نسخه چاپی

نام خانوادگی : شاه حسيني

نام : پروانه

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : shahhoseyni@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : جغرافياي انساني - دانشگاه تهران

فوق لیسانس : جغرافياي انساني - دانشگاه تهران

دکترا : جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دانشگاه تهران - دانشیار

مقالات :

مقالات
1. تحلیل های جغرافیایی شبکه شهری ایران، فصلنامه آموزش رشد جغرافیا، شماره 117، (علمی- تخصصی)، 1396.
2. درآمدی بر روابط شهر و روستا در ایران، فیلسوف نظر و عمل: ارج نامه استاد دکتر احمد احمدی، مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، 1395.
3. آسیب شناسی پیاده راه های  میدان 15 خرداد و میدان امام حسین، جغرافیا، با همکاری مهناز اسماعیلیان طارمی، شماره 51 ( علمی- پژوهشی)، 1395 .
4. تأثیرات متقابل مکان های وقفی و توسعه  شهر تهران در دوره قاجاریه، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی  اسلامی، شماره بیست و سوم ( علمی- پژوهشی)، 1395. 
5. تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری منطقه 15 شهرداری تهران، با همکاری مریم عاشورمراد، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری ( علمی- تخصصی)، شماره 11، 1394
6. تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری مورد محله وردآورد منطقه 21 شهر تهران، با همکاری هانیه توسلی، مجله جغرافیایی آمایش محیط ( علمی- پژوهشی)، 1393.
7. ابزارهای مطالعاتی در منابع جغرافیایی، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (علمی- پژوهشی)، 1391.
8. وقف آموزشی از دیدگاه جغرافیای فرهنگی، مجله جغرافیا (علمی- پژوهشی) 1389.
9. بررسی وضعیت مشارکت مردم در مدیریت شهری با رویکرد محله محوری، مطالعه موردی محله شکیب منطقه 14 تهران، با همکاری زهرا  مشهدی و ژیلا سجادی، مجله جغرافیا (علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد)، 1389.
10. سنجش تطبیقی وقف در دوره های قاجار و پهلوی، مجله جغرافیا و توسعه (علمی- پژوهشی)، 1389.
11. توسعه پایدار شهری در استان های ساحلی، با همکاری محمد تقی رهنمایی، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 1388.
12. فرآیند شکل گیری و رشد شهرهای ایران، با همکاری دکتر محمدتقی رهنمایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره 9 و 10، خرداد و تیر 1386.
13. سکونتگاه خودرو و امنیت اجتماعی، مورد: شهر پاکدشت، مجله جغرافیا و توسعه (علمی- پژوهشی)، 1385.
14. انواع طرح های شهری ایران: مقاله ای از یک کتاب درسی، سخن سمت، شماره سیزدهم (علمی – ترویجی)، 1383.
15. نقد کتاب برنامه ریزی مسکن، سخن سمت (علمی- ترویجی)، 1382.
16. علل شکل گیری شهر پاکدشت، با همکاری دکتر رحمت الله فرهودی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (علمی- پژوهشی)، 1382.
17. ردیابی فرهنگ وقف در تهران از قاجار تاکنون، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (علمی- پژوهشی)، 1377.
18. موقوفات شهر تهران، مجله پژوهش های جغرافیایی (علمی- پژوهشی)، 1377.
19. وقف شناسی جغرافیایی شهر تهران در دوره های قاجار و پهلوی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی (علمی- پژوهشی)، 1376.

همایشها:
1. بررسی طبقات شهری استان مازندران، همایش توسعه پایدار سواحل خزر، دانشگاه مازندران، 1396.
2. تأثیرات وقف بر شهر تهران، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، 1389.
3. آسیب شناسی اقتصادی در سکونتگاه های غیررسمی، همایش حاشیه نشینی و امنیت قضایی، 1384.

كتاب‌ها :

1.جغرافیای شهری ایران، تهران: سمت، 1396.

2. اسکان غیررسمی با تأکید بر ایران، تهران: سمت، چاپ اول 1391، چاپ چهارم 1395.
3. وقف شناسی تهران از شهری اسلامی تا شهری مدرن، مشهد: پاپلی، 1390.
4. شهرشناسی تطبیقی ایران با تأکید بر استان های مازندران و هرمزگان، با همکاری دکتر محمد تقی رهنمایی، تهران: سمت، 1389.
5. فرایند برنامه ریزی شهری ایران، با همکاری دکتر محمد تقی رهنمایی، تهران: سمت، چاپ اول 1382، چاپ یازدهم 1393. تجدید نظر چاپ نهم.
6. کتابشناسی گزیده توصیفی جغرافیای انسانی، تهران: سمت، 1378.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. تحلیلی فضایی شهرهای ایران.

