نسخه چاپی

نام خانوادگی : کاظمی

نام : سید حسین

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : kazemi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : مدیریت (گرایش بازرگانی) - دانشگاه فردوسی مشهد

فوق لیسانس : مدیریت (گرایش تحول) - دانشگاه فردوسی مشهد.

دکترا : مدیریت (گرایش رفتاری) - دانشگاه تربیت مدرس.

مقالات :

1. «مدل مفهومي روابط سازماني مبتني بر اعتماد و شفافيت و مكانيزم‌هاي كنترلي متناسب»، پیام مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 28، صص 185-221، سال 1387، (مشترک با محمد لگزیان و سعید مرتضوی).

2. «شفافیت اطلاعات از منظر مدیران دولت الکترونیک»، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 27، شماره 2، صص 255-285، سال 1390 (مشترک با سعید مرتضوی و محمد لگزیان).

3. «بررسی نقش واسط خودسودمندی بین تاکتیک‌های جامعه‌پذیری نهادی و متغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندن»، دانشور رفتار، دوره 1، شماره 47، صص 141-154، سال 1392، (مشترک با سعید مرتضوی، حسن حکیمی، مهدی کاویان، و مهدی مزیدی).

4. «ارتقای مطالعات تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و روش اجرایی پدیدارنگاری»، مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 61، صص 121-147، سال 1390، (مشترک با حسن دانائی فرد).

5. «ساختن برای ماندن در «اداره»: فهم پویاییهای ساخت اجتماعی واقعیت در پرتو قومنگاری سازمانی»، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 3، شماره 3، صص 71-88، سال 1392 (مشترک با حسن دانائی فرد، عادل آذر، علی رضائیان).

6.  Book Review: Philosophy and Organization Theory (Research in the Sociology of Organizations, Volume 32), Haridimos Tsoukas and Robert Chia (Eds). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, Organization March 2013 vol. 20 no. 2 329-333 (with Hassan Danaee Fard)

مقالات کنفرانسی:

1. «ارایه مدلی جهت شناسایی رفتارهای شهروندی سازمانی»، نخستین کنفرانس رفتار شهروندی سازمانی سال 1387، دانشگاه تهران (مشترک با محمد شاکر اردکانی).

2. «روندکاوی پژوهشهای مدیریت دانش در ایران (1382-1393): کاربست روش تحلیل محتوا»، هفتمین کنفرانس مدیریت دانش 1393، دانشگاه شهید بهشتی (مشترک با عرفان موحدی فرد و محسن خاندل).

سخنرانی و برگزاری کارگاه:

1. سخنرانی با موضوع «مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات در سمنها»؛ تهران: مؤسسه تاک سرزمین من (انجمن حمایت از کودکان کار) – 30/2/1388 

2. سخنرانی با موضوع روش «روش پدیدارشناسی: مبانی نظری و ملاحظات اجرایی» - تهران: کانون مطالعات فرهنگی- 1389

3. سخنرانی با موضوع روش «روش پدیدارنگاری: مبانی نظری و ملاحظات اجرایی » - تهران: کانون مطالعات فرهنگی- 1389

4. برگزاری کارگاه «مدیریت استراتژیک مسئله‌محور»؛ مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد - آذر ماه 1390 

5. سخنرانی با موضوع «پژوهش ساخت اجتماعی و ساخت اجتماعی پژوهش»؛ تهران: انجمن علمی مدیریت دولتی - 1391

كتاب‌ها :

1. پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد، تهران: صفار، سال 1391 (مشترک با حسن دانائی فرد)

2. فهم مبانی فلسفی پژوهشهای مدیریت، تهران: انتشارات مهربان، سال 1391 (مشترک با حسن دانائی فرد و علی نوری)

3. شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی (جلد اول)، تهران: مهربان، سال 1388 (مشترک با حسن دانائی فرد)

4. شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی (جلد دوم)، تهران: مهربان، سال 1390 (مشترک با حسن دانائی فرد)

5. نظریه سازمان: نگاهها و چالشها (جلد اول)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1389 (مشترک با حسن دانائی فرد)

6. نظریه سازمان: نگاهها و چالشها (جلد دوم)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1389 (مشترک با حسن دانائی فرد)

7. فلسفه و نظریه سازمان (جلد اول)، تهران: انتشارات مهربان، سال 1394 (مشترک با حسن دانائی فرد)

8. سازمانها: مقدمه‌ای بسیار کوتاه، تهران: انتشارات مهربان، سال 1394 (مشترک با حسن دانائی فرد)

9. نظریه سازمان؛ نگاه‌های فرانظری (جلد 1: نظریه سازمان به منزله علم)، تهران: سمت، در دست چاپ (مشترک با حسن دانائی فرد)

10. نظریه سازمان؛ نگاه‌های فرانظری (جلد 2: ساخت نظریه سازمان)، تهران: سمت، در دست چاپ (مشترک با حسن دانائی فرد)

11. نظریه سازمان؛ نگاه‌های فرانظری (جلد 3: بحث‌های فرانظری در نظریه سازمان)، تهران: سمت، در دست چاپ (مشترک با حسن دانائی فرد)

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. «طرح ICTMP (Information & communication technology master plan)   قوه قضاييه»، مؤسسه راد نواندیش، کارشناس مستندسازی فرایند، 1385

2. «آمایش سرزمین استان خراسان رضوی»، جهاد دانشگاهی مشهد؛ همکار گروه تلفیق و برنامه‌ریزی استراتژیک، 1388-1389

3. «تدوین سند راهبردی حقوق کودک ایران»، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مشاور استراتژیک، 1390

4. «تدوین سند راهبردی طرح جامع زیارت استان خراسان رضوی»، گروه جامعه‌شناسی جهاد دانشگاهی مشهد، مشاور استراتژیک، 1390

پست اداری و اجرایی :

1. از آذر 1395 مدیر بازاریابی و فروش «سمت»

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها : <#f:82/>

سابقه تدریس :

1. تئوری‌های سازمان و مدیریت پیشرفته دوره کارشناسی ارشد.

2. رفتار سازمانی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد.

3. روش تحقیق پیشرفته در رفتار سازمانی دوره کارشناسی ارشد.

4. روش تحقیق در مدیریت دوره کارشناسی ارشد.

5. مدیریت استراتژیک کارآفرینی دوره کارشناسی ارشد.

6. مهارت‌های عمومی مدیران دوره کارشناسی ارشد.

7. سازماندهی دوره کارشناسی ارشد.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>