نسخه چاپی

نام خانوادگی : ابوالحسني چيمه

نام : زهرا

دانشگاه : <#f:68/>

پست الكترونیك : abolhassani@samt.ac.ir

فکس : 021-44246260

آدرس : <#f:74/>

لیسانس : مترجمي انگليسي - دانشگاه آزاد

فوق لیسانس : زبان‌شناسي - دانشگاه تهران

دکترا : زبان‌شناسي - دانشگاه تهران، دانشیار

مقالات :

مجلات
1. شگردهاي زباني در تبليغات، نامه فرهنگستان (علمي - پژوهشي)، دوره ششم، شماره اول، تير ١٣٨٢.
2. انواع نمود واژگاني در افعال ، مجله ادب فارسی (علمي - پژوهشي)، دانشگاه تهران،1390، شماره6، پیاپی 193
3. به سوي انگاره فهم و توليد متن (ترجمه)، سخن سمت، سال هشتم، شماره دهم، تابستان ١٣٨٢.
4. قابليت فهم واژه، سخن سمت، سال هشتم، شماره يازدهم، پاييز ١٣٨٢.
5. انگاره ايگان در برنامه ريزي درسي و آموزش، سخن سمت، سال دهم، پاييز ١٣٨٤.
6. بررسي كتابهاي درسي براساس نظريه هليدي، سخن سمت، شماره ٢٠، سال ١٣، زمستان ١٣٨٧.
7. معيارهاي بازشناسي حروف اضافه مركب از گروههاي حرف اضافه اي، مجله زبان شناسي(علمي - ترويجي)، شماره ٣٩، بهار و تابستان ١٣٨٤.
8. ارتباط پنهان: بررسي انتقادي گفتمان نامهاي تجاري در تبليغات، نامة فرهنگستان (علمی-پژوهشی)، شماره 49، پاییز 1392.
9. ارتباط تلفظ و نگارش در آموزش فارسي به غير فارسي زبانان، جستارهای زبانی (علمی-پژوهشی)، دانشگاه تربیت مدرس، شماره2، پیاپی 18، تابستان 1393.
10. ضماير بازيافتي در زبان فارسي، با همكاري همكاران، مجله پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي(علمي- پژوهشي)، دانشگاه تربيت مدرس،شماره 3، پیاپی 11، 1391.
11. بررسي تطبيقي فرايندهاي واژه سازي در دو دهه 40 و 80 در ژانر سياسي مطبوعات، با همكاري آتنا پوشنه، مجله زبان‌پژوهي (علمي-پژوهشي)، دانشگاه الزهرا، سال دوم، شماره 4، بهار و تابستان 1390.
12. تالیف کتاب درسی آموزش زبان فارسي با تاکید بر آموزش تلفظ، مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، (علمی-پژوهشی)، سال 17، شماره 28، بهار 1392، مرکز تحقیق سمت.
13. حافظ و خود ديگر: بررسي زبان‌شناختي چندصدایی در تخلص غزلهاي حافظ، جستارهای زبانی، (علمی-پژوهشی)، دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1394.
14. نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسی، مجله پژوهشهای زبانی، دانشگاه تهران (علمی-پژوهشی)، سال 5 شماره 2، پاییز و زمستان 1393.
15. هویت قومی به مثابه هویت ملی، فصل نامه نامه فرهنگستان، ویژه نامه زبانها و گویشهای ایرانی (علمی-پژوهشی)، به همراه مالمیر، زیرچاپ.
16. گفتمان بینافرهنگی در کتاب فارسی در کاربرد، مجله علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 37، پژوهشکده سمت. پاییز 1394.
17. ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصدایی، مجله علمی پژوهشی نویسه پارسی(واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان). به همراه نوشی. شماره 28. 1395.
18. سکوت: ابزاری کلامی جنسیتی در تحمیل خشونت. به همراه کشوری، مجله علمی پژوهشی نویسه پارسی، شماره 27.
19. قلب نحوی در گویش لکی، با همکاری همکاران، مجموعه مقالات گویش های جدید، سازمان میراث فرهنگی، 1395.
20. An Interview with Pro. Sharifian, Asian-Pacific Journal of second and Foreign Language Education, 2016, Vol. 1, No. 6, Springer
21. Book review: Persian in use, International Journal of Persian Literature, Vol. 1, No. 1, Penn state university Press, 2016
22. اثربخشی فعالیت¬های راهبردی بر مهارت محاوره¬ای، مطالعه موردی: فارسی آموزان خارج از ایران، فصلنامه هنر زبان، دوره 2 شماره 2، (1396)2017.
23. بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارش¬های ورزشی تلویزیون، با همراه سوقانی، علمی و پژوهشی ادب کلامی و اجتماع، شماره 30، 1396.
24. زبان خوری، دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیر چاپ.
25.”Postpositions in Mazandarani: Evidence for Generalizing, Historical Harmony and Natural Serialization Principle”
در مجله Linguistic Journal , Time Taylor International Ltd./Vol.11, Issue 1, July 2017
26. اثربخشی فعالیتهای راهبردی بر مهارت محاوره¬ای" مجله هنر زبان، اردیبهشت، 1396
27. " دلالت متن دیداری لوگو از دیدگاه نشانه شناسی بارت- ون لیوون"، مجله جستارهای زبانی، علمی- پژوهشی، به همراه ارجمندیان. زیرچاپ
28. استعاره¬های مفهومی عشق در آیینه ضرب المثل¬های فارسی، انگلیسی و ترکی، مجله فرهنگ و ادبیات عامه، علمی- پژوهشی، به همراه عامری و ابراهیمی
همایشها (چاپ شده)
1. عناصر مكان نما، اولين همايش زبان و زبان شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٨٢.
2. افعال نمودي، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس زبان شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي، آذر ١٣٨٣.
3. بازنمايي معنايي حروف اضافه زبان فارسي با استفاده از نمودارهاي مفهومي به همراه قيومي و منصوري، ارائه و چاپ در نخستين همايش انجمن زبان‌شناسي ايران 23و24 اسفند ١٣٨٤.
4. انضمام: فرايند واژه‌سازي حرف اضافه و پيامدهاي كاربردي آن در زبان‌شناسي رايانه‌اي به همراه مسعود قيومي، ارائه و چاپ در دومين كارگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانه دانشگاه تهران – ٦ و ٧ تير ماه ١٣٨٥.
5. An account of Compound Prepositions in Farsi
  زبان‌شناسي رايانه‌اي استراليا در بيستمين كنفرانس دوسالانه CoLins / ACL 2006-Sydney, 113-119
6. A Sociolinguistic account of Brand names (The Annual conference on literature, philology and linguistics) Athens / Greece 2010
7. سمینار یادگیری و آموزش زبان فارسی به اسپانیولی زبانان، دانشگاه کامپلوتنس،مادرید، اسپانیا، راهبردهای آموزش مکالمه زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با نگاهی بر تجربه های فارسی آموزی به دانشجویان چکی، 1391.
8. سمینار نمود در نظام فعلی زبان فارسی، گروه زبان شناسی، دانشگاه چارلز پراگ، 1391.
9. Inflection of prepositions in Italian language and its effects Iranian language learners, (With Mehmandoost), Procedia - Social and Behavioral Sciences 192 ( 2015 ) 226 – 233, Elsevier.
10.  ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصدایی، همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه شهید بهشتی. 1395.
11. سکوت: ابزاری کلامی جنسیتی در تحمیل خشونت. به همراه کشوری، همایش خشونت کلامی، انجمن زبان شناسی، 1395.
12. آموزش کدام فرهنگ، به همراه حسینی، همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه شهید بهشتی،1395.
13. بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیون، با همراه سوقانی، همایش ادب کلامی و اجتماع، انجمن زبان شناسی 1396.
14. راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاسهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، مشهد، دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی، 1396.
15. برخورد زبانی، تلقی فرهنگی/ همایش برخورد زبانی، انجمن زبان شناسی ایران/ 1395. به همراه کشوری.
16. “close or open set? An account of morphosyntax of compound prepositions in Farsi”  /همایش ICIL7، دانشگاه لومونوسوف مسکو 1396.
17. "رفتار فرهنگی در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان"، همایش واکاوی و نقد متون، پژوهشگاه، 1396.

