نسخه چاپی

نام خانوادگی : عارفی

نام : سیمین

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : arefi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : الهيات و معارف اسلامي - دانشگاه تهران

فوق لیسانس : فلسفه و حكمت - دانشگاه تربيت مدرس

دکترا : فلسفه تطبيقي - مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

مقالات :

  1.  آراء اشعري و مالبرانش در عليت كسبي و اقتضايي، فصلنامه تخصصي سه علامه، سال دوم، شماره اول، بهار ١٣٨٢.
  2.  شکل گیری نظریه فلسفی تمایز وجود و ماهیت در جهان اسلام، فصلنامه پژوهش های فلسفی کلامی، سال پانزدهم، شماره دوم، زمستان 1392.
  3. تجربه تاريخي بومي‌سازي در فلسفه ابن سينا، نمونه پژوهي نظريه عليت، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، شماره ٢٤٢، ١٣٨٨.
  4. سنجش مقایسه ای عدالت و صلح در آراءارسطو و ابن مسکویه،مجموعه خلاصه مقالات منتخب هجدهمین همایش  بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین (ملاصدرا)،انتشارات بنیاد حکمت صدرا، 1393.
  5. نسبت دین و اخلاق از منظر ابن مسکویه: فضیلت دوستی، مجموعه مقالات همایش ملی نسبت دین و اخلاق، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، 8  و 9 مهر 1394 (با همکاری هاجر دارایی تبار)
  6. رابطه دین و اخلاق از منظر ابن مسکویه: فضیلت عدالت، مجموعه مقالات همایش ملی نسبت دین و اخلاق، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، 8 و 9 مهر 1394.
  7. جهان عاری از فلسفه: فقدان مفهوم عدالت، مجموعه خلاصه مقالات منتخب بیستمین همایش  بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین (ملاصدرا)، انتشارات بنیاد حکمت صدرا، 1395 (همراه با ارائه مقاله).

كتاب‌ها :

تألیف:
1. عليت در نظريه كسب و مذهب تقارن (اكازيوناليسم)، تهران، سكوت، ١٣٨٢)
ویرایش: 
1. مجموعه سازی در کتابخانه ها (ج 1)،‌تهران، سمت، ‌1376.
2. مبانی منطق، تهران، سمت، 1377.
3. مجموعه سازی در کتابخانه ها (ج 2)، تهران، سمت، 1377.
4. مبانی منطق جدید، تهران، سمت، 1377.
5. چیستی علم، تهران، سمت، 1378.6. حکمت هنر اسلامی، تهران، سمت، 1378.
7. غربی سازی جهان، تهران، سمت، 1379.
8. دین شناسی تطبیقی، تهران، سمت، 1381.
9. نگاه اخلاقی: درآمدی بر فلسفه اخلاق، تهران، سمت، 1383.
10. میر حکمت: در بیان احوال ...، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، 1387.
11. علم کلام،تهران:سمت ،1392. 

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1- ارزشیابی آثار «سمت» در ده گروه پژوهشی: فلسفه غرب و .....

پست اداری و اجرایی :

1. از 1375 تا 1378 ارزیاب کلیه کتاب ها و طرح های سمت.

2. از 1372 تا کنون ارزیاب کتاب ها و طرح های فلسفی در سازمان.

3. از 1375 تا 1380 دبير گروه دروس عمومي «سمت».

4. از 1375 تا 1381، دبير گروه فلسفه اسلامي «سمت».

5. از 1375 تا 1391، دبير گروه فلسفه غرب «سمت».

6. از 1391 تا 1392 مدیر گروه فلسفه غرب.

7. از 1392 تا کنون عضو گروه فلسفه و کلام.

8. از 1387 تا 1388، مدير پروژه تأسيس دوره‌هاي كارشناسي ارشد (تحصيلات تكميلي) «سمت». 

9. از 1391- 1394، مدير واحد ارزشيابي نهايي آثار «سمت».

10. از 1391 تا کنون، مدیر واحد آماده سازی کتاب برای بخش بین الملل. 

11. از 1391 تا کنون، مدیر واحد ترجمه. 

12. از 1394 عضو کارگروه فلسفه شورای تحول.

13. عضو كميته علمي همايش بومي‌سازي علوم انساني در ايران (دانشگاه علامه طباطبايي).

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. تقديرنامه از دفتر رئيس جمهور براي ارزيابي و ويرايش كتاب «شيوه نگارش مكاتبات اداري».

2. تقديرنامه از همايش بومي سازي علوم انساني براي ارائه مقاله تجربه تاريخي بومي سازي در فلسفه ابن سينا....

3. تقدیرنامه از رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی برای تهیه سرفصل دروس فلسفه مشاء، کلام قدیم و مسائل کلامی جدید برای گروه فلسفه و عرفان. 

4. تقدیرنامه از رئیس سازمان برای رونمایی از هزار و پانصدمین کتاب سمت. 

5. تقدیرنامه از همایش چیستی بومی سازی علوم انسانی برای ارائه مقاله (خرداد 95)

سابقه تدریس :

1. تدريس در دانشگاه الزهرا، 1384 تاكنون، دروس تخصصی تاريخ فلسفه اسلامي، فلسفه تخصصي، منطق، زبان تخصصي، تاريخ فلسفه غرب، کلام تخصصی، مبانی فلسفه غرب، حکمت عملی.

2. تدريس در دانشگاه مذاهب 1390 تا کنون (تاریخ فلسفه غرب، آشنایی با  تاریخ فلسفه غرب و  اسلامي، تاریخ فرق کلامی، فلسفه مشاء، فلسفه اشراق).

3. كارگاه ويرايش، دانشگاه الزهرا  1380.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات :

1. مصاحبه علمی درباره تمایز وجود و ماهیت، خرداد 1392.

2. مصاحبه علمی درباره نخستین فیلسوف زن مسلمان، مرداد 1392.