نسخه چاپی

نام خانوادگی : روغنی

نام : شهره

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : rowghani@samt.ac.ir

نوع همکاری با سمت : عادی

فکس : <#f:72/>

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : الهيات(گرايش فلسفه) - دانشگاه فردوسي مشهد

فوق لیسانس : الهيات(گرايش تاريخ و تمدن) - دانشگاه تهران

دکترا : الهيات(گرايش تاريخ و تمدن) - دانشگاه تهران

مقالات :

 1. «نقد و بررسي كتابهاي درسي» (معرفي و نقد كتاب تاريخنگاري در اسلام)، سخن سمت، سال هشتم، شماره اول، بهار ١٣٨٢.
 2. «مقرّي و نفح‌الطيب»، مجله تاريخ و تمدن اسلام، سال دوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان 1385.
 3. «عوامل مؤثر در توجه پزشكان اندلسي به داروشناسي»، تاريخ علم (علمي - پژوهشي)، شماره هفتم، پاييز و زمستان ١٣٨٧.
 4. «تشريح در طب دوره تمدن اسلامي و شيوه‌هاي دست يافتن به دانش آن»،  تاريخ پزشكي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پژشكي (علمی - پژوهشی)، دانشگاه علوم پژشكي شهيد بهشتي.

كتاب‌ها :

 1. كتابشناسي گزيده توصيفي تاريخ و تمدن ملل اسلامي، تهران، سمت، ١٣٨٢.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

 1. تاريخ تمدن اسلامي.
 2. تاريخ اندلس.
 3. تاريخ پزشكي در دوره تمدن اسلامي (به‌ويژه اندلس).
 4. كتابشناسي و شناخت منابع.

پست اداری و اجرایی :

 1. از 1370 تا 1374 دبير گروه الهيات «سمت».
 2. از 1374 تا 1378 مسئول دفتر برنامه‌ريزي و دبير شوراي پژوهشي «سمت».
 3. از 1379 تا 1383 مدير گروه الهيات (تاريخ و تمدن) «سمت».
 4. از 1388 تا کنون مدير گروه الهيات (تاريخ و تمدن) «سمت».
 5. از 1380 تا 1384 مدير امور پژوهشي و ارزشيابي «سمت».
 6. از 1383 تا کنون عضو كميسيون ارتقاء و تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي «سمت».
 7. از 1383 تا کنون عضو اصلي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري «سمت».
 8. از 1388 تا 1391 عضو كارگروه صلاحيت عمومي هيئت اجرايي جذب اعضاي هيئت علمي «سمت».
 9. از 1390 تا کنون عضو ثابت كميته منتخب «سمت».
 10. از 1390 تا کنون مسئول راهبردي و اجرايي عملياتي برنامه استراتژيك «سمت».
 11. از 1391 تا 1396 مدير امور پژوهشي و ارزشيابي «سمت».

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها : <#f:82/>

سابقه تدریس :

تدریس دروس ذیل در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از سال 1382 تا کنون:
تاریخ اسلام عمومی،
تاریخ اسلام تخصصی 1 و 2،
تاریخ اسلام در مغرب و اندلس،
منابع تاریخ و فرهنگ  تمدن اسلام،
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام،
تاریخ علوم 3،
تاریخ علوم 4.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها : <#f:354/>

داوری پايان نامه ها : <#f:355/>

توضیحات : <#f:86/>