كتاب‌ها :

1. تاريخ مطالعات زبان شناسان مسلمان ،(ترجمه و تحقیق)، 1391، سمت.
2. آزمايشگاه زبان فارسي براي دانشجويان عرب زبان ، با همكاري دكتر مستعلي، بين الملل سمت، 1391.
3. آموزش زبان فارسي جلد (1) براي دانشجويان روسي زبان، با همكاري پروفسور ولاديمير ايوانف، دانشگاه مسکو، 1392.
4. نحوة تهيه و نگارش كتاب درسي دانشگاهي، (ترجمه) 1386، با همكاري مترجمان، سمت.
5. جمع آوري مقالات و نگارش سرمقاله مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي كتاب درسي دانشگاهي به عنوان دبیر علمی همایش، در دو مجلد ، مركز تحقيق سازمان سمت، 1385.
6. زبان شناسی برای دانشجویان علوم اجتماعی، در مرحله نگارش، سمت.
7. آموزش زبان فارسي جلد (2) براي دانشجويان روسي زبان، با همكاري پروفسور ولاديمير ايوانف، دانشگاه مسکو. در مرحله تالیف.
8. گردآورنده مجموعه مقالات علمی و پژوهشی ادب کلامی و اجتماع به همراه بهروز محمودی بختیاری. اول، 1396.
9. گرایشهای نوین در زبان شناسی و آموزش زبان، «عناصر مکان نما: تحلیلی بر رفتار دوگانه»، در ، ج 1، 1384. سمت و تربیت مدرس.

تحقیقات و فعالیت‌ها :

1. جامعه شناسی زبان (فرهنگ، ادب، جنسیت...)
2. آموزش زبان فارسی
3. فرهنگ در آموزش زبان
4. گفتمان تبلیغات کلامی
5. ارزيابي كتاب در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني به ويژه زبان شناسي و ترجمه.
6. ارزيابی مقاله علمي ايراني و بين المللي در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی.

پست اداری و اجرایی :

1. دبير علمي اولين همايش بين‌المللي كتاب درسي دانشگاهي (با همكاري يونسكو و شوراي عالي اطلاع‌رساني)، مركز تحقيق «سمت»، دي ماه ١٣٨٥.
2. دبیرعلمی همایش ملی ادب کلامی و اجتماع به همراه بهروز محمودی بختیاری. فروردین 1396.
3. برگزارکننده سمینار باختین و زبان شناسی در دانشگاه آزاد، تهران شمال، اردیبهشت 1396.
4. از 1385تا 1387 مدير پژوهشي و ارزشيابي «سمت».
5. از 1382 تا 1386 سردبير مجله تخصصي سخن سمت در حوزه مطالعات كتاب درسي دانشگاهي
6. از 1382 تاکنون عضو هيأت علمي گروه زبان شناسي
7. از 1382 تا 1390 عضو هيأت تحريريه مجله سخن سمت
8. از 1386 تا 1390 عضو گروه فارسي بين الملل
9. از 1388 تا 1390 مدير گروه زبان شناسي
10. از 1388 تا 1390 عضو گروه پژوهشي مطالعات كتاب درسي دانشگاهي
11. از 1392 تا 1395 مدیر بخش انگلیسی معاونت بین الملل «سمت».
12. عضو شورای راهبردی اروپای شرقی بنیاد سعدی.
13. مدیر گروه پژوهشهای زبان، پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت».
14. سردبیر تخصصی مجله پازند، نشریه علمی زبان، سال 11، شماره 42 و 43، پاییز و زمستان 1394.
15. عضو تحریریه فصلنامه هنر زبان.
16. عضو کمیته علمی و داوری همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. 1395.
17. عضو کمیته علمی و داوری همایش language contact & language change, دانشگاه گوته، آلمان، 2017.
18. مدیرگروه مطالعات کتاب درسی، 1396.

جوایز ، تقدیر نامه‌ها و نشان‌ها :

1. دريافت لوح تقدير از رياست محترم سازمان براي دبيري علمي اولين همايش بين‌المللي كتاب درسي دانشگاهي، ١٣٨٥.
2. دريافت لوح تقدير از رياست محترم سازمان براي مديريت حوزه پژوهشي.
3. دريافت لوح تقدير از رياست محترم سازمان براي مدير نمونه، ١٣٨٦.
4. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای پژوهشگر برتر، 1396.

