نسخه چاپی

نام خانوادگی : احمدی

نام : مهدی

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : m.ahmadi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : زبان و ادبيات فارسي - دانشگاه تهران

فوق لیسانس : زبان‌شناسي همگاني - دانشگاه تهران

دکترا : زبان‌شناسي همگاني - دانشگاه تهران

مقالات :

 1. پير گلرنگ: تأملي ديگر در بيتي از حافظ، مجله گوهر گويا (علمی - پزوهشی)، پیاپی 7، پاييز 1387.
 2. خوشه‌هاي صامت پاياني در فارسي ميانه و فارسي نو، قياسي با سنجه محدوديت توالي رسايي، مجله پژوهشهاي زبان‌شناسي (علمی - پژوهشی)، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1389.

كتاب‌ها :

 1. ويرايش علمي ترجمه كتاب تكوين مجموعه‌هاي اسلامي در كتابخانه‌هاي اروپاي غربي و امريكاي شمالي، سمت، ١٣٨٢.
 2. ويرايش علمي كتاب «درباره تاريخ ادبيات»، سمت،  1384.
 3. ترجمه مقدمه نيكلسون بر ترجمه انگليسي، مثنوي رومي.
 4. ترجمه فارسي كتاب Sibawayhi: The Phonologist (Kegan Paul) , 1993)، سمت، زيرچاپ.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

 1. طرح پژوهشی: بررسی علائم ادراکی در با هم آیی سه گروه هم خوانی ناسوده، سایشی و انفجاری در حدفاصل دو واکه در زبان فارسی (کارفرما: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران).
 2. واج‌شناسي و آواشناسي، زبان‌شناسي در جهان اسلام، ادبيات كلاسيك فارسي، زبان‌شناسي رايانه‌اي.

پست اداری و اجرایی :

 1. از ١٣٨٢ تا ١٣٨٣ رئيس اداره ارزشيابي و كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني «سمت».
 2. از ١٣٨٣ تا ١٣٨٤ رئيس كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني «سمت».
 3. از ١٣٨٢ تا 1387 عضو هيئت تحريريه مجله سخن سمت.
 4. از ١٣86 تا ١٣86 معاون و قائم مقام مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت».
 5. از 1390 تا کنون مدير گروه زبان‌شناسي «سمت».

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

 1. تقدير براي دانشجوي رتبه اول رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران، سال ١٣٧٦.
 2.  تقدير براي برگزاري همايش «شيوه‌هاي نگارش تاريخ ادبيات» در «سمت» (از سوي معاونت پژوهشي سازمان)، 1383.
 3.  تقدير براي ده سال فعاليتهاي برجسته علمي - اجرايي در گروهها و حوزه‌هاي مختلف سازمان «سمت» (از سوي معاونت پژوهشي سازمان)، 1390.

سابقه تدریس :

 1. دستور زبان فارسي، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>