نسخه چاپی

نام خانوادگی : رضائی

نام : ابراهیم

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : ebrahim.rezaei@gmail.com

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : اقتصاد (گرایش بازرگانی) - دانشگاه شهید باهنر.

فوق لیسانس : اقتصاد (گرایش علوم اقتصادی) - دانشگاه علامه طباطبایی.

دکترا : اقتصاد (گرایش اقتصاد بین الملل - اقتصادسنجی) - دانشگاه علامه طباطبایی.

مقالات :

مقالات علمی پژوهشی: 

1-تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، پژوهشنامه بازرگانی، نامه پذیرش، شماره 102/95- ش پ مورخ 10/12/1395.

2- کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی، سازمان امور مالیاتی کشور، پژوهشنامه مالیات، شماره 31 (پاییز1395).

3- سیاستگذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوار تجاری، سازمان امور مالیاتی کشور، پژوهشنامه مالیات، شماره 29 (بهار1395)، صص: 131- 163.

4- اثر تغییرات جمعیتی بر مالیات ناشی از مصرف و درآمد در اقتصاد ایران: رویکرد شبیه سازی خرد، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 4، شماره 16 دانشگاه بوعلی سینا، همدان (زمستان 1394)، 107-134.

5- تأثیر سیاست های مالیاتی بر پویایی های رشد، سرمایه و مصرف بر پایه یک مدل رشد بهینه (مورد مطالعه: ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا )، دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هفدهم، شماره اول (بهار 1396)، صص: 73-94.

6- بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 74، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (بهار1394)، صص: 155-196.

7- مشوق های مالیاتی در اقتصاد ایران: تحلیل منافع و هزینه ها در صنایع منتخب، پژوهشنامه مالیات، شماره 27، سازمان امورمالیاتی کشور (پاییز 1394)، صص: 9-33.

8- تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد، فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دانشگاه سمنان، شماره آتی، زمستان 1393. (مشترک با علیزاده – صالحیان)

9- تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشویقی از طریق بازی های پویا، فصلنامه تحقیقات در مدلسازی اقتصادی، دانشگاه علوم اقتصادی (دانشگاه خوارزمی)، شماره 19، بهار 1394، صص11-40.) (مشترک با شهبازی- بادپیما)

10- نگرشی بر علل ساختاری بی ثباتی صادرات غیرنفتی در ایران با تأکید بر تمرکز کالایی و جغرافیائی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال سیزدهم شماره 51 زمستان 1392.  صص: 189-210(مشترک با سعدی- شکری)

11- The Synchronization of Business Cycles among Iran's Trading Partners, Iranian Journal of Economic Studies (IJES), Volume 2, Issue 1, Spring 2013, Shiraz University, pp: 49-71.

12- بررسی رفتار کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک در سیستم بانکی ایران، مجله سیاستگذاری اقتصادی، دانشگاه یزد، دوره 5، شماره 10، پاییز 1392، صفحه 119-137.

13- سیاستهای پولی و مالی و کارآیی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، واحد علوم و تحقیقات، سال ششم، شماره بیستم، زمستان 1392، صص: 63-77. (مشترک با شهبازی- عباسی)

14- بررسی هموار سازی مالیاتی و پایداری سیاست مالی در اقتصاد ایران: نقش منابع طبیعی و سرکوب مالی، سازمان امور مالیاتی، پژوهشنامه مالیات، شماره 14 (شماره مسلسل 62)، سال بیستم، تابستان 1391، صص: 79-103. (مشترک با خادمی)

15- تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: مدل فضا حالت. فصلنامه تحقیقات در مدلسازی اقتصادی، سال دوم، شماره 6، زمستان 1390، دانشگاه امور اقتصادی (دانشگاه خوارزمی)، صص: 43-60.

