نسخه چاپی

نام خانوادگی : آرمند

نام : محمد

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : armand@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس :

لیسانس : تكنولوژي آموزشي - دانشگاه تبريز

فوق لیسانس : تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش - دانشگاه تربيت مدرس

دکترا : برنامه ريزي درسي - دانشگاه تربيت مدرس

مقالات :

 1. آشنايي با ساختار و عملكرد سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها «سمت»، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، شماره ١٣٧٣.
 2. معرفي و نقد بررسي نمونه‌اي از يك كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، شماره ٥، ١٣٧٨.
 3. گزارش مختصري درباره كتابشناسي كتب درسي دانشگاهي در علوم تربيتي، سخن سمت، شماره ٢، ١٣٧٦.
 4. شيوه ارزشيابي كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، شماره ٣، ١٣٧٧.
 5. روشهاي تدريس فعال و نقش آنها در آموزش، رشد تكنولوژي آموزشي، شماره ٨٦، ١٣٧٥.
 6. روشهاي تدريس فعال، رشد معلم، شماره ٩٥ و ٩٦.
 7. نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي، پيوند، شماره ١٦٨، ١٣٧٢.
 8. نقد و بررسي سرفصلهاي درسي رشته تكنولوژي آموزشي، سخن سمت، شماره ٦، ١٣٧٩.
 9. پرسشهاي كلاس (ترجمه)، رشد آموزش راهنمايي، شماره ٢٣، ١٣٧٨.
 10. بررسي ميزان و چگونگي درج مفاهيم شهيد و شهادت در كتابهاي درسي دانشگاهي، فصلنامه شهود، شماره ١، سال اول.
 11. بررسي ميزان و چگونگي درج مفاهيم شهيد و شهادت در كتابهاي درسي آموزش و پرورش، فصلنامه شهود، شماره ٢، سال اول.
 12. آشنايي با انجمن مطالعات ميان رشته‌اي، سخن سمت، شماره ٧، ١٣٨٠.
 13. آشنايي با روان‌شناسي و شاخه‌هاي آن، رشد معلم، شماره ٤، ١٣٧٩.
 14. آشنايي با مكاتب و نظريه‌هاي روان‌شناسي، رشد معلم، شماره ٥، ١٣٧٩.
 15. آشنايي با ماهيت و قلمرو روان‌شناسي تربيتي، رشد معلم، شماره ١ و ٢، ١٣٨٠.
 16. نظريه رفتارگرايي و آموزش، رشد معلم، شماره ٣، ١٣٨٠.
 17. بررسي ويژگيهاي مهم كتابهاي درسي دانشگاهي در علوم انساني، سخن سمت، شماره ٨، ١٣٨١.
 18. ده صاحب نظر بزرگ در تربيت، رشد راهنمايي، ١٣٨١.
 19. سيماي پيامبر(ص) در كتابهاي درسي دوره ابتدايي و راهنمايي، رشد معلم، ويژه نامه پيامبر(ص)، ١٣٨١.
 20. راهنماي تهيه طرح تأليف كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، سال هفتم، شماره ٩، بهار ١٣٨٢.
 21. شيوه جديد تدوين و انتشارات كتب درسي، سخن سمت، سال هفتم، شماره ١٠، تابستان ١٣٨٢.
 22. ملاحظاتي در نگارش متون درسي، سخن سمت، سال دهم، شماره ١٤، بهار ١٣٨٤.
 23. كتابهاي درسي دانشگاهي ١٣٨٣، دائرةالمعارف آموزش عالی، جلد اول، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
 24. نقش تصوير در كتابهاي درسي و اصول طراحي آن، سخن سمت، سال دهم، شماره پانزدهم، پاييز ١٣٨٤.
 25. معيارهاي ارزيابي كتابهاي درسي دانشگاهي، سخن سمت، سال سيزدهم، شماره نوزدهم، پاييز ١٣٨٧.
 26. ويژگيهاي نمونه‌اي از يك كتاب درسي دانشگاهي، سخن سمت، سال سيزدهم، شماره بيستم، زمستان ١٣٨٧.
 27. نفد و بررسي الگوي تربيت منش ليكونا بر اساس آراء علامه طباطبائي، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره ١٣ و ١٤، تابستان و پاييز ١٣٨٨.
 28. رابطه نگرش معلمان نسبت به روشهاي تدريس فعال با ويژگيهاي شخصي و حرفه‌اي آنها، چهارمين سمپوزيم جايگاه تربيت و نقش تربيتي معلم، ١٣٧٤.
 29. نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي، سمينار بررسي نظام خانواده در جامعه اسلامي، ١٣٧٦.
 30. ويژگيهاي كتاب كمك آموزشي، همايش تبيين جايگاه كتاب كمك آموزشي، ١٣٧٩.
 31. نقد و بررسي برنامه‎‌ها و سرفصلهاي رشته تكنولوژي آموزشي در دوره كارشناسي، همايش كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش عالي، ١٣٨٠.
 32. نقد و بررسي برنامه‌ها و سرفصل رشته برنامه ريزي درسي، همايش انجمن برنامه ريزي درسي، ١٣٨٣.
 33. اصول و روشهاي آموزشي در اخلاق پزشكي، دهمين اجلاس آسيايي اخلاق زيستي، ١٣٨٨.
 34. آسيب شناسي رساله‌هاي دكتري رشته برنامه ريزي درسي، همايش آسيب شناسي رساله‌هاي دكتري در علوم انساني، دانشگاه علامه طباطبايي، ١٣٨٨.
 35. تربیت اخلاقی در نظام آموزش و پرورش، همایش همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه علمیه، 1388.
 36. جايگاه سلامت معنوي در برنامه‌هاي آموزشي و درسي از ديدگاه آبزنر، همايش ملي سلامت معنوي و تعميق تربيت اسلامي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ١٣٨٩.
 37. بررسی پژوهشهای برنامه درسی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، بهار 1389، شماره 16. 
 38. نظريه يادگيري ارتباط گرايي و كاربرد آن در طراحي كتاب درسي دانشگاهي، عيار ، فصلنامه تخصصي مركز تحقيق و توسعه علوم انساني سمت، سال پانزدهم،شماره بيست و چهارم، تابستان 1390.
 39. همايش علمي – منطقه اي طنين وحدت، مؤسسه آموزش عالي اديب مازندران، چاپ خلاصه مقاله، 1391.
 40. طراحی و تولید کتاب الکترونیکی، اجرا و ارزشیابی تاثیر آن بر نگرش و عملکرد تحصیلی دانشجویان ،فصلنامه پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي، شماره 27 زمستان 1391.
 41. تبيين معيارهاي نگارشي و ساختاري تأليف و تدوين كتاب هاي درسي دانشگاهي، نامه آموزش عالي شماره 18 تابستان 1391.
 42. جان دیویی، دانشنامه ايراني برنامه درسي، 1393.

