نسخه چاپی

نام خانوادگی : صابری نجف آبادی

نام : مليحه

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : saberi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : فلسفه و حكمت - دانشگاه تهران

فوق لیسانس : فلسفه و كلام اسلامي - دانشگاه تهران

دکترا : فلسفه و كلام اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشیار

مقالات :

 1. بررسي آراي ملاصدرا در خصوص جاودانگي انسان، مجله  دانشگاه شهيد بهشتي (علمی- پژوهشی)، تهران، زمستان ١٣٨١.
 2. استانداردسازي در آموزش فلسفه، همايش اسماء، ارديبهشت 1384.
 3. درآمدي بر آموزش فلسفه، سخن سمت، شماره ١٦، ١٣٨٥.
 4. تجرد خيال و عالم مثال، مجله خردنامه صدرا، تهران، بهار ١٣٧٨.
 5. نقد و بررسي روان‌شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، عيار ٢٣، ١٣٨٨.
 6. آموزش فعال فلسفه براي كودكان، همايش روز جهاني فلسفه، ١٣٨٩.
 7. تأثير اخلاق و معنويت در راهبري مؤثر سازمان، همايش شیخ شهاب الدین سهروردی، آبان 1390.
 8. آموزش فلسفه به كودكان در موزه‌هاي تعاملي علم، فصلنامه تفكر و كودك  (علمی - پژوهشی)، تابستان 1390.
 9. جوهریت نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، فصلنامه تاریخ فلسفه (علمی- پژوهشی)، شماره 14، پاییز 1392. 
 10. نقد و تکمله ای بر تاریخ فرق اسلامی، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علمی- پژوهشی)، زمستان 1391.
 11. ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی در موزه های اکتشافی علم، فصلنامه ترویج علم (علمی ترویجی)، شماره 8، تابستان 1394.
 12. ضرورت تدوین کتاب فلسفه اسلامی، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علمی پژوهشی)، شماره 33، تابسان 1393.
 13. نگرش های فلسفی مورخان ادیان: مطالعه موردی جیمز فریزر و میر چا الیاد، دو فصلنامه تأملات فلسفی (علمی- پژوهشی)، شماره 19 پاییز و زمستان 96.
 14. مقایسه دیدگاه ابن سینا و ابن میمون درباره معاد، فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی (علمی- پژوهشی)، شماره 73 پاییز 96.

كتاب‌ها :

 1. درآمدی بر فلسفه دين(ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٧٨.
 2. كتابشناسی گزيده فلسفه و كلام اسلامی، تهران، سمت، ١٣٨٠.
 3. تحوه تهيه و تدوين كتاب درسی (ترجمه بخشی از کتاب)، سمت، ١٣٨٥.
 4. درآمدی بر فلسفه دين (ويراست دوم)، سمت، ١٣٨٦ (چاپ هفتم).
 5. كليات تاريخ عمومی فلسفه به زبان ساده، تهران، سمت، ١٣٨٩ (چاپ چهارم).
 6. جاودانگی انسان در حکمت متعالیه با نگاهی به آراء فلاسفه پیشین، سمت، 1394.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

 1. استانداردسازی كتاب درسي
 2. جاودانگي نفس در حكمت صدرا
 3. حکمت عملی زنان شاهنامه

پست اداری و اجرایی :

 1. از 1370تا 1376، دبير گروه الهيات «سمت».
 2. از 1381تا 1387، مدير گروه اديان و عرفان اسلامي «سمت».
 3. از 1381تاكنون، مدير گروه فلسفه اسلامی «سمت».
 4. از 1382تا 1384، رئيس مركز تحقيق و توسعه «سمت».
 5. از 1387تا 1390، سردبير مجله سخن سمت.
 6. از 1389 تا 1391، دبير تحریريه مجله عيار «سمت».
 7. از آذر 91 تا آذر 1393، دبیر تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی».
 8.  عضو تحریریه فصلنامه پژوهش و نگارش
 9. عضو گروه فلسفه و کلام  سازمان سمت
 10. عضو شورای تحول علوم انسانی در حوزه فلسفه دین

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

 1. جايزه، تقديرنامه و احراز مقام دوم ترجمه در جشنواره كتاب سال دانشجويي براي ترجمه كتاب درآمدي بر فلسفه دين، 1380.
 2. تقديرنامه از جشنواره كتاب سال دانشجويي براي تأليف كتابشناسي فلسفه و كلام اسلامي، 1381.
 3. تقديرنامه از سازمان سمت به مناسبت چاپ هزار و پانصدمين كتاب (سمت).
 4. دارنده گواهينامه دوره آموزش تخصصي مديريت توسعه صادرات برگزار شده توسط تجارت ايران، وزارت بازرگانی، دانشگاه صنعتی شريف، شامل يازده كارگاه تخصصی، سال ١٣٨٣.

سابقه تدریس :

 فلسفه اسلامي ٣و٤،

تاريخ فلسفه اسلامي ١و٢،

متون تخصصی دینی به زبان انگلیسی،

 تاريخ فرق اسلامي1و2

منطق1و2

 تاريخ فلسفه غرب ١و٢ و3

كلام1و3

كلام تطبيقي كارشناسي ارشد،

علم النفس

متون تخصصي فلسفی  ١و٢و٣

معرفت شناسی اسلامی

 دانشگاه الزهرا، از ١٣٧٠ تاكنون

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>