نسخه چاپی

نام خانوادگی : حوالی شهریاری

نام : حمید

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : <#f:70/>

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : فقه و اصول - سطح ٢ حوزه

فوق لیسانس : الهيات و معارف اسلامي - دانشگاه تربيت مدرس قم

دکترا : فلسفه تطبيقي - دانشگاه قم

مقالات :

 1. نگرشى كلى به فلسفه اخلاق (مسائل، ديدگاهها و رشته‌ها)، مجله معرفت، شماره ١٥، زمستان ١٣٧٤.
 2. پايان فضيلت (نفد تفكر اخلاقي جوامع نوين)، مجله معرفت، شماره‌هاي ١٠، ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢، سالهاى ١٣٧٦-١٣٧٣.
 3. اخلاق فضيلت مدار، مجله نقد و نظر ١-٢ ، شماره‌هاي ١٣ و ١٤، زمستان - بهار ١٣٧٧-١٣٧٦.
 4. "معرفت" چيست؟ به همراه شرح و تعليقات، فصلنامه انديشه دينى دانشگاه شيراز، پائيز ١٣٧٨.
 5. نشر الكترونيك در حوزه متون اسلامي، همايش نشر الكترونيك، ١٣٧٩.
 6. تبارشناسى اخلاق نيچه، مجله فلسفى كلامى دانشگاه قم، شماره ١٣ و ١٤، سال چهارم، شماره اول و دوم، پائيز و زمستان ١٣٨١.
 7. پوچى، اثر توماس نيگل، نقد و نظر، شماره هشتم، تابستان ١٣٨٢.
 8. حيات طيبه، نقد مقاله پوچى، نقد و نظر، شماره نهم، زمستان ١٣٨٢.
 9. مباني و راهكارهاي نظريه پردازي در حوزه علوم ديني، نشريه ره‌آورد نور، ١٣٨٢.
 10. فلسفه اخلاق و سیاست ارسطو و افلاطون از نگاه السدیر مک اینتایر، کتاب نقد، شماره٣٠، بهار ١٣٨٣.
 11. ضرورتها و آفتها، در آمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی (ترجمه)، دفتر دوم، ص ٢١٦-١٥٧، بهار ١٣٨٣.
 12. بازخوانی و نقد اندیشه اخلاقی کانت از منظر السدیر مک اینتایر، همایش دویست سال پس از کانت، آذرماه ١٣٨٣.
 13. تأثير فناوري اطلاعات در صورت بندي جديد از نت، نشريه ره‌آورد نور، ١٣٨٣.
 14. ضرورتها و آفتها، درآمدي بر آزاد انديشي و نظريه پردازي در علوم ديني (ترجمه)، ١٣٨٣.
 15. ضرورت ترجمه متون فلسفه، کلام و اخلاق و اعتدال در آن، همایش اسماء، فروردین ١٣٨٤.
 16. هويت محیط زیست از منظر اخلاق اسلامی، همایش ملی علم و دین، مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، اردیبهشت ١٣٨٤.
 17. اخلاق فناوري اطلاعات (١)، ره‌آورد نور، شماره ٧، تابستان ١٣٨٤.
 18. اهداي گامت و جنين از منظر اخلاق اسلامي، همايش اهداي گامت و جنين، زمستان ١٣٨٤، چاپ در ١٣٨٥.
 19. فعل خدا در طبيعت از ديدگاه اسلام، همايش بين‌المللي علم و دين، ارديبهشت ١٣٨٥.
 20. حريم خصوصي در اسلام، همايش منطقه‌اي اخلاق و فناوري اطلاعات، آذرماه ١٣٨٥.
 21. زنان و اخلاق در فناوري اطلاعات، همايش زنان و اينترنت در هزاره سوم، نشست اخلاق فناوري اطلاعات، آذرماه ١٣٨٥.
 22. طرح توسعه جامعه اطلاعاتي در ايران، همايش نهمين گردهمايي سازمان بسيج اساتيد دانشگاههاي كشور، تيرماه ١٣٨٦.
 23. سونامي اطلاعات، ره‌آورد نور، شماره ١٨، بهار ١٣٨٦.
 24. اخلاق رايانه در شهر الكترونيك، كنفرانس بين‌المللي شهر الكترونيك، اسفند ١٣٨٦.
 25. حريم خصوصي و جامعه اطلاعاتي، مجله فلسفي كلامي دانشگاه قم، شماره ٤-٣، سال هشتم، شماره سوم و چهارم، بهار و تابستان ١٣٨٦.
 26. اهداي گامت و جنين از منظر اسلامي، فصلنامه پايش، ١٣٨٦.
 27. حريم خصوصي و فناوري اطلاعات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٨٦.
 28. موضوع و مسايل اخلاق رايانه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٨٧.
 29. اخلاق رايانه، تاريخچه و كليات، همايش اخلاق اسلامي در دانشگاهها، ١٣٨٧.
 30. ويژگيهاي اصلي دولت الكترونيك، نشريه ره‌آورد نور، ١٣٨٧.

