نسخه چاپی

نام خانوادگی : شاکری

نام : عبدالرسول

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : shakerirasoul@gmail.com

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : زبان و ادبيات فارسي - دانشگاه شهيد بهشتي

فوق لیسانس : زبان و ادبيات فارسي - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

دکترا : زبان و ادبيات فارسي - دانشگاه شهيد بهشتي

مقالات :

1- ترس از زمان نزد شخصيتهاي روايتي محمود دولت آبادي مورد مطالعه رمان جاي خالي سلوچ، نشریۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ علوم انساني، شمارۀ 57 بهار1387، دانشگاه شهید بهشتی

2- تأثير تصويرهاي نمادين بر پيرنگ رمان جاي خالي سلوچ ،نشریه علمی-پژوهشی پژوهش ادبيات معاصر جهان (نشریۀ دانشکدۀ زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران)، شمارۀ 59، پاییز 1389، دانشگاه تهران

3- واقعيت و تخيل در رمان جاي خالي سلوچ، خوانشی نمادین از تصویر نبرد عباس با شتر و به چاه افتادن او، نشریه علمی-پژوهشی تاریخ ادبیات، شمارۀ 3/67، زمستان1389، دانشگاه شهید بهشتی

4- خوانشي كهن الگويي از توصيف مارال در رمان كليدر، تاریخ ادبیات،1393، دانشگاه شهید بهشتی

5- رمان پاورقی و تاریخ سیاسی معاصر، خوانشی تحلیل گفتمانی از رمان ده نفر قزلباش، نشریه علمی پژوهشی تاریخ ایران، شمارۀ 15 (پیاپی 5/75)، زمستان1392-بهار1393، دانشگاه شهید بهشتی

6- عشق‌های زمینی (مروری بر کتاب داستان‌های غنایی فارسی) فصلنامه نقد کتاب ادبیات، شماره 1 (بهار 94)

7- متن ادبی، بافتار اجتماعی و تاریخ ادبیات (مروری بر کتاب بود و نمود سخن نوشته احمد کریمی حکاک)، مجله جهان کتاب، شماره 321 و 322 (بهمن و اسفند 1394)

8- شعر نو در ترازو (مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل)، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، شماره 4-3 (پاییز و زمستان 94)

9- در جست و جوی تجدد (مروری بر کتاب مقدمه‌ای بر شعر معاصر فارسی در سده بیستم)، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، شماره 5 (بهار 1395)

10- تلفیق نگاه ایدئولوژیک و زیبایی‌شناسانه (مروری بر کتاب هم شاعر هم شعر)، فصلنامه نگاه نو، شماره 110، (تابستان 95)

11-  عصيان فردي و شورش اجتماعي در شعر فروغ فرخزاد (ترجمه از انگلیسی)  فصلنامۀ نگاه نو، شمارۀ 103، سال بیست و چهارم،(پاییز 1393)
12- دیوید رایزمن، نوشته احمدالرحیم، (ترجمه از انگلیسی)، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، شماره 4، (بهار 1395)

كتاب‌ها : <#f:79/>

تحقیقات و فعالیت‌ها : <#f:80/>

پست اداری و اجرایی :

1- از فروردین  1395 تاکنون عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان «سمت».

2- همکاری با قطب علمی تاریخ ادبیات فارسی (دارای مجوز از وزارت علوم)، دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان همکار پژوهشی از سال1388 تا 1394

 3- همکاری با معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از 1387 تا 1388

4-  كار در پژوهشنامۀ ادبيات، دانشگاه شهيد بهشتي از 1378 تا 1381

5- همکاری با مجلۀ علمی پژوهشی تاریخ ادبیات، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ نخست

6- کار در شرکت اول سازان مبین راحیل برای تولید محتوا و همچنین ویرایش متون

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها : <#f:82/>

سابقه تدریس :

1-  تدريس در دانشگاه پيام نور مركز ممسنی: تابستان 1388

2 - تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي از مهرماه 1388 تا 1394

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات :

 ویرایش

1-  ويرايش كتاب مجموعه چكيده مقالات مكتب شيراز، انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی، تهران، 1388

2- ويرايش مقالات فارسي كتاب جشن نامۀ دکتر تورج رهنما. انتشارات دانشگاه تهران (این مجموعه مقالات برای سپاسگزاری از خدمات فرهنگی آقای دکتر رهنما با همکاری سفارت آلمان و دانشگاه تهران منتشر شد)، 1390 

3- همکاری در ویرایش کتاب اعلام جغرافیایی در متون ادب فارسی نوشتۀ دکتر کاظم دزفولیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، کتاب برگزیدۀ فصل در سال 1388

4- ویرایش کتاب فصلی در پژزوهش‌های علوم انسانی (مجوعه مقالات، مناظره ها و...) به کوشش نگار داوری اردکانی با همکاری عبدالرسول شاکری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1393

5- ويراستار موقت در مجلات علمی پژوهشی تاريخ ادبيات فارسي، بررسي مسائل اجتماعي، و نقد ادب تطبيقی (هر سه مجله را معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌کند)

6- ویرایش و بازخوانی کتاب بودو نمود سخن نوشتۀ دکتر احمد کریمی حکاک، نشر نامک،1394