نسخه چاپی

نام خانوادگی : مولودی

نام : فؤاد

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : moloodi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه شهید بهشتی

فوق لیسانس : زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه شهید بهشتی

دکترا : زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه شهید بهشتی

مقالات :

1. روایت‎شناسی تاریخ بیهقی: بررسی ساز و کار روایت «حکایت بوبکر حصیری» بر اساس نظریۀ ژنت. (چاپ شده در فصلنامۀ تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران. شمارۀ 3 . سال1388).

2.  نقدی روانکاوانه بر شعر «هملت» شاملو. (چاپ شده در فصلنامۀ ادب پژوهی گیلان. شمارۀ 9. سال 1388).

3.  تحلیل منطق الطیر بر پایۀ روایت شناسی. (چاپ شده در فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شمارۀ 20. سال 1390).

4. خوانشی روانکاوانه از «گاو خونی» مدرس صادقی بر اساس نظریۀ فروید. (چاپ شده در فصلنامۀ نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس تهران. شماره 18. تابستان 1391).

5. تحلیل دو مؤلفۀ «صدای راوی» و «کانونی شدگی» در شازده احتجاب گلشیری. (چاپ شده در فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی. سال هجدهم، شماره 69، پاییز 1389). 

6. روایت شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری. (چاپ شده در فصلنامۀ متن پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. شماره 50، زمستان1390). 

7. خوانشی لکانی از شازده احتجاب گلشیری. (چاپ شده در فصلنامۀ ادب پژوهی گیلان، شماره 21، پاییز 1391).

8. آسیب شناسی روایت ذهنی در دو داستان آل احمد. (چاپ شده در فصلنامۀ تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران. تابستان 1394)

9. تحلیل تاریخ تطور روایت ذهنی در ایران: الگویی عملی و پیشنهادی روش شناختی برای درس جریان شناسی نثر معاصر. (چاپ شده در فصلنامه پژوهش و نگارش دانشگاهی سازمان «سمت»، شماره 37).

10.  نقدی بر نخستین نمونۀ روایتگری سوم شخص محدود در داستان فارسی، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، دورۀ 7، شمارۀ 2، تابستان 1396، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
11. آسیب شناسی روایت ذهنی در نخستین نمونۀ تک‎ گویی درونی داستان فارسی: داستان کوتاه فردا از صادق هدایت، فصلنامۀ پژوهشی جستارهای داستانی در ادب فارسی، دورۀ 5، شمارۀ 1، تابستان 1396، دانشگاه رازی.

12. «جایگاه اسطوره در معرفت‎شناسی داستان مدرنیستی» (چاپ شده در شمارۀ 6 ماهنامۀ «فرهنگ امروز»).

قدی بر کتاب سیر ناتورالیسم در ایران. پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. اردیبهشت 1397. دروۀ 18. شمارۀ 2.

13ـ دیگری به مثابۀ خود، ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان. فصلنامۀ ادبیات عرفانی. دانشگاه الزهرا. دورۀ 9. شمارۀ 17. پاییز و زمستان 1396.

 

14ـ تحلیل شخصیت‎های رمان سمفونی مردگان بر مبنای دیدگاه فروید دربارۀ غرایز نهاد. فصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دورۀ 8. شمارۀ 1. بهار و تابستان 1397.

همایش و سخنرانی و داوری

1. مقالۀ «تحلیل فضای مرگ در رمان سمفونی مردگان» (ارائه و چاپ شده در ششمین همایش پژوهش‎های ادبی).

2. «فروغ و نوشتار زنانه» (سخنرانی در پاییز سال 1389 در تالار ناصرخسرو دانشگاه شهید بهشتی).

3. پانزده جلسه سخنرانی و گفت‎وگو دربارۀ «فردوسی و شعر و اندیشۀ او، جایگاه فردوسی و شاهنامه در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران، مطالعات اسطوره شناختی دربارۀ شاهنامه» به عنوان کارشناس مدعوّ در برنامۀ تخصصی «تا دوردست سخن» در رادیو «گفتگو» از سال 1392 تا 1393.

4. پانزده جلسه سخنرانی و گفت‎وگو دربارۀ «شعر و اندیشه و زندگی و زمانۀ حافظ» به عنوان کارشناس مدعوّ در برنامۀ تخصصی« تا دور دست سخن» در رادیو «گفتگو» از سال 1393 تا 1394.

5. نقدی بر پژوهش های روانکاوانه در ادبیات. ششمین همایش نقد و نظرۀ ادبی. آذرماه 1396. دانشگاه گنبد کاووس.

6. داور تخصّصی در مجلّات علمی ـ پژوهشی «ادبیات پارسی معاصر» و «کهن نامۀ ادب پارسی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «تاریخ ادبیات» دانشگاه شهید بهشتی، «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» سازمان «سمت» و داوری ده‎ها مقالۀ علمی و پژوهشی.

كتاب‌ها :

1. مشارکت در تألیف کتاب «زبان و ادبیات در افق بینافرهنگی» (یادنامۀ دکتر تورج رهنما) و تألیف مقالۀ «روایت‎شناسی داستان عروسک چینی من بر اساس نظریۀ ژنت» در این کتاب.

 

تحقیقات و فعالیت‌ها : <#f:80/>

پست اداری و اجرایی :

1. مدیر واحد ترجمه، از 1396 تاکنون.

2. معاون پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، از اردیبهشت ماه 1397.

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. دانشجوی نفر اول رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دورۀ کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 92/18.

2. دانشجوی نفر اول رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 26/18.

3.  دانشجوی نفر اول رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دورۀ دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 67/18. 

4.  دانشجوی برگزیدۀ دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی و دریافت لوح تقدیر از رییس دانشگاه.

5. دانشجو و پژوهشگر ممتاز و برگزیدۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد.

6. دریافت جایزۀ ویژۀ دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان «بورس شهید دکتر شهریاری» در مقطع دکتری.

7. کسب رتبۀ 24 در آزمون سراسری دورۀ کارشناسی.

8. کسب رتبۀ دوم در آزمون دکتری سال 1390 و دانشجوی نفر اول در مصاحبۀ دانشگاه شهید بهشتی و نفر دوم در دانشگاه‎های علامه طباطبایی و تربیت مدرس و خوارزمی.

سابقه تدریس :

1. دانشگاه شهید بهشتی تهران، از سال 1390 تا 1395 ،در مقطع کارشناسی.

2. داشگاه سوره، از سال 1395، در مقطع کارشناسی ارشد.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>