كتاب‌ها :

 1. شواهد المبادي العربية، جلد اول تا چهارم، انتشارات دارالعلم قم، ١٣٧١.
 2. تاريخ فلسفه اخلاق غرب، نوشته لارنس سي ‌بكر (ترجمه فصل اول و دوم يونان ما قبل سقراط و يونان باستان)، انتشارات مؤسسه امام خميني (ره)، قم ١٣٧٨.
 3. شورا در فتوا (نگاهي به فلسفه اجتهاد و تقليد)، انتشارات دفتر تبليغات، ١٣٨٥.
 4. فلسفه اخلاق در غرب از نگاه السدير مك اينتاير، سمت، ١٣٨٥.
 5. در پي فضيلت، اثر السدير مك اينتاير، سمت، ١٣٨٩.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

 1. بازبيني لغت‌نامه دهخدا، مؤسسه در راه حق، مدير اجرايي، تحت اشراف: حضرت آية‌الله استادي (زيد عزه)، ١٣٧٥.
 2. تحقيقات فقهي، باب خمس، حج، اجتهاد و تقليد - مدرسه شهيدين - مسئول گروه و مجري از ١٣٧٠ تا ١٣٧٥.

پست اداری و اجرایی :

 1. از ١٣٧٥ تا كنون مدير مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي .
 2. از ١٣٧٤ تا كنون مدير مسئول شبكه اطلاع‌رساني حوزه (اينترنت) www.hawzah.net
 3. از ١٣٨٠ تا كنون مدير مسئول فصلنامه ره‌آور نور.
 4. از ١٣٨٢ تا كنون عضو هيئت علمي سازمان «سمت».
 5. از ١٣٨٤ معاون مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت».
 6. از ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ رئيس مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت».
 7. از ١٣٨٤ تا كنون عضو هيئت امناي «سمت».
 8. از ١٣٨٤ تا كنون دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني كشور.
 9. از ١٣٨٥ تا كنون عضو كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 10. از ١٣٨٥ تا كنون عضو هيئت امناي منطقه دو پژوهشي كشور.
 11. از ١٣٨٥ تا كنون عضو كميته نظارت بر اجراي مصوبه شبكه‌هاي رايانه‌اي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 12. ازاسفند ١٣٨٦تا١٣٨٨ معاون پژوهشي «سمت».
 13. از 1384 تا 1385 مدير گروه فلسفه سازمان «سمت».
 14. از 1386 تا کنون مسؤل كميته تخصصي دين و جامعه اطلاعاتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 15. از 1387 تا 1388 عضو گروه تخصصي چند رسانه‌اي فرهنگستان هنر.
 16. از 1387 تا 1388 دبير هيئت جذب اعضاي هيئت علمي سازمان «سمت».
 17. از 1383 تا 1388 عضو كميسيون دائمي سازمان «سمت».
 18. از 1388 تا 1391 عضو كارگروه صلاحيت عمومي هيئت اجرايي جذب اعضاي هيئت علمي سازمان «سمت».
 19. از 1388 تا کنون عضو شوراي مركز نشر دانشگاهي وزارت علوم.
 20. از 1388 عضو كارگروه مشترك علم و فناوري برنامه پنجم توسعه.
 21. از 1388 تا کنون رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه.

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

 1. شاگرد اول حوزه علميه قم، ١٣٦٧ (رسائل و مكاسب).
 2. کسب رتبه دوم تحقيقات كاربردي جشنواره بين‌المللي خوارزمي برای طرح نور‌الانوار ٢، ١٣٧٨.
 3. دریافت جايزه پژوهش برتر در حوزه دين برای کتاب «شورا در فتوا»، ١٣٨٣.
 4. دریافت جایزه كتاب برتر دانشگاهي و كتاب سال جمهوري اسلامي ايران برای کتاب «فلسفه اخلاق در تفكر غرب از ديدگاه السدير مك‌ اينتاير»، ١٣٨٥.
 5. کسب رتبه اول جشنواره رسانه‌هاي ديجيتالي براي طرح دانشنامه نبی اعظم، ١٣٨٧.
 6. کسب عنوان پژوهشگر برتر سازمان «سمت»، ١٣٨٦.
 7. کسب رتبه اول پايگاههاي اينترنتي و وبگاهها براي پايگاه حوزه نت، ١٣٨٧.

سابقه تدریس :

 1. از ١٣٦٦ تا ١٣٧٠ تدريس كلام (به زبان انگليسي) در جامعةالزهرا و اردوهاي تابستاني و تدريس فقه و اصول و ديگر دروس سطح حوزه.
 2. از ١٣٧٨ تا ١٣٨٤ تدريس فلسفه غرب و تاريخ فلسفه غرب، فلسفه اسلامي و فلسفه اخلاق در مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، مؤسسه باقرالعلوم، دانشكده هدي (جامعةالزهرا(س)) و دانشگاه مفيد.
 3. از ١٣٨٢ تا كنون تدریس تاريخ فلسفه غرب، مكاتب اخلاقي در غرب، فلسفه اخلاق در تفكر غرب در دانشگاه مفيد، دانشگاه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكي.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>