سابقه تدریس :

1. در مقطع كارشناسي ارشد و دکتری زبان شناسي همگاني و نيز گرايش آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان از سال 1381 تا کنون. در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، الزهرا و علوم و تحقیقات و آزاد تهران شمال.
درسهاي تخصصي زبان شناسي شامل:
اصول دستور زبان/ نحو / ساخت زبان فارسي / دستور گشتاري/ شيوه استدلال نحوي
جامعه‌شناسي زبان / گویش شناسی
تاريخ زبان‌شناسي/ مطالعات زبان شناسي در جهان اسلام
تجزيه و تحليل گفتمان / معنی شناسی/نشانه شناسی
اصول و نظريه‌هاي ارزشيابي و آزمون سازي
2. در مقطع کارشناسی در رشته¬های زبان انگلیسی از سال 1375 تا 1381. در دانشگاههای صنعتی شریف،  الزهرا و آزاد اسلامی. درسهای زبان انگلیسی عمومی و تخصصی. و نیز مبانی زبان شناسی برای رشته‌های علوم اجتماعی و کتابداری.
3. استاد اعزامی از سوی وزارت علوم به دانشگاه چارلز پراگ ازسال 1389تا 1392. درسهای زبان شناسی و زبان فارسی.

توضیحات :

راهنمايي پايان نامه هاي ارشد و دكتري:
استاد راهنما در موضوعات نحو، جامعه شناسی زبان، آموزش زبان فارسی و نشانه شناسی

برخی عناوین در سمت راهنما به شرح زیر است:
1. بررسی همبستگی میان سطح تحصیلات و جنسیت و میزان کاربرد واژه¬های بختیاری، آسیه مکوندی، 1394.
2. بررسی همبستگی میزان وقوع گروههای نحوی اسمی و فعلی و وابسته¬های هر یک، مریم فرهنگ نیا، 1395.
3. بررسی رده شناختی نحو در زبان ترکی آذری، بهناز باباخانی،1393.
4. بررسی تطبیقی زبان مخفی، شیوا باقری، 1394.
5. بررسی جامعه شناختی ادب زبانی در مکالمات اجتماعی، سعیده شهرامی پور، 1394.
6. بررسی نحوی گویش سهی بر اساس رویکرد رده شناختی، الهام مقدم، 1393.
7. بررسی و توصیف گویش هداوندی، رحمت اله فتحی،1394.
8. نقش مهارتهای تفکر انتقادی بر مهارت خواندن، مهتاب عضدانلو، 1394.
9. بررسی مقایسه‌ای همبستگی سبک و ادب زبانی در محیط اداری با متغیرهای اجتماعی سن، جنسیت و فاصله سازمانی، مریم کشوری، 1396.
10. بررسی مقابله ای حروف اضافه و گروه¬های حرف اضافه ای در زبان های فارسی و ایتالیایی، مهماندوست، 1394.

كارگاهها و دوره هاي تخصصي:
1. روش تحقيق، دانشگاه شهید بهشتی.
2. روش تدريس، دانشگاه شهید بهشتی.
3. مقاله نويسي علمي، دانشگاه شهید بهشتی.
4. تأليف كتاب درسي، پژوهشکده «سمت».
5. جستجوي اينترنتي، پژوهشکده «سمت».
6. علم سنجي، پژوهشکده «سمت».
7. نرم افزار endnote، پژوهشکده «سمت».
8. کارگاه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشگاه زلزله شناسی.
9. کارگاه معرفت افزایی، پژوهشکده «سمت».
10. گرافیک در کتاب درسی، مرکز تحقیق سمت.
11. کارگاه روشهای ارزیابی کتاب درسی، پژوهشکده «سمت».
12. کارگاه نیازسنجی کتاب درسی، پژوهشکده «سمت».

مدرس کارگاه:

1. ترجمه متون علمی فارسی، 1383.
2. تالیف کتاب درسی دانشگاهی، 1385.
3. تالیف کتاب درسی دانشگاهی، 1394.
4. مبانی زبانی تألیف کتاب درسی دانشگاهی، 1396
5. مبانی فرهنگی تألیف کتاب درسی دانشگاهی 1396
6. مبانی زبان گفتاری فارسی، 1396.