16- بررسی رابطه غیر خطی بین اقتصاد پنهان و سطح بار مالیاتی در ایران: کاربردی از مدلهای مارکف سوئیچینگ و رویکرد شبیه سازی، فصلنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی) دانشگاه مازندران،دوره 9، شماره 17، تابستان 1393. (مشترک با خواجوی)

17- آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی (رابطه بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی)، سال نوزدهم، شماره دوازدهم (مسلسل 60) فصلنامه پژوهشنامه مالیات، زمستان 90، سازمان امور مالیاتی کشور تهران، صص : 97-120. (مشترک با شهبازی- رضائی)

18- برآورد پولهای کثیف و بررسی پیامدهای آن در اقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه ها، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه اهواز، شماره 4، دوره 7، زمستان 1389، صص:81-99. (مشترک با خداویسی- خواجوی)

19- تأثیر شوک های قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، واحد علوم و تحقیقات تهران،  دوره 6، شماره 18، تابستان 1392، صص: 125-136. (مشترک با شهبازی- صالحی)

20- .Stock Market Integration in The Emerging Markets: Some Empirical Evidence, Journal of Applied Research in Finance(Romanian),Volume II issue2(4) Winter 2010,PP:138-148.( Co-authors: Karagoz and Ege- Turkey) http://www.jarf.reprograph.ro/articles/online_JARF%20Volume%20II%20Issue%204%20winter%202010.pdf

21- بررسی رفتار مصرف و پس انداز در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیک، مجله تحقیقات اقتصادی، سال 45، شماره 92، پاییز 1389، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

22- گذار پس انداز و نقش تعیین کننده های آن در اقتصاد ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (علوم اقتصادی)، نیمه دوم سال 1389، شماره 37، سال نهم، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، صص: 13-36. (مشترک با تقوی)

23- بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق دانشگاه اهواز)، دوره ششم، شماره 2، تابستان 1388. (مشترک با بیگدلی - برومند)

24- بررسی رابطه بین اقتصاد زیرزمینی  و شکاف مالیاتی: رویکرد شاخص های چندگانه-علل چندگانه، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره سوم، سال یازدهم، پاییز 1390، صص: 115-140. (مشترک با خداویسی- خواجوی) 

25- نقش مشوق ها و نرخ های مؤثر مالیاتی در پویایی های سرمایه گذاری: رویکرد کلان اقتصادی، فصلنامه تخصصی مالیات (پژوهشنامه مالیات)، شماره 7، سال هفدهم، مسلسل 55، سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان  1388، تهران.

26- بررسی اثرات نوسان نرخ بهره در چارچوب یک مدل کلان، فصلنامه پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال 1387، پژوهشکده علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. (مشترک با بهمنی- هیراد)

27- بررسی تقاضای کالاهای مصرفی خانوارهای استان آذربایجا نغربی (مدل رتردام)، فصلنامه پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال 1385، پژوهشکده امور اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. (مشترک با موسوی )

28- بررسي اثر سياستهای مالی بر اشتغال و مصرف، فصلنامه پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال 1384، پژوهشکده امور اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. (مشترک با تقوی)

مقالات علمی – ترویجی

1- اثرات تغییرات جمعیتی بر مخارج اجتماعی دولت و مخارج سیکل زندگی در اقتصاد ایران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 11، پاییز 1394، صص: 63-84.

ارائه مقاله و سخنرانی در کنفرانسها:

1- بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران با تأکید بر اطلاعات نامتقارن، بیست و چهارمین همایش پولی و بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 25 و 26 خرداد ماه 1393.

2- عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از اینترنت بانک، همایش مدیریت پولی کشور ، آذر ماه 1392

3- عوامل بنیادی مؤثر بر توزیع درآمد با تآکید بر فساد، دانشگاه سمنان، زمستان 1392. (منتشر شده در: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره دوم، پاییز 1393)

4- The Effects of Oil Shocks on Iranian Industry, International E-Conference on Economy Under Sanction, 22 September 2013.

5- نقش ساختاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت دو جانبه گروهی از کالاهای کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای عضو اکو، دانشگاه مازندران، 2 اردیبهشت 1392.

6- پویایی های محیط اقتصاد کلان و شوکهای مالیاتی: رویکرد رگرسیون تعمیم یافته عاملی، ششمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، آذرماه 1391.

7- بررسی پایداری سیاست مالی: شواهدی از اقتصاد کشورهای خاورمیانه، ششمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، آذرماه 1391.

8- نگرشی بر تعامل بین ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران، بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی ، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 6 و 7 خرداد ماه 1391، تهران.

