نسخه چاپی

نام خانوادگی : سعيدي هرسيني

نام : محمدرضا

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : saeedi@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : <#f:324/>

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : باستان‌شناسي - دانشگاه تهران

فوق لیسانس : باستان‌شناسي - دانشگاه تربيت مدرس

دکترا : باستان‌شناسي پيش از تاريخ - دانشگاه تربيت مدرس

مقالات :

 1. نگاهي به سرفصلهاي درسي رشته باستان‌شناسي، سخن سمت، شماره ٦، بهار ١٣٧٩.
 2. بازنگري شيوه تدفين خمره‌اي در دوره اشكاني، ارائه شده در گردهمايي باستان‌شناسي، ١٣٧٦.
 3. شبيه‌سازي و پيش‌بيني فرايندهاي تافانوميك زمين سيماهاي فرهنگي بر اساس مدل زنجيره‌اي ماركوف، مطالعه موردي در حوزه رودخانه قرانتو، شهرستان ميانه - شمال غرب ايران، مجله محيط زيست، شماره ٤٠، ١٣٨٥.
 4. گزارش مقدماتي بررسي الگوهاي استقراري عصر مفرغ دشت نهاوند (سرچشمه گاماسياب)، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران (علمی - پژوهشی)، زمستان ١٣٨٥، شماره ٢-١٨٠، دوره ٥٧، ص ٤٧ تا ٦٥.
 5. بررسي شيوه تدفين در دوران پارت (٢٤٧ ق. م تا ٢٢٤ م.)، مجله تاريخ و علوم اجتماعي دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال دوم، شماره ٢، بهار و تابستان ١٣٨٥.
 6. تئوريها و تكنيكهاي مدل‌سازي پيش‌بيني (تخمين) مكانها و پراكنشهاي سايتهاي پيش از تاريخي در پهندشتهاي باستان‌شناختي با كاربرد GIS و رگرسيون لجستيك مطالعه موردي: حوزه رودخانه گاماساب زاگرس مركزي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران (علمی - پژوهشی)، شماره ٢-١٨٤، دوره ٥٨، صفحه ١٩٣ تا ٢١١، زمستان ١٣٨٦.
 7.   A (GIS)- Based Predictive Mapping to Locate Prehistoric Site Locationes in the Gamasb River Basin, Central Zagros, From Space to Place 2nd International Conference on Remote Sensing in Archaeology, Rome, Italy, December 4-7, 2006.

كتاب‌ها :

 1. نگاهي به تدفين تابوتي در ايران باستان، تهران، سميرا، ١٣٨١.
 2. ايران‌شناسي، سمت، 1391.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

 1. پيش از تاريخ ايران
 2. هنر و باستان‌شناسي اشكاني
 3. هنر و باستان‌شناسي بين‌النهرين

پست اداری و اجرایی :

 1. از ١٣٧٦ تا ١٣٨١ رئيس اداره ارزشيابي «سمت».
 2. از ١٣٨١ تا ١٣٨٢ سرپرست اداره چاپ و نشر «سمت».
 3. از ١٣٨١ تا ١٣٨٢ مشاور معاون اجرايي «سمت».
 4. از ١٣٨٢ تا ١٣٨٥ معاون اجرايي سازمان «سمت».
 5. از ١٣٨٥ تا ١٣٨٦ معاون پژوهشي سازمان «سمت».
 6. از ١٣٨٧ تا كنون معاون اجرايي سازمان «سمت».

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

 1. دريافت لوح تقدير در سال ١٣٨٤ از وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مناسبت نقش مؤثر در چاپ هزار كتاب «سمت».

سابقه تدریس :

 1. از ١٣٧٨ تا ١٣٧٩ فن و هنر سفالگري، دانشگاه بوعلي سينا.
 2. از ١٣٧٨ تا ١٣٧٩ حفاظت آثار باستاني، دانشگاه بوعلي سينا.
 3. از ١٣٧٧ تا .١٣٩ هنر و معماري بين‌النهرين در دوران تاريخي، دانشگاه آزاد اسلامي.
 4. از ١٣٧٧ تا ١٣٧٩ باستان‌شناسي و هنر اشكاني، دانشگاه آزاد اسلامي.
 5. از ١٣٧٧ تا ١٣٧٩ باستان‌شناسي و هنر ايران در هزاره اول ق.م، دانشگاه آزاد اسلامي.
 6. از ١٣٨٧ تا ١٣٨٨ پيش از تاريخ بين‌النهرين، دانشگاه آزاد اسلامي.
 7. از ١٣٨٧ تا ١٣٨٨ باستان‌شناسي و هنر عيلام، دانشگاه آزاد اسلامي.
 8. از ١٣٨٨ تا كنون نقش و نماد هنر، دانشگاه آزاد اسلامي.
 9. از ١٣٨٨ تا .١٣٩ بررسي تطبيقي اشياء موزه‌اي، دانشگاه آزاد اسلامي.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>