كتاب‌ها :

 1. واژگان علوم تربيتي، تهران، انتشارات ثارالله، ١٣٧١.
 2. شيوه نوشتن مقالات پژوهشي (ترجمه)، تهران، انتشارات دانشگاه شاهد، چاپ دوم، ١٣٨٦.
 3. كتابشناسي گزيده توصيفي علوم تربيتي، تهران، سمت، ١٣٧٩.
 4. نحوه نگارش و تهيه كتاب درسي دانشگاهي (ترجمه فصل هشتم)، سمت، ١٣٨٥.
 5. شیوۀ پرورش تفکر خلاق و انتقادی (ترجمه با همکاری)، انتشارات مدرسه، 1390.
 6. انديشمندان بزرگ تعليم و تربيت (ترجمه فصل آيزنر) انتشارات سمت (1391).
 7. راهنماي طراحي و تأليف كتاب درسي دانشگاهي (تأليف با همكاري) انتشارات سمت (1391)
 8. راهنماي طراحي آموزشي، انتشارات پيام نور (1392)
 9. تاريخ آموزش و پرورش ايران با نگاه تحليلي (تأليف با همكاري) انتشارات سمت (1392)
 10. واژگان علوم تربیتی، تدوین با همکاری، انتشارات دانشگاه هرمزگان

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. بررسي ديدگاه استادان و دانشجويان نسبت به محتواي درس معارف اسلامي، سازمان «سمت»،‌ ١٣٧٦(مجري).
2. بررسي نحوه ارائه انديشه‌ها و شخصيت حضرت امام خميني (ره) در كتابهاي درسي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش، ١٣٧٧ (مجري).
3. بررسي ميزان درج آثار و مفاهم شهيد و شهادت در كتابهاي درسي دفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ١٣٧٧ (مجري).

