نسخه چاپی

نام خانوادگی : صداقت پیام

نام : مهدی

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : m.sedaghatpayam@samt.ac.ir

فکس : 021-44246260

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : لیسانس: زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه یزد، 1380

فوق لیسانس : فوق لیسانس: ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، 1383

دکترا : دکترا: ادبیات انگلیسی، دانشگاه ویکتوریای ولینگتون، 1393

مقالات :

1. "Internet and Digital Textuality: A Deep Reading of 10:01.", The Bloomsbury Handbook of Electronic Literature. Ed. Joseph Tabbi. London: Bloomsbury Academic Publishing, 2017. (Forthcoming in October 2017).
2. "Digital Editions and Materiality, a Mediaspecific Analysis of the First and the Last Edition of Michael Joyce’s Afternoon." Advances in Digital Scholarly Editing. Eds. Peter Boot et al. Leiden: Sidestone Press, 2017. (Forthcoming in October 2017).
3. "A Window Toward the Medium: A Media Specific Analysis of Chemical Landscapes Digital Tales", Journal Article, Digital Studies/Le Champ Numerique, Published by Canadian Society of Digital Humanities (2016).
4. "Visible and Invisible Medium; a Comparative Analysis of the Role of Medium in Print Novels”, Journal Article, Biannual Interpretive Comparative Journal of Language and Literature (2015).
5. "Metafiction and Its Philosophical Implications in Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-five and Breakfast of Champions” a journal article, for Pazhooheshe Zabanhaye Khareji (Studies in Foreign Languages), published by the Faculty of Foreign Language of University of Tehran (2004).

سخنرانی ها، نشست های تخصصی، و همایش ها

1. علوم انسانی دیجیتال، مبانی، روش ها و کاربردها، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (1395)

2. نقش علوم انسانی دیجیتال در پیشرفت علم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (1395)

3. دورخوانی و تحلیل متون ادبی در رسانه ی چاپ و رسانه ی دیجیتال، دومین کنگره بین المللی ابعاد جدید علم زبان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران (1395)

4. سفرهای بی انتها در ادبیات دیجیتال، همایش سفر در ادبیات، دانشگاه ویکتوریای ولینگتون، ولینگتون (1393)

5. ابرمتن در جهان و ایران، همایش ادبیات و علم، دانشگاه تهران، تهران (1387)

6. ادبیات پسامدرن و نویسندگان فمینیست، همایش ادبیات و فمینیسم، دانشگاه یزد، یزد (1384)

كتاب‌ها :

1. راز سکوت، یا هملت به روایت خواهر شکسپیر. تهران: نشر مروارید، 1388.
2. زمان لرزه (کورت ونه گات)، نشر مروارید، 1384 (چاپ چهارم، 1389).
3. علوم انسانی دیجیتال (آن بردیک و دیگران)، سمت، 1396 (در دست انتشار).

تحقیقات و فعالیت‌ها : <#f:80/>

پست اداری و اجرایی : <#f:81/>

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها : <#f:82/>

سابقه تدریس :

1. تدریس دروس تخصصی ادبیات انگلیسی در مؤسسه ی  آموزش عالی صبح صادق، اصفهان، 1393-1394.
2. تدریس دروس تخصصی ادبیات انگلیسی در دانشگاه آزاد پرند، 1385-1387.
3. تدرس زبان عمومی و زبان پیش دانشگاهی در دانشگاه آزاد قزوین، 1383-1386.

 

 

توضیحات :

1. عضو کمیته ی ارزیابی مقالات در انجمن بین المللی همکاری بین دانشگاهها (ISCDBU)
2. عضو انجمن مترجمان و مترجمان حضوری نیوزیلند (NZSTI)
3. مدرس زبان فارسی برای غیرفارسی زبان ها در  Wellington Community College
4. مترجم، ارزیاب، و ویراستار در مرکز بین المللی ترجمه نیوزیلند NZTC International
5. دارای گواهینامه ی تدریس به بزرگسالان از Auckland School Community Education