پست اداری و اجرایی :

1.  1395 تاکنون مشاور گروه چغرافیا «سمت».
2.  1392-1395 عضو گروه چغرافیا «سمت».
3.  1384-1390 مدیر گروه جغرافیا «سمت».
4.  1383-1384 قائم مقام گروه جغرافیا «سمت».
5.  1381-1382دبیر گروه جغرافیا «سمت».

6. 1396  عضو کارگروه مطالعات محیطی پژوهشکده «سمت».

7. 1397 تاکنون مدیر کارگروه مطالعات محیطی پژوهشکده «سمت».

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. برگزیده تهران پژوهش 1394.
2. تقدیرنامه قائم مقام سازمان سمت 1384.
3. تقدیرنامه رئیس سازمان سمت 1383.
4. پژوهشگر برگزیده 1383.

سابقه تدریس :

1. دانشگاه شهید بهشتی.
2. دانشگاه پیام نور.
3. دانشگاه آزاد اسلامی.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات :

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد
1. محمد علی ناصری، ارزیابی اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه حصارک کرج،  1396، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
2. مکان یابی پسماند جامد شهری با استفاده از مدل WLC و AHP : مطالعه موردی شهر تکاب، توحید مهدی زاده ابیضی، 1395، دانشگاه پیام نور استان تهران.
3. تحلیل ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیررسمی در شهر مراغه: نمونه موردی محله مکاییل آباد، علی فتحی پور، 1395، دانشگاه پیام نور استان تهران.
4. بررسی مشارکت زنان در امور وقف از قاجاریه تا انقلاب اسلامی ایران: نمونه موردی شهر تهران، هاله معیری،  1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
5. الویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب دفاتر مسافرتی از دید گردشگران شهر مشهد، فاطمه روحانی مندی، 1395، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
6. تأثیر مهاجرت بر ایجاد بافت های نابسامان: مطالعه مورد  شهر هرسین، حاج منصوری، 1395 ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
7. نقش مبلمان شهری در زیباسازی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ناحیه 2 منطقه 8 شهرئاری تهران، سیما قره خانی، 1394، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی .
8. آسیب شناسی احداث پیاده راه ها در شهر تهران مطالعه موردی میدان 15 خرداد-میدان امام حسین، مهناز اسماعیلیان طاری، 1393، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی .
9. بررسی وضعیت مبلمان شهری منطقه 15 شهر تهران در جهت ارائه الگوی بهینه، مریم عاشورمراد، 1393، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
10. تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی محله ورد آورد منطقه 21، هانیه توکلی، 1391، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد
1. جایگاه وقف در توسعه فضای سبز شهری و راه های ارتقای آن مطالعه موردی منطقه 1 شهر تهران- محله تجریش، مرضیه صفری، 1393، دانشگاه شهید بهشتی.
2. چشم اندازهای شهر دوستدار کودک مطالعه موردی تطبیق مناطق 3 و 18 شهرداری تهران، محمد امین محالی، 1392، دانشگاه شهید بهشتی.
3. بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی شهری مطالعه موردی بستر قمرود، محمد بیک زاده، 1391، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
4. مدیریت شهری و مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده مطالعه موردی شهر بناب، داریوش آزادی مجیدآباد، 1391، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی .
5. نقش رخدادهای ورزشی در توسعه گردشگری شهر تهران، پانته آ پوررمضان، 1391، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
6. پتانسیل یابی گردشگریشهری به منظور برنامه ریزی بهینه مطالعه موردی شهرستان سردشت، ابراهیم خضری، 1391، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
7. نقش عوامل اجتماعی در هویت بخشی شهرهای جدید مطالعه موردی شهر جدید پرند، سپیده فلاح عراقی، 1390، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
8. ساماندهی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی ناحیه 2 منطقه 12 تهران، علی رضا شجاع، 1390، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی .
9. نقش عوامل اداری-اقتصادی در تحولات کالبدی شهر پلدشت از سال 1335 تاکنون، علی عربلو، 1390، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
10. راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در فرایند نوسازی بافت های فرسوده محله علی آباد جنوبی منطقه 16 تهران، سلیمه نظیری آل هاشم، 1390، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.