4. بررسي ميزان درج آثار و مفاهم شهيد و شهادت در كتابهاي درسي دفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ١٣٧٧ (مجري).
5. متون ادب برگزيده شهيد و شهادت براي برنامه‌هاي درسي آموزش و پرورش دفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي. ١٣٨١ (مجري).
6. ارزشيابي و اعتبار‌بخشي تاريخ معاصر ايران سال سوم متوسطه، چاپ ١٣٨٣ – ١٣٨٤، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي، ١٣٨٤ (مجري).
7. بررسي ارزشها در كتابهاي درسي آموزش و پرورش، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش، ١٣٨٤(مجري).
8. بررسي كتاب درسي معيار، سازمان «سمت»،١٣٨٨ (مجري).
9. بررسي واژگان تخصصي كتابهاي «سمت»، سازمان «سمت»، ١٣٨٥ (همكار پژهشي).
10. نحوه ارائه انديشه و شخصيت حضرت علي (ع) در كتابهاي درسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ١٣٨٥.
11. تحليل محتواي مجلات كمك آموزشي در ارتباط معرفي انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.1388
12. بررسي فعاليتهاي فوق برنامه مدارس متوسطه از جهت معرفي شخص و انديشه هاي حضرت امام خميني (ره)، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(مجري)، 1389
13. بررسي برنامه‌ها و کتابهاي درسي  به منظور ارائه راهبرد براي نهادينه كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در دانش‌آموزان، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، 1391.

پست اداری و اجرایی :

1. از ١٣٦٩ تاحال حاضر، دبير گروه علوم تربيتي (سمت).
2. از ١٣٧٤ تا ١٣٨١، رئيس كتابخانه و مركز اطلاع رساني و ارزشيابي (سمت).
3. از ١٣٧٧ تا ١٣٧٨، معاون مدير پژوهشي (سمت).
4. از ١٣٨٣ تا حال حاضر، عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي.
5. از ١٣٨٥ تاكنون، عضو كميسيون هاي پژوهش و نشر علمي انجمن مطالعات برنامه ريزي درسي.
6. از ١٣٨٨تا 1390 رئيس مركز تحقيق و توسعه علوم انساني (سمت).
7. از 1388 تاكنون مدير گروه علوم تربيتي (سمت).
8. از 1391 تاكنون عضو گروه مطالعات كتاب درسي (سمت).
9. از 1392 عضو كميته برنامه ريزي آموزشي و درسي، شوراي تحول علوم انساني.

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

 1. تقديرنامه از سمپوزيم جايگاه تربيت و نقش تربيتي معلم، ١٣٧٤.
 2. تقديرنامه از نشست بررسي ويژگيهاي كتابهاي كمك آموزشي، ١٣٧٩.
 3. تقديرنامه از سمينار كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش عالي، ١٣٨١.
 4. تقديرنامه از انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، ١٣٨٧.
 5. تقديرنامه از همايش آسيب شناسي رساله‌هاي دكتري، ١٣٨٨.

 

سابقه تدریس :

1. مقدمات مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي.
2. اصول راهنمايي و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي.
3. آموزش و پرورش تطبيقي، دانشگاه علامه طباطبايي. 
4. مسائل آموزش و پرورش ايران، دانشگاه علامه طباطبائي.
5. تاريخ آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبائي.
6. تاريخ آموزش و پرورش ايران و جهان، دانشگاه علامه طباطبايي.
7. روشهاي تحقيق، دانشگاه مذاهب اسلامي.
8. اصول و فلسفه تربيت دانشكده پرستاري.
9. مباني و اصول آموزش و پرورش تطبيقي، دانشگاه علامه طباطبايي.
10. برنامه ريزي درسي پيش دبستاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جنوب.
11. اصول برنامه ريزي درسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جنوب
12. روشها و فنون تدريس، دانشگاه تربيت مدرس.
13. روشهاي تحقيق در علوم تربيتي، دانشگاه تربيت مدرس.

تدريس در كارگاه

1.  كارگاه طراحي كتاب درسي دانشگاهي، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي
2. كارگاه نگارش كتاب درسي دانشگاهي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
3. كارگاه طراحي و تأليف كتاب دانشگاهي، جامعه المصطفي.
4. كارگاه شيوه طراحي و تدوين كتاب درسي، دانشگاه شهيد بهشتي،
5. كارگاه طراحي كتاب دانشگاهي، دانشكده صدا و سيما،

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>