نسخه چاپی

نام خانوادگی : احمدی منش

نام : محمد

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : Mam.ahmadimanesh@gmail.com

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : مهندسی کشاورزی، گرایش آب (دانشگاه فردوسی مشهد)، 1384

فوق لیسانس : تاریخ اسلام، دانشگاه تهران، 1388

دکترا : تاریخ اسلام، دانشگاه تهران، 1393

مقالات :

1. جغرافیای تاریخی و شهری همدان در سده های نخستین اسلامی، تاریخ در آینۀ پژوهش، ش 29، 1390

2. زمینه ها و ماهیت بحران در خلافت عباسی در دورۀ خلافت مقتدر(295هـ ـ 320هـ)، مطالعات تاریخ اسلام، ش 13، 1391

3. اصلاح ساختار دولت عباسی در نیمه‌ی دوم سده‌ی سوم هجری، پژوهش‌های علوم تاریخی، دورۀ  7، شماره 1، 1394

4. سرشت گفتمانی جریان ارجاء، مطالعات تاریخ اسلام، شماره 33، 1396

5. انتخاب گروهی و اشرافیت: نظری بر زمینه های عدم استقرار نهاد شورا در صدر اسلام، جستارهای تاریخی، دوره 8، شماره 1، 1396

6. روابط قدرت در خراسان: از ورود اعراب مسلمان تا کشته شدن قتیب بن مسلم، تاریخ پژوهی، ش 42/43

7. روابط جماعت اسلامی و مسلم لیگ در آستانۀ تاسیس پاکستان (ترجمه)، تاریخ پژوهی، ش 49

8. نقش روسیه در جنبش تنباکو، پژوهش در تاریخ ـ ش 3

مقالات دانشنامه ای

1. امیر شریف الدین، دانشنامۀ جهان اسلام

2. سازمان ملی مالایی های متحد(آمنو)، دانشنامۀ جهان اسلام

3. زربادیان برمه، دانشنامۀ جهان اسلام

4. جنبش تنباکو، دانشنامۀ اسلام معاصر

5. ابوالاعلی مودودی، دانشنامۀ اسلام معاصر

6. ماهاتیر محمد، دانشنامۀ اسلام معاصر

7. مسلم لیگ هند، دانشنامۀ اسلام معاصر

8. تونکو عبدالرحمن، دانشنامۀ  اسلام معاصر

9. جماعت اسلامی پاکستان، دانشنامۀ اسلام معاصر

10. ژنرال ضیاءالحق، دانشنامۀ اسلام معاصر 

11. حزب مردم پاکستان، دانشنامۀ اسلام معاصر

12. بی‌نظیر بوتو، دانشنامۀ اسلام معاصر

كتاب‌ها :

1. اسلام و سیاست در پاکستان، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1395

2. فراز و فرود عباسیان: پژوهشی در ساختار و تحولِ ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی، سمت (در دست انتشار)

تحقیقات و فعالیت‌ها : <#f:80/>

پست اداری و اجرایی : <#f:81/>

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها : <#f:82/>

سابقه تدریس :

1. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی

2. تاریخ تحلیلی صدر اسلام، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی

3. تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی

4. زن در تاریخ اسلام، دانشگاه ادیان قم، مقطع دکتری

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>