9- الزامات معیشت و توسعه پایدار در نواحی روستایی: مطالعه موردی شمال استان آذربایجان غربی، اولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه ، خرداد ماه 1391. (مشترک)

10- مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سپرده های قرض الحسنه در سیستم بانکی ایران: مطالعه موردی شهر ارومیه، اولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه، خرداد ماه 1391. (مشترک)

11- عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران با ارائه راه حل بر منطقه آزاد ماکو، اولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه، خرداد ماه 1391. (مشترک)

12- بررسی علل ساختاری بی ثباتی صادرات در اقتصاد ایران، سومین همایش سراسری اقتصاد، دانشگاه مازندران، 26 اردیبهشت 1391. (مشترک)

13- بررسی پایداری و پویایی ترازپرداختها در اقتصاد ایران: کاربردی از مدلهای مارکف سوئیچینگ، سومین همایش سراسری اقتصاد، دانشگاه مازندران، 26 اردیبهشت 1391. (مشترک)

14- تاثیر شوکهای نفتی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس سراسری اقتصاد، دوم آذرماه 1390. (مشترک)

15- نقش شناسائی و تحقیقات بازار در توسعه صادرات غیر نفتی، هفدهمین کنفرانس ملی صادرات غیر نفتی، 16-17 آبانماه 1390.( مشترک)

16- نگرشی بر تاثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات سیستم بانکی در اقتصاد ایران، بیست و یکمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، تهران، 1390.

17- بررسی رابطه بین ساختار بازار و عملکرد سیستم بانکی: تجربه کشورهای منتخب، بیستمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی - بانکی بانک مرکزی، تهران، سال 1389.

18- ادغام مالی در آسیای غربی:بررسی اقتصادسنجی،نوزدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی - بانکی بانک مرکزی، تهران، سال 1388.

19- بررسی پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف (سخنرانی)، اردیبهشت 1388، وزارت اموراقتصادی و دارایی، تهران.

20- بررسی روند سرمايه گذاری خارجی در جهان، همايش دانشجویی جهانی شدن اقتصاد 1383، دانشگاه رازی کرمانشاه.

كتاب‌ها :

1- بحرانهای پولی و مالی و اقتصاد جهانی، سازمان سمت، 1395.

2- بانکداری تطبیقی، سازمان سمت، 1394.

3- پول و ارز و بانکداری، تألیف ابراهیم رضائی، رضا طالبلو، انتشارات آن، آذرماه 1388.

4- رشد اقتصادی، رابرت لوکاس، ترجمه  مهدی تقوی، ابراهیم رضائی، انتشارات واحد علوم وتحقیقات، سال 1386.

5- اقتصاد کلان (ویرایش دوم)، تألیف ویلیام اسکارث، ترجمه مهدی تقوی، ابراهیم رضائی، انتشارات بازتاب، 1389.

6- بررسی تغييرات حاشيه سود نظام بانکی بر ساختار توليدی در اقتصاد ايران، مهدی تقوی، ابراهیم رضائی، موسوی، اسدا... جلال آبادی، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال 1387 .

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. تحقيق در حوزه سياستهای کلان باز و سیاستهای مالیاتی، کلان  – سنجی و شبیه سازی  مدلهای کلان و مالی.
2.  اقتصاد بین‌الملل و روابط اقتصادی بین الملل.
3. نظامهای اقتصادی و  اقتصاد زیرزمینی.

پست اداری و اجرایی :

1. از مهر 1392 تاکنون عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان «سمت».

2. از 1387 تا 1392 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه.

3. از 1384 تا 1388 مشاور پژوهشکده امور اقتصادی.

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. فارغ التحصیل با رتبه دوم دوره دکتری.
2. برگزیده اولین جشنواره پژوهشهای برتر مالیاتی و مالیه عمومی در بخش مقالات علمی، سازمان امور مالیاتی کشور، 26 دی 1385.
3. جایزه مقالات برتر سازمان امور مالیاتی، آذرماه 1388.
4. جایزه پایان نامه برتر جشنواره چهارم مالیات و مالیه عمومی، دانشگاه شیراز 1389.
5. جایزه پایان نامه برتر مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1391.

سابقه تدریس :

1. اقتصاد کلان پیشرفته 1 و 2 دوره دکتری.
2. اقتصاد بین الملل پیشرفته (تجارت و مالیه بین الملل) 1 و 2 دوره دکتری.
3. اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد.
4. اقتصاد کلان، پول و بانکداری و نظامهای اقتصادی دوره کارشناسی.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>