نسخه چاپی

مديريت امور پژوهشي و ارزشيابي

 

مدیر امور پژوهشی و ارزشیابی «سمت»: دکتر شهره روغنی

مرتبه علمی:  استادیار

پست الكترونيك:  rowghani@yahoo.com

تلفن:  ۴۴٢۴٨٧٧٩

نمابر:  ۴۴٢۴٨٧٧٩

مدیریت پژوهشی از مدیریتهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی است. وظیفه اصلی این مدیریت، اداره گروههای تخصصی و حمایت و نظارت بر عملکرد آنهاست.

در حال حاضر تعداد ٣٥ گروه تخصصی تحت نظارت مدیریت پژوهشی فعالیت می کنند. ساختار و شرح وظایف این گروهها به شرح ذیل است:

ساختار گروههای تخصصی

گروههای تخصصی، به لحاظ جایگاه تشکیلاتی، در حوزۀ مدیریت پژوهشی سازمان قرار می‌گیرند و با تعداد ٣، ٥ و ٧ عضو، از ترکیبی به صورت ذیل برخوردارند:

١. مدیر؛

٢. دبیر علمی گروه؛

٣. عضو؛

۴. عضو؛

٥. عضو؛

٦. عضو؛

٧. عضو.

شرح وظایف و اختیارات  گروههای تخصصی

هر گروه تخصصی در چارچوب راهبردها و سیاستهای کلان تعیین شده از جانب سازمان، اختیارات و وظایفی ذیل محورهای مشخص شده، به این شرح  دارد:

١) نیاز سنجی و اولویت گذاری

١-١- بررسی، تعیین و اولویت‌بندی نیازهای دانشگاهها به کتب درسی و سایر منابع علمی، بر مبنای الگوی نیازسنجی طراحی شده و معیارها و

شیوه‌نامه‌های مربوط؛

١-٢- بررسی، تعیین و اولویت بندی نیازهای بازنگری کتب منتشره توسط گروه، بر مبنای الگوی نیازسنجی طراحی شده و معیارها و شیوه‌نامه‌های مربوط؛

١-٣- بررسی، تعیین و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای، بر مبنای الگوی نیازسنجی طراحی شده و معیارها و شیوه‌نامه‌های مربوط برای پیشنهاد به مرکز تحقیق؛

١-۴- تهیۀ برنامه‌های بلند مدت، پنج ساله و یکساله گروه برای تأمین نیازهای تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت‌بندی شده و ارائۀ آنها به مدیریت پژوهشی سازمان، برای طی مراحل تصویب؛

١-٥- پیشنهاد روش تأمین نیازهای اولویت‌بندی شده دانشگاهها به کتب درسی و سایر منابع علمی، (تدوین توسط سازمان، مشارکت با دیگر مراکز دانشگاهی و مراجع علمی و پژوهشی، انتخاب کتاب موجود در بازار نشر دانشگاهی و ...)، در چارچوب برنامه‌های مصوب؛

١-٦- رصد و بررسی کتابهای منتشره از سوی سایر مؤسسات در رشته‌های مربوط و در چارچوب سیاستهای سازمان؛

٢) امور پژوهشی

٢-١- تدوین RFP یا شرح خدمات برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهشهای اولویت‌بندی شدۀ مصوب، در چارچوبها و فرمتهای مربوط؛

٢-٢- پیشنهاد انتخاب پژوهشگر یا مؤلف (صاحب اثر)، برای انجام پژوهشها یا تدوین کتاب ـ در مواردی که قرار است این امر توسط سازمان و یا با مشارکت سایر مراکز صورت پذیرد ـ در چارچوب برنامه‌های مصوب و ضوابط و شیوه‌نامه‌های مربوط و اقدام در این زمینه؛

٢-٣- بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی و اعلام نظر در خصوص طرحها و نمونه کارهای ارائه شده، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و بر اساس ضوابط مربوط؛

٢-۴- دریافت و بررسی پیشنهاده (پروپوزال‌های خاص کتابهای درسی) و گزارشهای مرحله‌ای و نهایی از مجریان  طرحهای تدوین (کتاب درسی) اولویت‌بندی شده و مصوب؛

٢-٥- شناسایی، گردآوری و بررسی نقدهای انجام شده در مورد کتابهای گروه و اعلام نظر در خصوص آنها؛

٢-٦- همکاری با بخشهای ذی‌ربط در ارزیابی پس از انتشار کتابهای گروه؛

٢-٧- اعمال نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه استانداردهای کتابهای دانشگاهی در فرایند تدوین و بازنگری کتابهای گروه؛

٢-٨- همکاری و هماهنگی با دیگر گروههای تخصصی سازمان برای تدوین کتابها و پژوهشهای میان‌رشته‌ای؛

٢-٩- بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی و اعلام نظر در خصوص اثر کامل ارائه شده از سوی صاحبان اثر، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و بر اساس ضوابط مربوط؛

٢-١٠- بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی آثار و اعلام نظر در خصوص اصلاحات پیشنهاد شده درباره کتب، در فرایند بازنگری کتابها، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و بر اساس ضوابط مربوط؛

٢-١١- زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط با مراکز و مجامع علمی- پژوهشی، ظرفیت‌سازی و توسعه شبکه ارتباطی با علماء، استادان، اندیشمندان و گروههای آموزشی دانشگاهها، به منظور توسعه همکاری و مشارکت سمت با آنها؛

٣) همکاری و نظارت بر فرآیند تولید اثر

٣-١- همکاری مستمر در فرایند آماده‌سازی اثر برای کنترل نهایی اثر قبل از ارسال برای چاپ؛

            ٣-٢- رهگیری کتابهای در دست آماده‌سازی و نشر در فرایندهای تعریف شده؛

۴) امور بین‌الملل و مرکز تحقیق

۴-١- همکاری و ارائۀ خدمات علمی و پژوهشی به حوزۀ روابط بین‌الملل سازمان؛

۴-٢- پیشنهاد برگزاری و همکاری در انجام نشستها و همایشهای علمی و تخصصی مورد نیاز؛

٥) امور دبیرخانه‌ای

٥-١- همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه رشته تخصصی مربوط؛

٥-٢- تشکیل منظم و مستمر جلسات گروه برای ایفای وظایف تعیین شده؛

٥-٣- ثبت و ضبط مستندات فعالیتهای انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در گروه و انعکاس و ارسال مفاد آن به بخشها و افراد ذی‌ربط بر اساس دستور العملهای مربوط؛

٥-۴- تنظیم و ارائۀ دوره‌ای و منظم گزارش عملکرد گروه به مدیریت پژوهشی؛

٥-٥- انجام امور دبیرخانه‌ای و مکاتبات اداری لازم؛

٥-٦- پیگیری لازم برای انجام امور محوله از سوی مقام ذی‌ربط.

مشخصات معاون مدیر پژوهشی

     معاون امور بررسی و ارزیابی ساختاری آثار ارسالی از گروههای تخصصی: دکتر ملیحه معلم

                 مرتبه علمی: استادیار

                 پست الكترونيك: moalem@samt.ac.ir

                 تلفن: ۴۴٢۴٦٢٥٠       داخلی  ٢٨٨

 

آخرین به روز رسانی  1394/08/20