، در شوراي پژوهشي مركز بررسي خواهد شد. لذا تكميل دقيق و ارائه تفصيلي اطلاعات خواسته شده در فرم «پيشنهاد طرح پژوهشي» به ارزيابي دقيق تر آن كمك شاياني خواهد كرد.

دريافت فرم «پيشنهاد طرح پژوهشي»:

Research Proposal.doc

Research Proposal.pdf

دريافت فرم «پيشنهاد طرح ترجمه»:

Translation Proposal.doc

Translation Proposal.pdf

پس از تكميل، فرم را به نشاني :‌ تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل يادگار امام، كدپستي: ١٤٦٣٦ ، صندوق پستي: ٦٣٨١/١٤١٥٥ دفتر مرکز تحقیق و توسعه و در صورت تمايل فايل آن را به آدرس الكترونيك :‌ eyvazi@samt.ac.ir ارسال نماييد.
براي كسب اطلاعات بيشتر نيز مي توانيد با شماره تلفن و نمابر: 44263315 داخلی 304 تماس بگيريد.

کارشناس: مرضیه عیوضی  eyvazi@samt.ac.ir

   دانلود : Proposal of markaz samt.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : Proposal of markaz samt.doc           حجم فایل 142 KB
   دانلود : Translation Proposal.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : Translation Proposal.doc           حجم فایل 148 KB